اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان فارس بر اساس بازده سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

نهادهای مالی و اعتباری از جمله بانک کشاورزی با محدودیت منابع سرمایه ­ای مواجه ‏اند و از این‏رو، برای حفظ توان مالی خود در راستای حمایت پایدار از تولیدات کشاورزی و تخصیص بهینه منابع مالی، باید بر اساس بازده سرمایه، فعالیت ­ها را اولویت­ بندی کنند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل بازده سرمایه در تولید محصولات کشاورزی مختلف استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، تابع تولید برای محصولات منتخب زیربخش­های زراعت، باغبانی و دام به­ طور مجزا و مشتمل بر سرمایه فیزیکی و انسانی با استفاده از داده ­های پنل دوره 93-1384 برآورد شد. یافته های مطالعه نشان داد که در مورد تمامی محصولات منتخب، سرمایه فیزیکی دارای بالاترین نقش در تولید است؛ اما از نظر بازده سرمایه، میان محصولات تفاوت وجود دارد. به ‏طور نسبی، بازده سرمایه فیزیکی در تولید محصولات باغی و دامی بالاتر از محصولات زراعی ارزیابی شد. این بازدهی برای محصولات زراعی اغلب در دامنه 8/0-45/0 در نوسان بوده، در حالی که برای محصولات دامی این دامنه 9/0-5/0 و برای اغلب محصولات باغی بالاتر از 7/0 است. افزون بر تفکیک سرمایه فیزیکی و انسانی، استفاده از شاخص اقلیمی دی ‏مارتن به‏ عنوان متغیر کنترل، نوآوری مطالعه حاضر در برآورد معادلات است. بر این اساس، نوعی از تقسیم ­بندی جغرافیایی نیز قابل استنباط است، بدین معنی که به اعتبار ضریب شاخص اقلیمی، مناطق دارای بارندگی بیشتر و به­ طور تلویحی، مناطق شمالی و غربی استان از موقعیت بهتری در تولید برخوردارند، که می­توان در توزیع منابع اعتباری تولید بدان توجه داشت. پیشنهاد می ­شود که بر اساس بازده سرمایه، از میان محصولات دامی به گوشت قرمز و از میان محصولات باغی به مرکبات، گردو، هلو، سیب، پسته و زردآلو اولویت بالاتری داده شود، در حالی که در مورد محصولات زراعی، به‏طور مشخص، اولویت با سرمایه گذاری روی ماشین ­آلات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Investments in Agriculture Sector of Fars Province in Iran Based on Capital Returns

نویسندگان [English]

