دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، شهریور 1400، صفحه 1-310 
بررسی کارآیی بازار آب و مقایسه آن با شیوه های مختلف تخصیص در شرایط کم ‏آبی

صفحه 29-53

10.30490/aead.2021.303790.1089

خدیجه ثمره هاشمی؛ احمدعلی کیخا؛ حسین مهرابی بشرابادی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ سامان ضیائی