بررسی تمایل مصرف‌کنندگان برای مصرف محصولات ارگانیک در شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

کشاورزی ارگانیک، به­ عنوان یکی از مهم­ترین نظام ­های کشاورزی جایگزین، برای تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه مواد شیمیایی، مورد توجه قرار دارد. از این ‏رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل مصرف­ کنندگان به مصرف پرتقال ارگانیک بود که با استفاده از روش آزمون انتخاب انجام شد. گردآوری اطلاعات و داده ­های مطالعه، با طراحی و تکمیل پرسشنامه، به روش نمونه­ گیری تصادفی در شهر ساری صورت گرفت. نتایج حاصل از مدل لاجیت شرطی نشان‏دهندة تمایل به پرداخت مصرف­ کنندگان به میزان32546/7 ریال معادل 1/30 برابر قیمت پایه برای پرتقال ارگانیک بود؛ همچنین، در انتخاب محصولات ارگانیک، مصرف­ کنندگان برای ویژگی برچسب ارگانیک بیش از ویژگی بهبود کیفیت محیط زیست اهمیت قائل می­ شدند و افزایش آگاهی و درآمد مصرف­ کنندگان اثر مثبت و معنی­ دار بر تمایل به پرداخت آنها برای مصرف پرتقال ارگانیک داشت. بنابراین، ضروری است که افزون بر سازمان‏دهی سازوکاری مرتبط با اعطای گواهی استاندارد برای محصولات ارگانیک، با ارائه محصولات ارگانیک در قالب بسته‏ بندی مناسب در بازار، اعتماد عمومی بدین فرآورده­ ها جلب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Consumer Willingness for Using Organic Products in Sari City of Iran

نویسندگان [English]

 • M. Pooralijan 1
 • H. Amirnejad 2
 • S.M. Mojaverian 3
 • M. Taslimi 4
1 MSc. Student in Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari Iran
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari Iran
4 MSc. Student in Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari Iran
چکیده [English]