 • Sh. Shajari 1
 • Z. Farajzadeh 2
1 Faculty Member of Economic Affairs Office, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 . Assistant Professor of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Financial and credit institutions including agricultural banks encounter limited resources. So, to keep their financial ability to support agricultural production sustainably as well as to allocate the financial resources optimally, they should prioritize the activities based on their capital returns. In this regard, this study aimed at analyzing the capital returns of the selected agricultural products in Fars province of Iran. For this purpose, an individual production function comprising both physical and human capitals was estimated for all selected products including agronomical, horticultural and livestock products using panel data of 2005-2014. The findings showed that for all activities, the physical capital had the most contribution to production; however, this contribution varied among the products significantly. Comparatively, the capital returns for horticulture and livestock activities tended to be higher. The returns ranged from 0.45 to 0.8 for agronomical products while the corresponding ranges were 0.5-0.9 and higher than 0.7 for livestock and horticultural products, respectively. In addition to the physical and human capitals, as an innovative and control variable, De Martonne climatic index was used in estimated equations. This allowed an assessment of the geographical implications, indicating that regions with higher precipitation, possibly northern and western regions, had better condition to grow output, deserving to be taken into consideration in allocating the credit resources. Based on the capital returns, among the livestock products, red meat might be prioritized while among the horticultural products, citrus, walnuts, peach, apple, pistachios and apricot would be preferred over others. As for agronomical activities, investment priority belongs to machineries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital Returns
 • Agricultural Sector
 • Prioritization
 • Fars (Province)
 1. Almasi, M., Soheili, K. and Sepahban Gharebaba, A. (2011). Investigating the impact of investment in higher education on Iran’s economic growth during 1971-2005. Journal of Economic Sciences, 11: 13-34. (Persian)
 2. Almeida, R. and Carneiro, P. (2009). The return to firm investments in human capital. Labour Economics, 16: 97-106.
 3. Bakhtiari, S. and Paseban, F. (2004). The role of bank credits in creating job opportunities: a case study of Keshavarzi Bank of Iran. Agricultural Economics and Development, 46: 73-105. (Persian)
 1. Baltagi, B.H. (2008). Econometrics. Fourth Edition. Berlin: Springer.
 2. Central Bank of Iran (2017). Economic time series database. Available at http://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx. (Persian)
 3. Farajzadeh, Z., Amadeh, H. and Omrani, M. (2017). Determinants of Iranian economic growth. Journal of Economic Research, 52(3): 663-686. (Persian)
 4. Iranian MAJ (Ministry of Agriculture - Jahad) (2017). Cost statistical yearbook. Tehran, Iran. Available at http://dbagri.maj.ir/cost. (Persian)
 5. Ishise, H. and Sawada, Y. (2009). Aggregate returns to social capital: estimates based on the augmented augmented-Solow model. Journal of Macroeconomics, 31(3): 376-393.
 6. Omrani, M. and Farajzadeh, Z. (2015). Capital role in Iranian agriculture growth. Journal of Agricultural Economics Research, 28: 1-19. (Persian)
 7. Shajari, S., Farajzadeh, Z. and Salah, A. (2018). Prioritizing credit allocation in Fars province agricultural subsectors using neoclassical growth model. Agricultural Economics and Development, 103: 31-52. (Persian)
 8. Smith, W.N., Grant, B.B., Desjardins, R.L., Kroebel, R., Li, C., Qian, B., Worth, D.D., McConkey, B.G. and Drury, C.F. (2013). Assessing the effects of climate change on crop production and GHG emissions in Canada. Agriculture, Ecosystems and Environment, 179: 139-150.
 9. Soltani, G.H. (2004). Determining the rate of return on investment in the agricultural sector. Agricultural Economics and Development, 45: 19-40. (Persian)
 10. Statistical Center of Iran (2013). Database. Available at https://www.amar.org.ir.
 1. Barro, R.J. and Lee, J.W. (2000). International data on educational attainment: updates and implications. CID Working Paper, No. 42.
 1. Dinar, A. and Keck, A. (1997). Private irrigation investment in Colombia: effects of violence, macroeconomic policy, and environmental conditions. Agricultural Economics, 16(1): 1-15.
 1. Felihi, N. and Amini, A.R. (1998). Investigating the status of investment in agricultural sector. Plan and Budget, 33: 95-115. (Persian)
 2. FAO (Food and Agriculture Organization) (2010). Investigating the structure, magnitude and trends of capital formation in and for agriculture: country case study of Nepal. Italy: Rome.
 3. FAO (Food and Agriculture Organization) (2018). Statistical database. Available at http://www.fao.org/faostat/en/#data/ET.
 4. Gujarati, D.N. and Porter, D.C. (2004). Basic Econometrics (ed.) McGraw-Hill/Irwin.
 5. Hozhabr-Kiani, K. and Alizadeh Janveislou, M.R. (2000). Investigating factors affecting private sector investment in Iranian agriculture using nonlinear least squares method. Agricultural Economics and Development, 29: 45-73. (Persian)
 6. Iranian FPG (Fars Province Governor Office) (2011). Fars province performance in employment and investment development. No. EDI-PG/IN-AS/REP05IN-AS/REP05. Fars Province Governor Office. (Persian)
 1. Mahmoudgardi, R., Zamani, O., Mortazavi, S.A. and Heyman, N. (2011). Impact of real exchange rate and its uncertainty on private investment in agriculture. Agricultural Economics Research, 12: 133-151. (Persian)
 2. Mehrabi Boshrabadi, H., Eslami, M.R., Sherafatmand, H. and Baghestani, A.A. (2011). A study on the factors affecting capital productivity in agricultural subsectors of Iran. Agricultural Economics, 5(1): 17-36. (Persian)
 3. Motefakkker-Azad, M.A., Beheshti, M.B. and Memipour, S. (2009). The impact of human capital on Iran’s gross domestic product in the James Rimo model. Journal of Economic Sciences, 32(1): 124-148. (Persian)
 1. Pazangian, Z. (2001). Investigating the comparative advantage of agriculture (using input-output and linear programming techniques). Master Thesis of Economics, Faculty of Economics, Al-Zahra University. (Persian)
 2. Petrick, M. (2004). Farm investment, credit rationing, and governmentally promoted credit access in Poland: a cross-sectional analysis. Food Policy, 29: 275-294.
 3. Pina, A.M. and Aubyn, M.S. (2005). Comparing macroeconomic returns on human and public capital: an empirical analysis of the Portuguese case (1960-2001). Journal of Policy Modeling, 27: 585-598.
 4. Rabiei, M. (2009). The impact of innovation and human capital on economic growth in Iran. Knowledge and Development, 26: 122-142. (Persian)
 5. Sadeghi M. and Emadzadeh, M. (2003). Estimating human capital share in Iran’s economic growth in period of 1966-2001, Iranian Journal of Economic Research, 17: 79-98. (Persian)
 6.  Salehi, M.J. (2002). The impact of human capital on Iran's economic growth. Research and Planning in Higher Education, 23-24: 43-80. (Persian)
 7. Sanromá, E. and Ramos, R. (2007). Local human capital and productivity: an analysis for the Spanish regions. Regional Studies, 41(3): 349-359.
 8. Shahabadi, A., Sohrabi-Vafa, H. and Salmani, Y. (2016). Role of research and development (R&D) activities and physical stock on economic growth: evidence from Iran, Turkey and Malaysia. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 23: 75-90. (Persian)

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (2015). Islamic Republic of Iran: Intended Nationally Determined Contribution. National Climate Change Committee: Iran INDC. Available at https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf