بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری ایران با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانگروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 نویسنده مسئول و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در دو دهۀ اخیر، مبحث امنیت غذایی و سلامت عمومی مردم جایگاهی ویژه در سیاست‏ های کلان هر دولتی یافته و در گزارش­ های سازمان فائو نیز بر آن بسیار تأکید شده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به وضعیت تغذی ه­ای خانوارها در سال­ های اخیر، باید به امنیت و سلامت غذایی آنها به‏ ویژه توجه شود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی خانوارهای شهری کشور بود. بدین منظور، اطلاعات لازم از 18704 خانوار شهری در استان ‏های کشور در سال 1396 بر اساس مصرف نه گروه از مواد غذایی ضروری گردآوری و همچنین، از مدل ‏های لاجیت ترتیبی تعمیم‌یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 73 درصد از خانوارهای شهری از امنیت غذایی برخوردارند و 27 درصد دارای ناامنی غذایی هستند. همچنین با برآورد اثرات نهایی برای مدل لاجیت تعمیم‌یافته متغیرهایی نظیر جنسیت و سن، دارا بودن منزل مسکونی و زیربنای آن، مالکیت اتومبیل شخصی، ابعاد خانوار و درآمد، در گروه ‏های مختلف، اثر معنی‌دار بر ناامنی غذایی در مناطق شهری داشتند. بر پایه نتایج ب‏ه‌دست‌آمده، وضعیت استان کرمانشاه از نظر امنیت غذایی «خوب» و امنیت غذایی در مناطق شهری استان‏ های کرمان و همدان در سطح پایین ارزیابی شد. از آنجا که دو گروه پرخطر جامعه از نظر مصرف کالری شناسایی شدند، پیشنهاد می ­شود که سیاست ­های هدفمند درست برای به تعادل رسیدن این دو گروه اعمال شود؛ همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر بیشتر بودن امنیت غذایی خانوارهای زن- سرپرست نسبت به خانوارهای مرد- سرپرست، شایسته است که به مشارکت زنان در فرآیند تصمیم  گیری و تهیه مواد غذایی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of factors influencing food insecurity in Iranian families using generalized ordered logit model

نویسندگان [English]