Organic farming is considered as one of the most important alternative agricultural systems for the production of healthy food without any chemicals. Thus, this study aimed at estimating the consumers’ willingness to pay for using the organic oranges by applying Choice Experiment (CE) method. The required data were collected through a designed and completed questionnaire in a random sampling method in Sari city of Iran. The results of the conditional logit model indicated that the consumers were willing to pay 32546.7 IR rials equal to 1.30 times more than the base price for the organic oranges; in addition, they were willing to pay for the label's organic feature more than the quality improvement of the environment. Similarly, increased awareness and income of consumers had a positive and significant effect on the willingness to pay for the organic oranges. Therefore, organizing the mechanism associated with the certification standard products for the organic products and supplying the organic products in appropriate packages to the market could be necessary for the public trust of these products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic Products
 • Willingness to Pay
 • Sustainable Agricultural Development
 • Sari
 1. Adamowicz, W., Boxall, P., Williams, M. and Louviere, J. (1998). Stated preference approaches for measuring passive use values: choice experiments and contingent valuation. American Journal of Agricultural Economics, 80(1): 64-75.
 2. Adamowicz, W., Louviere, J. and Swait, J. (1998). Introduction to attribute-based stated choice methods. A Report Submitted to National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
 3. Aghapour Sabbaghi, M. and Mohammadi, A. (2012). Estimation of willingness to pay for organic vegetables in Ahvaz. Paper Presented at the First National Conference on Sustainable Agriculture and Healthy Environment, Hamedan. (Persian)
 4. Amirnejad, H. and Ataei Solute, K. (2011). Economic valuation of environmental resources. Sari: Avai Sobh. (Persian)
 5. Azizi, V., Nikooei, M. and Khaledi, M. (2014). Strategies of market development for healthy food products in Hamedan. Agricultural Economics and Development, 27(4): 328-337. DOI: 10.22067/jead2.v1391i5.28268 (Persian)
 6. Borimnejad, V. and Hooshmandan, A. (2013). Determining the Tehran citizens’ willingness to pay in purchasing safe vegetables. Journal of Agricultural Economics Research, 5(2), Serial No. 18: 131-150. (Persian)
 7. Boxall, P.C., Adamowicz, W.L., Swait, J., Williams, M. and Louviere, J. (1996). A comparison of stated preference methods for environmental valuation. Ecological Economics, 18(3): 243-253.
 8. Boys, K.A., Willis, D.B. and Carpio, C.E. (2014). Consumer willingness to pay for organic and locally grown produce on Dominica: insights into the potential for an “Organic Island”. Environment, Development and Sustainability, 16(3): 595-617.
 9. Chaychi, B. (2009). Organic farming, healthy soil, healthy plant, healthy man. Iran Agri Magzine, 117: 49-50. (Persian)
 10. da Costa, C.A. and Santos, J.L. (2016). Estimating the demand curve for sustainable use of pesticides from contingent-valuation data. Ecological Economics, 127: 121-128.
 11. Dipeolu, A.O., Philip, B.B., Aiyelaagbe, I.O.O., Akinbode, S.O. and Adedokun, T.A. (2009). Consumer awareness and willingness to pay for organic vegetables in SW Nigeria. Asian Journal of Food and Agro-Industry, 10(11): 57-65.
 12. Eisazadeh, S., Jalili Kamjoo, S.P., Madadi, S. and Mahmoudinia, D. (2012). Choice experiment: non market commodity (environmental) valuating based on stated preferences. Economics of Natural Resources, 1(1): 21-36. (Persian)
 13. Finizio, A. and Villa, S. (2002). Environmental risk assessment for pesticides: a tool for decision making. Environmental Impact Assessment Review, 22(3): 235-248.
 14. Ghorbani, M. and Firouz-Zare, A. (2010). Valuation of different characteristics of air pollution in Mashhad. Journal of Economic Research, 44(89): 215-241. (Persian)
 15. Greene, W.H. (2003). Econometric analysis. India, Delhi: Pearson Education Limited.
 16. Gunduz, O. and Bayramoghlo, Z. (2011). Consumer's willingness to pay for organic chicken meat in Samsun province of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10: 334-340.
 17. Hashemi, M. and Fattahi Ardakani, A. (2016). The economic valuation of organic products, application of stated preferences approach (case study: organic tomatoes of Marghab Plain). Journal of Agricultural Economics and Development, 47(2): 325-334. (Persian)
 18. Hausman, J. and McFadden, D. (1984). Specification tests for the multinomial logit model. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1219-1240.
 19. Jaafari, S. and Iravani, H. (2017). Examining barriers to organic farming development in Iran. Paper Presented at the Seventh Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference, Tehran. (Persian)
 20. Kavousi Kalashami, M., Heydari Shalmani, M. and Nazari, M.R. (2015). Estimating willingness to pay for organic rice in urban households of Guilan province. Journal of Environmental Sciences, 13: 113-124, (Persian)
 21. Khodaverdizadeh, M. (2017). Factors affecting consumers’ willingness to pay for organic cucumber in Urmia. Journal of Agricultural Economics Research, 9(35): 97-122. (Persian)
 22. Khoshkhui, M. (2010). Introduction to sustainable agriculture and organic farming. Proceedings of the Organic Agriculture Conference, pp. 1-16. (Persian)
 23. Lancaster, K.J. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political Economy, 74(2): 132-157.
 24. Louviere, J.J., Hensher, D.A. and Swait, J.D. (2000). Stated choice methods: analysis and applications. Cambridge University Press.
 25. Maddala, G.S. (1986). Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge University Press.
 26. Manski, C.F. (1977). The structure of random utility models. Theory and Decision.8: 229-254. DOI: 10.1007/BF00133443.
 27. McFadden, D. (1973). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. California: Institute of Urban and Regional Development, University of California.
 28. Mohammadi, A. (2012). Estimation of willingness to pay for organic meat products in Ahvaz. Paper Presented at the Eighth Biennial Conference of Agricultural Economics, Shiraz University. (Persian)
 29. Mohammadian, M., Dehdashti Shahrokh, Z., Khashei, V. and Dadashi, M.A. (2016). Investigating the role of environmental educational factors in the performance of organic production companies. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 10(33): 101-118. (Persian)
 30. Mousavi, S.N., Sajedi, S.H. and Mozaffari, Z. (2016). Valuation of organic dairy products, proteins and factors affecting willingness to pay: a case study of milk in the city of Shiraz. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 5(17): 273-300. (Persian)
 31. Naderi, A., Yousefi, B., Karami, R., Abadooz, G.R., Barzkar, M. and Nouri, M. (2016). Organic farming. Tehran: Agricultural Education Research. (Persian)
 32. Owusu, V. and Anifori, M. (2013). Consumer willingness to pay a premium for organic fruit and vegetable in Ghana. International Food and Agribusiness Management Review, 16(1030-2016-82931): 67-86.
 33. Oyawole, F.P., Akerele, D. and Dipeolu, A.O. (2016). Factors influencing willingness to pay for organic vegetables among civil servants in a developing country. International Journal of Vegetable Science, 22(2): 121-128.
 34. Petljak, K., Štulec, I. and Renko, S. (2017). Consumers’ willingness to pay more for organic food in Croatia. Ekonomski vjesnik/Econviews-Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 30(2): 441-455.
 35. Shahpouri, A. (2016). Maintaining sustainability of natural resources using valuation methods (case study: selection method). Paper Presented at the Third International Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources, Tehran. (Persian)
 36. Sharzehi, G. and Jalili Kamjoo, S.P. (2013). Choice modeling: a new approach to valuation of environmental commodity; case study: Ganjnameh, Hamedan. Quarterly Journal of Economic Research, 13(3): 1-18. (Persian)