دوره و شماره: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 109، اردیبهشت 1399، صفحه 1-212 
الگوی پایداری در بهینه‌سازی کاربری اراضی در حوضة آبخیز حبله‌رود

صفحه 193-224

10.30490/aead.2020.296681.1075

امین ارجمندی؛ ابولقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان؛ آرش زارع گاریزی