ارزیابی اولویت و اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره‌وری آب و توسعة همه‏ جانبه بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه: مطالعه موردی استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی راهبردهای اجرایی در بخش کشاورزی می‏تواند زمینه را برای شناخت کاستی‏ های فرآیند توسعه ملی فراهم سازد. از این ‏رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اولویت و اثربخشی دو راهبرد ارتقای بهره ­وری آب و توسعه همه‌جانبه بخش کشاورزی در برنامه ­های اول تا پنجم توسعه کشور در استان قزوین انجام شد. داده ‏های مورد نیاز از طریق به ‏کارگیری روش ‏های اسناد پژوهی، فرا تحلیل و مطالعه موردی گردآوری شدند. همچنین، جامعه آماری پژوهش، در بخش میدانی، کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان قزوین بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نتایج تحلیل سوات (SWOT) در بازه زمانی 98-1397 نشان داد که در هر دو زیربخش، اولویت نقاط ضعف بیش از نقاط قوت و نیز اهمیت تهدیدها بیش از فرصت‏هاست. از سوی دیگر، یافته ‏های پژوهش نشانگر اهمیت زیاد و اثربخشی متوسط راهبردهای برنامه‌ریزی برای افزایش راندمان انتقال آب، مدیریت منابع آب کشاورزی، افزایش تولید و کاهش هزینه‏ ها، هم‏سویی فعالیت ‏های کشاورزی با توسعه پایدار، افزایش سهم بخش کشاورزی از بازار پول و سرمایه و بهبود سطح معیشت تولیدکنندگان بود. تبیین استانداردهای بهره ‏وری کیفی آب، برنامه‌ریزی مشارکتی و همچنین، اجرای برنامه‏های آموزشی- ترویجی در راستای ارتقای بهره‏وری منابع آب می ‏تواند به افزایش اثربخشی راهبردهای ارتقای بهره ‏وری آب بینجامد. ارزیابی و نظارت مستمر بر فرآیندها، شناسایی چالش‏ ها و ارائه راهکارهای عملی همراه با به کارگیری راهبردهایی همچون کشاورزی هوشمند و کشاورزی چندکارکردی نیز می ‏تواند موجبات توسعه همه‌جانبه بخش کشاورزی را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Priority and Effectiveness of Strategies to Water Productivity Promotion and Comprehensive Development of Agricultural Sector in Development Programs: A Case Study of Qazvin Province of Iran

نویسندگان [English]

 • A. Alimardani 1
 • M. Keshavarz 2
 • R. Karami 3
 • Mohammad Ali Ebrahimi 4
1 PhD Student in Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assessment of the different strategies implemented in agricultural sector makes it possible to recognize the shortcomings of national development process. Therefore, this study aimed at assessing the priority and effectiveness of two strategies including water productivity promotion (WPP) and comprehensive development of the agricultural sector (CDA) in the first to fifth Iranian development programs in Qazvin province of Iran. The required data were collected through archival research, meta-analysis and case study. The statistical population the field study included the experts and specialists, in the agricultural sector of the province, who were selected through purposive sampling. The results of the SWOT analysis conducted during 2019-2020 showed that in both WPP and CDA sub-sectors, weaknesses had a higher priority than strengths; also, threats were ranked higher than opportunities. Furthermore, the research findings indicated the great importance and medium effectiveness of the strategies such as planning to increase water transfer efficiency, agricultural water resources management, increased production and reduced costs, aligned agricultural activities with sustainable development, increased agricultural sector’s share in monitory and capital markets, and increased livelihood security of producers. Finally, determining standards for qualitative water productivity, participatory planning and developing educational programs and extension services were recommended to enhance the productivity of water resources; in addition, continuous monitoring and evaluation of development processes, investigating development barriers and considering effective solutions such as smart agriculture and multifunctional agriculture might lead to CDA in the development programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The First to Fifth Development Programs
 • Agricultural Sector
 • SWOT Analysis
 • Effectiveness of Strategies
 • Qazvin (Province)
 1. منابع

  1. AJOQP (2019). Statistics of crop services. Qazvin: Agriculture-Jahad Organization of Qazvin Province (AJOQP). Available at http://qazvin-ajo.ir. (Persian)
  2. Alizadeh, N., Alipour, H., Nikooei, A., Hajimirrahimi, S.D., Bakhshi-Jahromi, A. and Hassanpour, B. (2019). Identification of challenges and requirements of the agricultural extension and pathology of the current status of the new agricultural extension system of Iran. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 14(2): 21-35. (Persian)
  3. Anderberg, S. (2020). The contribution of organic agriculture to poverty reduction (Vol. 3, pp. 41-71). Linkoping University Press.
