آثار اقتصادی تحقیقات به‌نژادی خرما در شرایط ریسک بر توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مؤسسة تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة خرما و میوه‌های گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

2 استادیار مؤسسة تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکدة خرما و میوه‌های گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و توسعه، در شرایط وجود چالش مالی برای انجام تحقیقات، مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آنهاست. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف برآورد میزان تأثیر منافع اقتصادی بالقوة تحقیقات به‌نژادی خرما به‌عنوان یکی از منابع مهم افزایش بهره‌وری در شرایط ریسک و با استفاده از روش مازاد اقتصادی پیش از اجرا، بر مبنای این اصل انجام شد که معرفی ارقام پربازده و سازگار می‏تواند سبب جابه ‏جایی منحنی عرضه شود. با توجه به ارتباط مستقیم جابه ­جایی نسبی منحنی عرضه با افزایش پارامتر ریسکی تغییرات عملکرد، برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات در شش استان خرماخیز، از روش شبیه ­سازی مونت‌کارلو و روش نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین استفاده شد. همچنین، با توجه به ماهیت ریسکی متغیرها، بازه تغییرات همه شاخص ­های مورد ارزیابی تعیین شد. یافته ‏های تحقیق، با توجه به مثبت شدن نتایج ارزش خالص منافع اقتصادی و انتقال منحنی عرضه به سمت راست و تأثیر مثبت بر بهره‌وری کل عوامل تولید، مؤید تأثیر پیشرفت فنی ناشی از به‌کارگیری فناوری حاصل از تحقیقات به­نژادی بود؛ همچنین، نرخ بازدهی داخلی بزرگتر از حداقل نرخ بازگشت سرمایه بود و بازه کارآیی در کل استان‌ها در محدودة 6/51 تا 91 ریال به ازای هر ریال هزینه‌کرد به‏دست آمد. نتایج تحلیل مدیریت ریسک بر اساس استاندارد «پیکره دانش مدیریت پروژه» (PMBOK)، ثبات مطلوب نتایج حاصل را تأیید کرد، که تأکیدی بر بازدهی قابل قبول سرمایه ‏گذاری در تحقیقات به ­نژادی خرما بوده و از این‌رو، پیشنهاد شده است که سیاست­ های حمایتی بیشتری در زمینه تحقیقات به ‏­نژادی خرما اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Impacts of Date Palm Breeding Research under Risk on Development

نویسندگان [English]

 • S. Ahmadizadeh 1
 • َA. Mostaan 2
1 Researcher of Horticultural Science Research Institute, Date Palm and Tropical Fruits Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Horticultural Science Research Institute, Date Palm and Tropical Fruits Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Sustainable investment in research and development programs necessitates documentary evidences about their benefits. Accordingly, this study aimed at estimating the potential economic benefits of date palm breeding researches as an important source of productivity enhancement at risk conditions. It was conducted in a pre-run economic surplus method based on the possibility of shifting the supply curve through introduction of high-yielding and compatible cultivars. With direct relationship between the relative displacement of the supply curve and increase in the risk parameter of yield changes, Monte Carlo simulation and the Latin Hypercube sampling method were used to estimate the potential benefits of breeding research impact in six provinces of Iran. Considering the risky nature of the variables, the range of changes in all evaluated indicators was determined. With respect to the positive results of the net present value of the economic benefits and the transfer of the supply curve to the right and the positive effect on total productivity, the effect of technical progress resulted from breeding research programs was confirmed. The internal rate of return was greater than the minimum rate of return on investment and the efficiency index was estimated in the range of 51.6 to 91 IR rials. The results of risk management analysis based on PMBOK standard confirmed the proper stability of the results which in turn emphasized the acceptable return on investment in date palm breeding research programs. Therefore, it was suggested that more supportive policies should be adopted in the field of date palm breeding research.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Date Palm
 • Economic Impacts
 • Risk
 • Monte Carlo Simulation
 1. Abyar, N.M., Hosseini, S.S., Salami, H. and Pikani, G. (2015). Evaluation of the economic impacts of cotton breeding research under risk conditions in Iranian agricultural-climatic zones. Iranian Journal of Cotton Research, 3(1): 14. (Persian)
 2. ‎Ahmadi, K., Gholizadeh, H. Ebadzadeh, H.R., Hatami, F., Hosseinpour, R., Abdeshah, H., Rezaei, M.M. and Fazli Estabragh, M. (2018). Agricultural ‎statistics of the year 2017: Horticulture (Vol. 3). Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad, Deputy of Planning and Economy, Information and Communication Technology Center. (Persian)
 3. Ahmadzadeh, M. (2010). Seven steps based on project risk management standard PMBOK. Available at http://mohammad-ahmadzadeh.com. (Persian)
 4. Akino, M. and Hayami, Y. (1975). Efficiency and equity in public research: rice breeding in Japan’s economic development. American Journal of Agricultural Economics, 57: 10.
