بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با شیوه های مختلف تخصیص در شرایط کم ‏آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

5 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شبیه ­سازی و بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با سه شیوه تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه­  بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه­ بندی تناسبی آب صورت گرفت. منطقه مورد مطالعه زیرحوضه جیرفت واقع در حوضه آبریز هلیل‏ رود و داده­ های مورد نیاز مربوط به سال 1394 بود. روش مورد استفاده محاسبه تابع منفعت حاصل از آبیاری و حداقل ‏سازی زیان درآمدی در کل منطقه بود. بدین منظور، ابتدا محدودیت بیست و سی درصدی در برداشت از منابع آب زیرزمینی اعمال شد و سپس، بررسی شیوه ­های تخصیص بهینه، تخصیص بر اساس سهمیه ­بندی ثابت و تخصیص بر اساس سهمیه ­بندی تناسبی آب از لحاظ منافع حاصل از آبیاری و بهره ­وری آب در محصولات مختلف انجام پذیرفت. پس از آن، از طریق ایجاد یک بازار آب فرضی، کارآیی بازار آب پس از اجرای این روش­­ های تخصیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‏ منظور بررسی اثر هزینه ­های مبادله بر تجارت آب، هزینه مبادله معادل صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت آب در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج پژوهش، چنانچه شرایط رقابت کامل بر بازار حاکم و هزینه ­های مبادله صفر باشد، تخصیص بهینه و تشکیل بازار آب منجر به تخصیص نهایی مشابه حقوق آب و منافع آبیاری برای کل جامعه می­شوند و از قوانین سهمیه­ بندی ثابت و متناسب کارآمدترند؛ همچنین، با کاهش دسترسی به منابع آب، منافع حاصل از تجارت آب افزایش و با افزایش هزینه­ های مبادله، حجم آب مبادله ‏شده و منافع حاصل از تجارت آب کاهش می­ یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of water market performance and its comparison with different allocation rules of water in drought conditions

نویسندگان [English]