  4. Anjum, S. and Tarique, M. (2017). Agriculture and poverty reduction in India: an empirical study. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 7(9): 35-48.
  5. CBIRI (2017). Summary of economic developments in Iran. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBIRI). Available at https://www.cbi.ir/SimpleList/AnnualReview_fa.aspx. (Persian)
  6. Connor, D.J. (2018). Organic agriculture and food security: a decade of unreason finally implodes. Field Crops Research, 225: 128-129.
  7. Farahza, M.N. and Nazari, B. (2020). Identifying and analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the water efficiency system in the plains of Qazvin province using SWOT model. Paper Presented at the Second National Conference on Natural Resource Management with a Focus on Water, Flood and Environment, Gonbad Kavous. (Persian)
  8. Farahza, M.N., Nazari, B., Liaqat, A. and Alizadeh, H.A. (2020). Investigation of water efficiency of irrigation of agricultural products in Bushehr province. Journal of Water Management in Agriculture, 6(1): 95-104. (Persian)
  9. Goodarzi, F. (2019). The role and position of nature partners in natural resource management. Tehran: Asre Novin. (Persian)
  10. Greene, J.C. (1994). The art of interpretation, evaluation, and presentation. Thousand Oaks, CA: Sage.
  11. Guyadeen, D. and Seasons, M. (2018). Evaluation theory and practice: comparing program evaluation and evaluation in planning. Journal of Planning Education and Research, 38(1): 98-110.
  12. IPRCIRI (1990). The first economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran, 1990. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Repulic of Iran (IPRCIRI). Available at https://rc.majlis.ir/en/law/show/91755. (Persian)
  13. IPRCIRI (1994). The second economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran, 1994. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Repulic of Iran (IPRCIRI). Available at https://rc.majlis.ir/en/law/show/92488. (Persian)
  14. IPRCIRI (2000). The third economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran, 2000. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Repulic of Iran (IPRCIRI). Available at https://rc.majlis.ir/en/law/show. (Persian)
  15. IPRCIRI (2004). The fourth economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran, 2004. Tehran: Islamic Parliament Research Center of the Islamic Repulic of Iran (IPRCIRI). Available at https://rc.majlis.ir/en/law/show/94202. (Persian)
  16. Kanter, D.R., Musumba, M., Wood, S.L., Palm, C., Antle, J., Balvanera, P., . . . Scholes, R.J. (2018). Evaluating agricultural trade-offs in the age of sustainable development. Agricultural Systems, 163: 73-88.
  17. Karami, E.A. and Keshavarz, M. (2016). Natural resources conservation: the human dimensions. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 11(2): 101-120. (Persian)
  18. Kashani, S., Hosseini, S., Mirdamadi, S. and Abad, M. (2014). Recognizing strategies in Canola sustainable production in the Qazvin province. International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences, 4(3): 446-453.
  19. Kazemi, S.H. and Palouj, M. (2015). The effectiveness of agricultural and natural resources strategies in five-year development plans. Tehran: Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI). (Persian)
  20. Kazerooni, A., Rezazadeh, A. and Mohammadpoor, S. (2011). The Asymmetric effects of real exchange rate fluctuations on non-oil exports of Iran: a Markov-Switching approach. Journal of Research in Economic Modeling, 2(5): 153-178.
