تدوین و اولویت بندی استراتژی‌های صادراتی خرما در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اهمیت خرما در رشد صادرات غیرنفتی ایران تبیین نظام بازاریابی صحیح در این صنعت را ضروری می­ سازد. هدف پژوهش حاضر تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای عملیاتی صادرات خرما با تأکید بر رویکرد آمیخته بازاریابی بود. در این راستا، نمونه‌ای متشکل از هجده نفر از خبرگان در زمینه صادرات خرما به روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از روش سوات (SOWT)، راهبردهای عملیاتی صادراتی تعیین شد و سپس، اولویت‏ بندی آنها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای عملیاتی مربوط به راهبرد محصول و ترفیع در اولویت بوده، و از حساسیت کمتری نسبت به ‌معیارهای مکان و قیمت برخوردار است. از این‏رو، توجه به راهبردهای عملیاتی صادرات از این دو نقطه‏ نظر به توسعه آن کمک خواهد کرد. همچنین، توجه به کیفیت محصول و نوع و طراحی بسته­ بندی متناسب با سلیقه کشور هدف و نیز آگاهی از عملکرد رقبا و شناسایی رویدادها در بازارهای هدف با فراهم ‏سازی زمینه شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه‏ های بین‌المللی ضروری می‏نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation and Prioritization of Date Export Strategies in Kerman Province

نویسندگان [English]

 • N. Salmani 1
 • S. nabieian 2
 • H. Mehrabi Boshr Abadi 3
1 MSc. Graduate in Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The importance of dates in developing of non-oil exports makes it necessary to explain the correct marketing system in the industry. The aim of this research is to identify and prioritize the export strategies of dates with an emphasis on marketing mix in Kerman province. So a simple random sample of 18 experts of dates was selected, and by the use of SOWT technique, the export strategies were determined and then prioritized using Analytical Hierarchy Process Model. The results showed that strategies for product and promotion were prioritized, and had less sensitivity to location and price. Therefore, attention to export strategies from the view of these two points will help development. Therefore, it is recommended to pay attention to product quality, type and design of packaging in accordance to the taste of the country.By providing the exporters with international exhibitions, they are aware of competitors' performance and identify events in target markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 4ps’ McCarthy Model
 • SOWT technique
 • Analytical Hierarchy Process (AHP)
 • Prioritize Export Strategies
 • Dates
 1. Asgharpour, M. (2009). Multiple criteria decisions. The 13th Edition. Tehran: Tehran University Press. (Persian)
 2. Astuti, R., Silalahi, R.L.R. and Wijaya, G.D.P. (2015). Marketing strategy based on marketing mix influence on purchasing decisions of Malang apples consumers at Giant Olympic Garden Mall (MOG), Malang City, East Java Province, Indonesia. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3: 67-71.
 3. Azar, M. and Momeni, M. (2001). Statistics and its application in management (Vol. 2). Tehran: Samt Publication. (Persian)
 4. Azzadina, I., Huda, A.N. and Sianipar, C.P.M. (2012). Understanding relationship between personality types, marketing-mix factors, and purchasing decisions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 65: 352-357.
 5. Badri, S. and Rahbarizadeh, M.H. (2009). Developing the strategies for HR development at Higher Education and Research Management and Planning Institute. Management and Development, 21(1): 60-87. (Persian)
 6. Barikani, A., Amjadi, A. and Rafiee, H. (2014). Adaptation of domestic production and export advantages in the world market of dates. Agricultural Economics and Development, 22(85): 129-149. (Persian)
 7. Hosseini, M. and Hooman, T. (2007). Study of the global date market and export markets in Iran. Agricultural Economics and Development, 15(57): 1-29. (Persian)
 8. Jomeini, D., Taghdisi, A. and Jamshidi, A. (2014). Identification of employment development strategies in rural areas using SWOT model (case study: Badar village, Ravansar County). Quarterly Rural Development Strategies, 1(4): 133-149. (Persian)
 9. Khaledi, M. and Amjadi, A. (2009). Importance and application of supply chain management in the agricultural sector and related industries. TheSixth Iranian Agricultural Economics Conference. (Persian)
 10. Kotler, P. and Armstrong, G. (1989). Principles of marketing. Germany: Global Edition.
 11. MAJ (2015). Statistics of agricultural production and export. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ). Available at http://agri-jahad.ir. (Persian)
 12. Masoomzadeh Zavareh, A., Ebrahimi, A., Shamsi, J. and Dehnavi, Kh. (2013). Operational plann for branding of Iranian saffron. Saffron Agronomy and Technology Scientific Journal, 1(2): 39-68. (Persian)
 13. Mehrabi Boshrabadi, H., Pakravan, M. and Shakibaei, A. (2010). Comparative advantage and commercial mapping of Iranian date export. Journal of Agricultural Economics, 4(2): 63-81. (Persian)
 14. Moradi Masihi, V. (2002). Strategic planning and its application in urbanization of Iran. Tehran: Procurement and Urban Planning. (Persian)
 15. Moshiri, A. (2001). AHP modified model for group policy decisions. Knowledge and Management, 14(52): 63-92. (Persian)
 16. Najafi, B. (1986). Investigating the field of fruit and vegetables in Shiraz and presenting the optimal pattern of the wholesale market. Iranian Journal of Agricultural Science, 17(1-2): 31-43. (Persian)
 17. Nilsson, M. (2004). Research and advice on strategic environmental assessment. Stockholm: Environment in Stitute Publications.
 18. Pheng Low, S. and Tan, M.C. (1995). A convergence of Western marketing mix concepts and oriental strategic thinking. Marketing Intelligence and Planning, 13(2): 36-46.
 19. Pirri Yousefabadi, A., Mirzadeh, A. and Salarzehi, H. (2015). Strategic marketing analysis of Iranshahr dates using SWOT approach. International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering. (Persian)
 20. Qavam, N. (2012). A survey on the marketing of Mazafati Dates in Kerman province. National Conference and Dates Festival, Kerman. (Persian)
 21. Qoddoosi, M., Mohtashami, T., Motavalli Habibi, M. and Shedaty, S. (2015). Identification and prioritization of effective marketing mix elements in exporting saffron from experts' point of view. Saffron Agronomy and Technology Scientific Journal, 3(4): 280-296. (Persian)
 22. Ramanathan, U. (2013). Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process. Omega, 41(2): 431-440.
 23. Saaty, T.K. (1980). The analytic hierarchy process. New York: McGraw Hill.
 24. Saei, M. (2012). Economic analysis of Mazafati Date marketing and determining the most appropriate method for its delivery in Jiroft. National Conference and Dates Festival, Kerman. (Persian)
 25. Tavakoli Moghaddam, R., Yazdani, A.M. and Soodmand Arshad, R. (2010). Developing and adopting a strategy with a combination of QSPM-SWOT matrix (case study: Mazandaran Wood and Paper Industries). The Fifth International Conference on Strategic Management. (Persian)
 26. Vignali, C. and Davies, B.J. (1994). The marketing mix redefined and mapped: introducing the MIXMAP model. Management Decision, 32(8): 11-16.
 27. Zaad, M., Rafati, M., Bayat, P. and Shafiei, L. (2007). Investigation of date production and marketing in Iran. The Sixth Conference on Agricultural Economics in Iran, Mashhad, Iran. (Persian)