 5. Alston, J., Chan-Kang, C., Marra, M.C., Pardey, P G. and Wyatt, T.J. (2000). A meta-analysis of rates of return to agricultural R&D: Ex pede Herculem? (Vol. 113). Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 6. Alston, J., Craig, B. and Pardey, P. (1998). Dynamics in the creation and depreciation of knowledge and the returns to research. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 7. Alston, J., Pardey, P. and Norton, G. (1998). Science under scarcity: principles and practice for agricultural research evaluation and priority setting. UK: CAB International., Wallingford.
 8. Anonymous (2018). Facility interest rates on exchange contracts. Available at https://www.cbi.ir/simplelist/1515.aspx.
 9. Bagherzadeh, A. and Kamijani, A. (2010). Analyzing the effect of internal and external research and development on the total productivity of agricultural factors in Iran. Economic Modeling, 4(1): 93-119. (Persian)
 10.  Bagherzadeh, A. and Kamijani, A. (2012). Calculating the rate of return on the investment in research and development of the agricultural sector. Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Technology), 26(2): 85-79. (Persian)
 11. FAO (2016). Date palm trade statistics. Rome, Italy: Faostat, Statistics Division. Avalable at http://www.fao.org/food-agriculture-statistics/en/.
 12. Ghaith, M. (2014). Introduction to Monte Carlo simulation. Polymerization, 4(1): 10.
 13. Gierend, J. (1999). Integration of risk and multiple objectives in priority setting for agricultural research: the case of the national dairy research program in Kenya. PhD Thesis, University of Berlin.  
 14. Griliches, Z. (1958). Research costs and social returns: hybrid corn and related innovations. Journal of Political Economy, 66(5): 13.
 15. Hosseini, S.S., Hassanpour, E. and Sadeghian, S.Y. (2007). Return rate of sugarbeet breeding research: Rasoul cultivar. Agricultural Science and Techniques, 10(3): 267-274. (Persian)
 16. Hosseini, S.S. and Khaledi, M. (2005). Investigation of economic impacts of agricultural research in Iran (case study: high rice cultivars). Iranian Journal of Agricultural Sciences, 35(2): 403-413. (Persian)
 17. Hosseini, S.S., Sadeghian, S.Y. and Hassanpour, E. (2007). Effect of sugar beet research on sugar supply transfer in Iran. Journal of Sugar Beet, 23(1): 79-92. (Persian)
 18. Hosseini, S.S. and Shahnavazi, A. (2013). An economic evaluation of Iranian horticultural research and extension policy: the case study of almond late flowering cultivars. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 3(3): 201-209.
 19. Karbassi, A. and Sakhdary, H. (2012). Relationship between research expenditure and productivity in agricultural production in Iran. The Economic Research, 11(4): 19-32. (Persian)
 20. Karimian Shahrivar, A. and Rahimi Boroujerdi, A. (2010). Estimating the export supply function of Iran and ways to increase it in line with the development policy of non-oil exports. MSc. Dissertation, Tehran university. (Persian)  
 21. Kazemzadeh, L. and Abu-Nouri, A.A. (2006). Estimation of supply and demand functions of Iranian date exports using simultaneous equation system model. Agricultural Economics and Development, 14(54): 21. (Persian)
 22. Khaksar Astaneh, H. and Karbasi, A. (2005). Calculation of the final rate of return on investment in Iranian agricultural research. Agricultural Economics and Development., 50: 125-151. (Persian)
 23. Maredia, M.K., Shankar, B., Kelley, T.G., . . . Stevenson, J.R. (2014). Impact assessment of agricultural research, institutional innovation, and technology adoption: introduction to the special section. Food Policy, 44: 214-217. DOI: 10.1016/j.foodpol.2013.10.001.