  21. Keshavarz, M. (2016). Agricultural water vulnerability in rural Iran. Water Policy, 18(3): 586-598.
  22. Keshavarz, M. (2018). Addressing barriers of rural development under drought. Journal of Research and Rural Planning, 7(2): 135-156.
  23. Keshavarz, M. and Karami, E. (2013). Institutional adaptation to drought: the case of Fars Agricultural Organization. Journal of Environmental Management, 127: 61-68.
  24. Keshavarz, M. and Moayedi, M. (2016). Challenges of agricultural extension systems in adaptation to climate change: the perception of Fars agricultural specialists. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2): 453-466. DOI: 10.22059/ijaedr.2016.59719. (Persian)
  25. Liu, H., Yi, Y., Blagodatsky, S. and Cadisch, G. (2019). Impact of forest cover and conservation agriculture on sediment export: a case study in a montane reserve, south-western China. Science of The Total Environment, 702: 134802.
  26. Loizou, E., Karelakis, C., Galanopoulos, K. and Mattas, K. (2019). The role of agriculture as a development tool for a regional economy. Agricultural Systems, 173: 482-490.
  27. Lorenz, K. and Lal, R. (2016). Environmental impact of organic agriculture. In Advances in Agronomy (Vol. 139, pp. 99-152). Elsevier.
  28. Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(4): 315-328.
  29. Mukhoti, B.B. (2019). Agriculture and employment in developing countries: strategies for effective rural development. Routledge.
  30. Nazari, B., Liaghat, A., Akbari, M.R. and Keshavarz, M. (2018). Irrigation water management in Iran: implications for water use efficiency improvement. Agricultural Water Management, 208: 7-18.
  31. Nilsson, M. (2002). SEA methodology and application in the energy sector. Swedish National Energy Administration.
  32. Osabohien, R., Matthew, O., Gershon, O., Ogunbiyi, T. and Nwosu, E. (2019). Agriculture development, employment generation and poverty reduction in West Africa. The Open Agriculture Journal, 13: 82-89. DOI: 10.2174/1874331501913010082.
  33. Patton, M.Q. (2011). Developmental evaluation: applying complexity concepts to enhance innovation and use. New York: Guilford.
  34. Silbergeld, E., Aidara-Kane, A. and Dailey, J. (2017). Agriculture and food production as drivers of the global emergence and dissemination of antimicrobial resistance. AMR Control. Available at http://resistancecontrol.info/2017/agriculture-and-food-production-as-drivers-of-the-global-emergence-and-dissemination-of-antimicrobial-resistance/.
  35. SCI (2016). Excerpts from the results of the General Census of Population and Housing in 2016. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). (Persian)
  36. Thapa, G., Gaiha, R. and Imai, K. (2019). The role of agriculture in poverty reduction in Nepal. In: Agricultural Transformation in Nepal,pp. 27-47, Springer.
  37. UN (2014). Water and sustainable development. Available at http://www.un.org/waterforlifedecade/water.
  38. UN-GGIM (2016). Report of the inter-agency and expert group on sustainable development goal indicators. UN Economic and Social Council, United Nations Innitiative on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). Available at http://ggim.un.org/knowledgebase/KnowledgebaseArticle51479.aspx
  39. UNESCO (2010). Water in a changing world (Vol. 3). Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
  40. Valdes, A. (2019). Food security for developing countries. Routledge.
  41. Vasquez, A., Sherwood, N.E., Larson, N. and Story, M. (2017). Community-supported agriculture as a dietary and health improvement strategy: a narrative review. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 117(1): 83-94.
  42. Webb, P. and Block, S. (2012). Support for agriculture during economic transformation: impacts on poverty and undernutrition. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(31): 12309-12314.
  43. Yu, S., Yang, X. and Li, G. (2013). SWOT analysis and countermeasures on development of sweet potato industry in Ziyun County. Asian Agricultural Research, 5(1812-2016-143843): 40-43.
  44. Zarei, Z., Karami, E. and Keshavarz, M. (2020). Co-production of knowledge and adaptation to water scarcity in developing countries. Journal of Environmental Management, 262: 110283.