 • kh. Samareh Hashemi 1
 • A. Keikha 2
 • H. Mehrabi Boshraabadi 3
 • Mostafa Mardani Najafabadi 4
 • S. Ziaee 5
1 PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
5 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to simulate and evaluate the water market's efficiency and compare it with the law of optimal allocation of water and allocations based on fixed and proportional quotas. The study area is located in the Jiroft sub basin in the Hali Rood watershed and data are for 2015 which were obtained from the Agricultural Jihad Organization of southern Kerman province. The method used is calculate the benefit from irrigation and minimize income losses in the entire region. For this purpose, the first 20% and 30% restrictions was imposed on use of groundwater resources, and then the effects of optimal allocation law, allocations based on proportional and fixed quotas on the benefits of irrigation were investigated. Subsequently, through the water market simulation, the market performance was analyzed after the implementation of these rules. To investigate the effect of transaction costs on water trade, transaction costs were considered, zero, 5, 10, 20 and 30 percent of water price. Based on the results, if the conditions of perfect competition are on the market and transaction costs are zero, the optimal allocation and formation of the water market will result in the same final allocation of water rights and irrigation benefits for the whole region. Also, by reducing the availability of water resources, the benefits of water trade will increase and with increasing transaction costs, reduces the volume of water exchanged and the gains from trade.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water market
 • optimal allocation of water resources
 • Loss of income function
 • Jiroft
 1. Ahmad, M. (2000). Water pricing and markets in the Near East: policy issues and options. Water Policy, 2: 229-242.
 2. Ahmadi, A., Zolfagharipour, M.A., Nikouei, A.R. and Dorali, M.Y. (2016). Economic appraisal of the implementation of the technical contex of the agricultural water market, case study: part of Mahyar irrigation network. Iran-Water Resources Research, 12: 35-49. (Persion)
 3. Alarcón, J., Garrido, A. and Juana, L. (2014a). Optimal water allocation in shortage situations as applied to an irrigation community. Irrigation and Drainage Engineering, 140: 04013015.
 4. Alarcón, J., Garrido, A. and Juana, L. (2014b). Managing irrigation water shortage: a comparison between five allocation rules based on crop benefit functions. Water Resour Manag, 28: 2315-2329.
 5. Alarcon, J. and Juana, L. (2016). The water markets as effective tools of managing watershortages in an irrigation district. Water Resour Manage, 30: 2611-2625.
 6. Bekchanov, M., Bhaduri, A. and Ringler, C. (2015). Potential gains from water rights trading in the Aral Sea basin. Water Manage, 152: 41-56.
 7. Bonnie, G.C., McGinnis, M.A. and Rait, K.A. (1991). Mitigating environmental externalities through voluntary and involuntary water reallocation: Nevada's Truckeecarson river basin. Natural Resources Journal, 31: 757-783.
 8. Cai, X., Ringler, C. and Rosegrant, M.R. (2006). Modeling water resources management at the basin level: methodology and application to the Maipo river basin. Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
 9. Cosgrove, W.J. and Loucks, D.P. (2015). Water management: current and future challenges and research directions. Water Resources Research, 51: 4823-4839.
 10. Draper, S.E. (2008). Limits to water privatization. Water Resources Planning and Management, 134: 493-503.
 11. Franco, A. and Zhu, X. (2015). Water markets: insights from an applied general equilibrium model for Extremadura, Spain. Water Resour Manag, 29: 4335-4356.
 12. Garrick, D., Whitten, S.M. and Coggan, A. (2013). Understanding the evolution and performance of water markets and allocation policy: a transaction costs analysis framework. Ecol Econ, 88: 195-205.
 13. Ghadami, S.M., Ghahraman, B., Sharifi, M.B. and Rajabi Mashhadi, H. (2009). Optimization of multireservoir water resources systems operation using genatic algorithm. Iran-Water Resources Research, 5(2): 1-15. (Persion)
 14. Grafton, R.Q., Horne, J. and Wheeler, S.A. (2016). On the market isation of water: evidence from the Murray-Darling basin, Australia. Water Resour Manag, 30: 913-926.
 15. Griffin, R. C., Peck, D. E. and Maestu, J. (2013). Myths, principles and issues in water trading. In: J. Maestu (ed.) Water trading and global water scarcity: international experiences. Routledge.
 16. Hadjigeorgalis, E. (2009). A place for water markets: performance and challenges. Review of Agricultural Economics, 31: 50-67.
 17. Howe, C.W., Dennis, R.S. and Shaw Jr, W.D. (1986). Innovative approaches to water allocation: the potential for water markets. Water Resources Research, 22: 439-445.
 18. Huang, G.H. and Loucks, D.P. (2000). An inexact two-stage stochastic programming model for water resources management under uncertainty. Civil Engineer Environmental Systems, 17: 95-118.
 19. Jofre, M. and Alizadeh, S. (2009). Investigating the role of the market in the optimal allocation of water resources. Quarterly Journal of Financial Economics, 3: 74-89. (Persion)
 20. IWRMC (2003). The role of market institution and public sector in sustainable management and development of water sector. Report No. D-82-10-114. Tehran: Iran Water Resources Management Company (IWRMC). Available at http://www.wrm.ir. (Persion)
 21. IWRMC (2013). Studies on updating the water balance of Hamoon-Jazmourian. Kerman: Iran Water Resources Management Company (IWRMC), Regional Water Company of Kerman. (Persion)
 22. Kamranian Marenani, A.R. (2014). Creating a water market to optimize water resources and increase farmer’s welfare, case study. Master Thesis of Civil Engineering. Faculty of Engineering, University of Yazd. (Persion)
 23. Li, Y.P., Liu, J. and Huang, G.H. (2014). A hybrid fuzzy-stochastic programming method for water trading within an agricultural system. Agricultural Systems, 123: 71-83.
 24. Lii, M. and Guo, P. (2014). A multi-objective optimal allocation model for irrigation water resources under multiple uncertainties. Applied Mathematical Modeling, 19: 4897-4911.
 25. Lu, H.W., Huang, G.H., Lin, Y.P. and He, L. (2009). A two-step infinite a-cuts fuzzy linear programming method in agricultural irrigation systems. Water Resources Management, 23: 2249-2269.
 26. Mahmoudi, A. and Parhizkari, A. (2016). Economic modelling of water resources management in Tehran province with emphasis on water market role. Quarterly Journal of Economic Modelling, 10: 121-139. (Persion)
 27. Matthews, O.P. (2004). Fundamental questions about water rights and market reallocation. Water Resources Research, 40: 1-8.
 28. Momeni, M. and Rezaei, N. (2009). Operation model of the Aras dam reservoir using dynamic programming. Industrial Management, 1: 139-152. (Persion)
 29. Nourani, V., Abolvaset, N. and Salehi, K. (2012). A hybrid goal programming method and adaptive neural-fuzzy inference system for optimal operation of a multi-objective two-reservoir system. Iran-Water Resources Research, 2: 1-11. (Persion)
 30. Olmstead, S.M. (2010). The economics of managing scarce water resources. Review of Environmental Economics and Policy, 4: 179-198.
 31. Reca, J., Roldan, J., Alcaide, M., Lopez, R. and Camacho, E. (2001). Optimization model for water allocation in deficit irrigation systems: description of the model. Water Manage, 48: 103-116.
 32. Rosegrant, M.W. and Binswanger, H.P. (1994). Markets in tradable water rights: potential for efficiency gains in developing country water resource allocation. World Development, 22: 1613-1625.
 33. Sabouhi, M. and Mojarad, A. (2010). Application of game theory in the management of groundwater resources: the upper watershed. Agricultural Economics and Development, 1: 1-12. (Persion)
 34. Saffari, N., Zarghami, M., Behboudi, D. and Alami, M.T. (2016). Modeling welfare effects of the market-based regional allocation of water compared to the administrative allocation by developing cooperative game: a case study. Iran-Water Resources Research, 12(3): 22-34. (Persion)
 35. South Kerman Agricultural Jahad Organization. (2019) Available at www. sjkj.ir. (Persion)
 36. Wang, Y. (2012). A simulation of water markets with transaction costs. Agricultural Water Management, 103: 54-61.
 37. Zilberman, D. and Schoengold, K. (2005). The use of pricing and markets for water allocation. Canadian Water Resources Journal, 30: 47-54.