 • M. R. Akbari 1
 • E. Pishbahar 2
 • Gh. Dashti 3
1 MSc. Graduate in Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Agricultural Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Professor, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Food security and public health have had a specific position in large-scale governmental policies in the last two decades, according to the Food and Agriculture Organization (FAO). Iran is no exception. The food security and food health of Iranian families should be particularly considered, given the fact that their purchasing power has declined. Thus, the present study aims to investigate factors influencing food insecurity in Iranian urban families. Data were collected from 18704 urban families in different Iranian provinces based on the consumption of nine necessary food groups. Generalized ordered logit models were employed. The results indicated that 73% of the urban families were food secure, while the remaining 27% were food insecure. Moreover, the estimation of the final effects for the Generalized logit model showed that gender, age, homeownership, personal automobile, family size, and income had significant effects on food insecurity in different urban groups. According to the results, Kermanshah Province had the highest level of food security, while Kerman and Hamedan Provinces were at the lowest level of food security. Since two high-risk groups were identified in terms of consuming calories, it is recommended to make targeted policies to balance the two groups. The results also implied the higher food security of families with female householders than that of families with male householders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calories
 • Generalized ordered logit
 • Iran
 • Food Insecurity
 1. Abu, G.A. and Soom, A. (2016). Analysis of factors affecting food security in rural and urban farming households of Benue State, Nigeria. International Journal of Food and Agricultural Economics (IJFAEC), 4(1128-2016-92107): 55-68.
 2. Akerele, D. (2011). Intra-household food distribution patterns and calorie inadequacy in south-western Nigeria, International Journal of Consumer Studies, 35(5): 545-551.
 3. Anríquez, G., Daidone, S. and Mane, E. (2013). Rising food prices and undernourishment: a cross-country inquiry. Food Policy, 38: 190-202.‏
 4. Arezki, R. and Brueckner, M. (2014). Effects of international food price shocks on political institutions in low-income countries: evidence from an international food net-export price index. World Development, 61: 142-153.
 5. Bagherzadeh, A.F., Ranjpour, R. and Karimi, T.Z. (2017). A new assessment of the food security using global food safety initIative (GFS) iindex. Journal of Health System Research, 13(2): 236-243. (Persian)
 6. Bakhtiari, S. and Haghi, Z. (2004). Investigation of food security and human development in Islamic countries, Agricultural Economics and Development, 11(43): 21-52. (Persian)
 7. Balali, H. and Chizari, A.H. (2007). Calculation and evaluation of total internal support (AMS) of walnut product in the conditions of WTO accession: a case study of Hamadan province. Proceedings of the Sixth Conference on Agricultural Economics of Iran, Mashhad. (Persian)
 8. Behzadifar, M., Behzadifar, M., Abdi, S., Malekzadeh, R., Salmani, M. A., Ghoreishinia, G., ... & Sayehmiri, K. (2016). Prevalence of food insecurity in Iran: a systematic review and meta-analysis. Archives of Iranian medicine, 19(4), 288-294.
 9. Dercon, S. and Pramila, K. (1998). Changes in poverty in rural Ethiopia 1989-1995: measurement, robustness tests and decomposition. CES-Discussion Paper Series (DPS) 98: 19.
 10. FAO (2006). Rapid growth of selected Asian economies: lessons and implications for agriculture and food security. Food and Agriculture Organization (FAO), Regional Office for Asia.
 11. (2017). State of food security and nutrition in the world. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO).
 12. FAO (2008). High food prices to blame – economic crisis could compond Woes. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO). Available at http://www.Fao.org/news/story/8836/icode.
 13. 2015. The state of food insecurity in the world. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO). Available at http://www.fao.org/3/ai4646e.pdf.
 14. FAO (201)8. The state of food security and nutrition in the world 2018: building climate resilience for food security and nutrition. Food and Agriculture Organization (FAO).
 15. FAO/WHO/UNU (2001). Human energy requirements, Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization (WHO), United Nations University (UNU), A Joint Report of FAO/WHO/UNU Expert Consultation, Rome, 17–24 October 2001.
 16. FAO/WHO/UNU, 1985. Protein and energy requirements. Food and Agriculture Organization (FAO), World Health Organization (WHO), United Nations University (UNU), A Joint Report of FAO/WHO/UNU Expert Consultation, Rome.
 17. Feleke, S.T., Kilmer, R.L. and Gladwin, C.H. (2005). Determinants of food security in southern Ethiopia at the household level. Agricultural Economics. 33(3): 351-363.
 18. Gaiha, R., Jha, R. and Kulkarni, V. (2013). Demand for nutrients in India: 1993 to 2004. Applied Economics, 45(14): 1869-1886.
 19. Green, W.H. (2003). Econometric analysis. New York: Macmillan Press.
 20. Heslot, S. (2018). Iran’s food security. Strategic Analysis Paper, Future Directions International.

Available at https://www.futuredirections.org.au/wp-content/uploads/2014/08/Iran_Food_Security.pdf.

 1. Migotto, M., Davis, B., Carletto, G. and Beegle, K. (2005). Measuring food security using respondents perception of food consumption adequacy. ESA Working Paper No. 05-10, September.
 2. Mirmiran, P., Azadbakht, L. and Azizi, F. (2005). Within food group variety: an indicator of nutrient adequacy in Tehranian women, Razi Journal of Medical Sciences, 12(47): 155-165. (Persian)
 3. Neter, J.E., Dijkstra, S.C., Visser, M. and Brouwer, I.A. (2014). Food insecurity among Dutch food bank recipients: a cross-sectional study. BMJ Open, 4(5): e004657.
 4. Pourtaheri, M., Talebi, H. and Rokneddin Eftekhari A. (2011). Analysis of economic and social effective factors on rural poverty allevation with emphasis on nutritional poverty, case stydy: khalejestan district in Qom province. Journal of Spatial Planning, 15(2): 61-80. (Persian)
 5. Rostami, F., Shahmoradi, M. and Baghaei, S. (2014). Factors affecting the rural households’ food security (case study: Karnachy village in Kermanshah County). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 45(4): 725-737. (Persian)
 6. Salarkia, N., Abdollahi, M., Amini, M. and Eslami Amirabadi, M. (2011). Validation and use of the HFIAS questionnaire for measuring household food insecurity in Varamin County 2009, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 13(4): 374-383. (Persian)
 7. Williams, R. (2006). Generalized ordered logit/partial proportional odds models for ordinal dependent variables. The Stata Journal, 6(1): 58-82.