 24. Mehrabi Boshrabadi, H. and Javdan, I. (2011). Impact of R&D on growth and productivity in Iranian agriculture sector. Agricultural Economics and Development (Agricultural Science and Technology), 25(2): 8. (Persian)
 25. Mostaan, A., Latifian, M., Torahi, A., Mohebi, A. and Ali-Houri, M. (2017). Guide the planting, maintenance and harvesting dates. Karaj: Agricultural Research, Education and Extension Organization. (Persian)
 26. Mostaan, A., Torahi, A. and Rahnama, A. (2014). Change in the geography of Iran's date varieties: the strategy or taste? Journal of Agriculture and Industry, 169: 6. (Persian)
 27. Mutangadura, G. (1997). Meeting development objectives with agricultural research: priority setting in Zimbabwe. PhD Thesis of Geography.  
 28. Narooei, M. and Mehrabi Boshrabadi, H. (2015). Investigating the impact of government support policies on agricultural productivity in Iran (panel data approach). Journal of Parliament and Strategy, 22(83): 21. (Persian)
 29. Nazari, A., Forsatkar, E. and Kiafar, B. (2008). Project risk management. Tehran: Vice-Presidency for Strategic Planning and Supervision. (Persian)
 30. Nikui, A., Bagheri, A., Ghandi, A. and Zare, A. (2007). Evaluation of the return on investment in agricultural research: case study of irrigated wheat research of Mahdavi cultivar in Isfahan province. Agricultural Sciences, 12(2): 10. (Persian)
 31. Norton, G.W. and Davis, J.S. (1981). Evaluating returns to agricultural research: a review. American Journal of Agricultural Economics, 63(4): 14. DOI: 10.2307/1241211.
 32. Räikkönen, M., Kunttu, S., Uusitalo, T., Takala, J., Shakeel, S.R., Tilabi, S., . . . and Koivunen, J. (2016). A framework for assessing the social and economic impact of sustainable investments. Management and Production Engineering Review, 7(3): 79-86. DOI: 10.1515/mper-2016-0027
 33. Roseboom, J. (2007). Optimizing investment in agricultural research or quest for prosperity. Translated by A.M. Sheikh,. Tehran: Ministry of AgriculturepJahad, Institute of Agricultural Planning and Economics. (Persian)
 34. Schultz, T.W. (1953). The economic organization of agriculture. New York: McGraw-Hill Book Company.
 35. Shahbaznia, M. and Taleghani, S.A. (2011). Project time and cost simulation with Monte Carlo analysis. Paper Presented at the Sixth National Congress of Civil Engineering, University of Semnan, Iran. (Persian)
 36. Soltani, G., Shajari, S. and Salmanzadeh, S. (2008). Economic efficiency and distribution of social benefits of agricultural research, education and extension in Iran. Agricultural Economics, 2(4): 19. (Persian)
 37. Temple, L., Barret, D., Canto, G.B., Dabat, M., Devaux-Spatarakis, A., Faure, G., . . . and Triomphe, B. (2018). Assessing impacts of agricultural research for development: a systemic model focusing on outcomes. Research Evaluation, 27(2): 13.
 38. Tremblay, P. (1998). The economic organization of tourism. Annals of Tourism Research, 25(4): 837-859. DOI: 10.1016/S0160-7383(98)00028-0.
 39. Walker, T., Ryan, J. and Kelley, T. (2010). Impact assessment of policy-oriented international agricultural research: evidence and insights from case studies. World Development, 38(10): 1453-1461. DOI: 10.1016/j.worlddev.2010.06.005.