دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 112، اسفند 1399 
بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری

صفحه 93-116

10.30490/aead.2021.299602.1081

محمد پورعلیجان؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ مهسا تسلیمی


بررسی و تحلیل نتایج اعتباربخشی تحقیقات مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی خودارزیابی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

صفحه 117-140

10.30490/aead.2021.326119.1140

بهجت تاج الدین؛ فریبرز عباسی؛ نادر حیدری؛ بهاره جمشیدی؛ مهدی اکبری؛ نیکروز باقری؛ احمد شریفی؛ نادر عباسی؛ داوود مومنی؛ علی روحی؛ نیلوفر سلطانی؛ مریم آقااحمدی


بررسی اثرگذاری مصرف نهاده‌ها بر تولید غلات منتخب در کشور

صفحه 141-167

10.30490/aead.2021.342297.1213

بهزاد فکاری سردهایی؛ ناصر شاهنوشی؛ حسین محمدی؛ شیدا رستگاری هنبری