تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی و مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر، با هدف تعیین وضعیت فروش خالص خانوارهای ایرانی، به تجزیه ‌وتحلیل تقاضای انواع گوشت برای خانوارهای ایرانی پرداخته شد. بدین منظور، با استفاده از سیستم تقاضای تقریباٌ ایده ­آل، با در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی و رابطه جدید اسلاتسکی، کشش‌های خودقیمتی جبرانی محاسبه شد. مقایسه کشش خودقیمتی جبرانی محاسبه ‏شده، با و بدون در نظر گرفتن اثر درآمدی موجودی، نشان داد که برای خانوارهای شهری، تفاوت بین کشش‌های جبرانی ناچیز بوده و به ‌نوعی، بیانگر پایین بودن اثر درآمدی موجودی است؛ اما برای خانوارهای روستایی، کشش جبرانی بیانگر وجود اثر درآمدی موجودی بیشتر نسبت به خانوارهای شهری است. کشش‌های خودقیمتی جبرانی محاسبه ‏شده با رابطه جدید اسلاتسکی برای گوشت طیور نشان داد که در خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی، به‏ ترتیب، 58 درصد و 18 درصد خانوارها در گروه تقاضا کننده خالص و نیز 42 درصد و 82 درصد خانوارها در گروه عرضه­ کننده خالص این نوع گوشت قرار می‌گیرند. بر اساس نتایج پژوهش، تمامی خانوارهای شهری تقاضاکننده خالص گوشت آبزیان بودند و تعداد خانوارهای روستایی تقاضاکننده خالص این نوع گوشت بیش از عرضه‌کنندگان خالص آن‌ بود؛ همچنین، 84 درصد خانوارهای شهری و 10 درصد از خانوارهای روستایی در گروه تقاضاکننده خالص گوشت قرمز بودند. از سوی دیگر، در بین خانوارهای شهری، در گروه‌های با درآمد بالاتر، به تعداد خانوارهای تقاضاکننده خالص گوشت قرمز و آبزیان و عرضه کننده خالص گوشت طیور افزوده می‌شود. در نهایت، به ‏منظور دستیابی به نتایج دقیق ­تر در تحلیل­ های سیاستی، پیشنهاد می‌شود که برای سایر گروه‌های مواد غذایی نیز وضعیت فروش خالص مصرف ‌کنندگان تعیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Net Suppliers and Demanders of Meat in Iran: Applying the Relation of Modified Slutsky Equation with Concept of Endowment Income Effect

نویسندگان [English]

 • Gh. Layani 1
 • M. Bakhshoodeh 2
1 Shiraz universityPhD in Agricultural Economics, Instructor of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Professor of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at analyzing the demand for meat to achieve a measure of Iranian net seller households. For this purpose, using an almost ideal demand system (AIDS), considering the endowment income effect in the Slutsky equation, the compensatory own-price elasticities were calculated. A comparison of the compensatory elasticity calculated with and without endowment income effect showed a low endowment income effect for these households because of the low difference between compensatory elasticities. But for the rural households, the compensatory elasticity calculated through Slutsky's new equation indicated that the endowment income effect in the rural households was higher than that of the urban households. The compensatory elasticities calculated with Slutsky's new equation for poultry meat showed that 58 percent of the urban households and 18 percent of the rural households were the net buyers and also, 42 percent and 82 percent of these households were the net sellers, respectively. According to the results, all the urban households were net buyers for fish and the number of rural households known as the net sellers of this type of meat was more than that of its net demanders. Also, 84 percent of the urban households and 10 percent of the rural households were the net buyers of red meat. On the other hand, the number of households in higher-income groups that were the net buyers of red and fish meat and the net sellers of poultry was added. Finally, it was recommended the net sales evaluation for other food groups to achieve more accurate results in policy analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Net Buyer
 • Net Seller
 • Slutsky Equation
 • Endowment Income Effect
 1. Azzam, A.M. and Rettab, B. (2012). A welfare measure of consumer vulnerability to rising prices of food imports in the UAE. Food Policy, 37(5): 554-560.
 2. Bakhshoodeh, M. (2010). Impacts of world prices transmission to domestic rice markets in rural Iran. Food Policy, 35(1): 12-19.
 3. Bakhshoodeh, M. (2016). Revisiting Slutsky equation and income elasticity: an approach to determining net sales position. The 10th Biennial Conference of Iran's Agricultural Economics. Kerman, pp. 371-382. (Persian)
 4. Bakhshoodeh, M. (2017). Is positive income elasticity of demand really associated with normal goods?: revisiting the Slutsky equation and net benefit ratio. International Journal of Business and Development Studies, 9(2): 71-84.
 5. Barikani, A., Shajari, S. and Amjadi, A. (2007). Price and income elasticity of demand for food in Iran: a dynamic demand system. Agricultural Economics and Development, 16(60): 125-145. (Persian)
 6. Cranfield, J.A.L. and Haq, Z.U. (2010). What impact has food price inflation had on consumer welfare: a global analysis. Conference (54th), February 10-12, 2010, Adelaide, Australia 58894, Australian Agricultural and Resource Economics Society.
 7. Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. The American Economic Review, 70(3): 312-326.
 8. Goodarzi, M., Mortazavi, S.A. and Peykani, G. (2007). Survey of demand for major consumer goods and foodstuffs in urban areas of Iran using two-step budgeting model. Agricultural Economics and Development, 15(57): 131-159. (Persian)
 9. Greene, W.H. (2000). Econometric analysis. Fourth Edition. International Edition, New Jersey: Prentice Hall, pp. 201-215.
 10. Greene, W.H. and Quester, A.O. (1982). Divorce risk and wives labor supply behavior. Social Science Quarterly, 63(1): 16.
 11. Hedjirkian, K., Hajia, F. and Mazidabadi Farahani, M. (2012). Estimating the budgetary validity of targeted supportive policy on food security. Journal of Planning and Budgeting, 17(2 ): 65-95. (Persian)
 12. Heien, D. and Wesseils, C.R. (1990). Demand systems estimation with microdata: a censored regression approach. Journal of Business and Economic Statistics, 8(3): 365-371.
 13. Karimi, S., Rasekhi, S. and Ehsani, M. (2009). Survey of subsidized food demand in urban areas of Iran using AIDS model to prioritize subsidy allocation. Iranian Economic Research, 13(39): 137-166. (Persian)
 14. Khorrami Moghaddam, S., Zare Mehrjerdi, M.R., Mehrabi Boshrabadi, H. and Bakhshoodeh, M. (2013). Analysis of subsidized goods consumption model: usage of quadratic almost ideal demand system. Agricultural Economics, 6(4): 57-74. (Persian)
 15. Khosravinejad, A.K., Khodadad-Kashi, F. and Sohbati, Z. (2013). Evaluating effect of increase in food prices on the Iranian urban households. Journal of Economic Strategies, 4(4): 73-93. (Persian)
 16. Kumar, P., Kumar, A., Shinoj, P. and Raju, S.S. (2011). Estimation of demand elasticity for food commodities in India. Agricultural Economics Research Review, 24(1): 1-14.
 17. Layani, Gh. and Bakhshoodeh, M. (2016). Effects of rising food prices on poverty and vulnerability of Iranian rural households. The Economic Research, 16: 1-27. (Persian)
 18. Pakdaman, M. (2010). The impact of food subsidy reform on food security in Iran. Master Thesis of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Economics, University of Shiraz. (Persian)
 19. Shonkwiler, J.S. and Yen, S.T. (1999). Two‐step estimation of a censored system of equations. American Journal of Agricultural Economics, 81(4): 972-982.
 20. Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 26(1): 24-36.
 21. Varian, H. R. (2010). Intermediate Microeconomics. Entreprenuership in Theory and Praxis.
 22. Varian, H.R. (1996). Intermediate microeconomics: a modern approach, New York: W.W. Norton and Company.
 23. Wood, B., Nelson, H. and Nogueira, L. (2012). Poverty effects of food price escalation: the importance of substitution effects in Mexican households. Food Policy, 37(1): 77-85.