شبیه‌سازی تأثیر عوامل اقلیمی بر کارآیی هزینه تولید گندم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت تأثیر تغییر اقلیم بر تولید محصولات بخش کشاورزی، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر درجه حرارت و بارندگی بر کارآیی هزینه تولید محصول گندم در ایران بود. به‏ منظور شبیه‌سازی، اطلاعات مربوط به قیمت نهاده‌ها، عملکرد در هکتار، هزینه تولید در هکتار، میانگین درجه حرارت و بارندگی در دوره کاشت محصول، برای گندم آبی از سال زراعی 81-1380 تا سال زراعی 93-1392 برای 28 استان جمع‌آوری شد. با بررسی روش‌های مختلف برآورد تابع هزینه مرزی تصادفی با داده‌های تابلویی، روش مرزی تصادفی «داده‌های ترکیبی» انتخاب شد. پس از تخمین مدل، با استفاده از روش دلتا، شبیه‌سازی اثر متغیرهای بارندگی و درجه حرارت بر هزینه مرزی صورت گرفت و میزان اثرگذاری این دو متغیر بر مرز هزینه و بر کارآیی هزینه برآورد شد. نتایج نشان داد که استان خوزستان بالاترین کارآیی هزینه و استان یزد کمترین کارآیی هزینه در تولید گندم را دارند و افزایش درجه حرارت و بارندگی در دامنه شرایط اقلیمی کشور تا حدود چهار درصد در افزایش کارآیی هزینه مؤثر است. با توجه به اقلیم‌های مختلف در کشور و روند کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت، اصلاح و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی می‌تواند بر ارتقای کارآیی هزینه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulate the impacts of climatic factors on the efficiency of the production cost A study of wheat Cultivation in Iran

نویسندگان [English]

 • E. Moradi 1
 • M. Akrami Mohajeri 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran (eb_moradi@eco.usb.ac.ir).
2 PhD Student in Agricultural Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract:
The aim of this study is to investigate how to influence temperature and rainfall on cost efficiency of wheat production. For simulate the effect of temperature and rainfall on cost efficiency of production, Information on pricing, yield per hectare, the production cost per hectare, the average temperature and rainfall during planting crops, for wheat and for 28 provinces were collected over a period of 10 years. by investigation, Different methods of stochastic frontier cost function with panel data, Stochastic Frontier "panel data" Method was selected. After estimating model, Delta method used to simulate the effect of rainfall and temperature variables on frontier cost. And the impact of these two variables was estimated on cost frontier and finally, on the cost efficiency. The results showed that, Khuzestan has highest cost efficiency and Yazd has lowest cost efficiency in wheat production. And increased temperature and rainfall in the range of climatic conditions up to about 4% is effective on the cost efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cost efficiency
 • simulation
 • stochastic frontier
 • climate
 • wheat
 • Iran
 1. Alijani, F., Karbasi, A. and Mozaffarimosan, M. (2011). Effect of temperature and rainfall on wheat yield of Iran. Agricultural Economics and Development, 19(76): 143-167. (Persian)
 2. Antriyandarti, E. (2015). Competitiveness and cost efficiency of rice farming in Indonesia. Journal of Rural Problems, 51(2): 74-85.
 3. Battese, G.E. and Coelli, T.J. (1992). Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3(1-2): 153-169.
 4. Cornwell, C., Schmidt, P. and Sickles, R.C. (1990). Production frontiers with cross-sectional and time-series variation in efficiency levels. Journal of Econometrics, 46(1-2): 185-200.
 5. Deschênes, O. and Greenstone, M. (2007). The economic impacts of climate change: evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. American Economic Review, 97(1): 354-385.
 6. Greene, W. (2004). Distinguishing between heterogeneity and inefficiency: stochastic frontier analysis of the World Health Organization's panel data on national health care systems. Health Economics, 13(10): 959-980.
 7. Greene, W. (2005). Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model. Journal of Econometrics, 126(2): 269-303.
 8. Greene, W.H. (2000). Econometric analysis, Upper Saddle: NJ: Prentice Hall.
 9. Hidayah, I., Hanani, N., Anindita, R. and Setiawan, B. (2013). Production and cost efficiency analysis using frontier stochastic approach: a case on paddy farming system with Integrated Plant and Resource Management (IPRM) approach in Buru district, Maluku province, Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(1): 78-84.
 10. Hossain, M.M., Alam, M.A. and Uddin, M.K. (2015). Application of stochastic frontier production function on small banana growers of kushtia district in Bangladesh. Journal of Statistics Applications and Probability, 4(2): 337-342. DOI: 10.12785/jsap/040218.
 11. Hossaini, S.M.T., Siosamard, A. and Fathi, P. (2007). Application of artificial neural networks and multivariate regression in estimating dryland wheat performance in Qurveh region of Kurdistan province. Journal of Agricultural Research, 1(7): 41-54. (Persian)
 12. Jahani, M. and Asghari, A. (2005). Wheat production cost analysis using the single-product translog cost function, case study: Arasbaran region. Journal of Economic Research, 3(40): 233-263. (Persian)
 13. Moradi, E., Pahlavani, M. and Akbari, A. (2013). The observed heterogeneityin the measurement of cost efficiency: cost efficiency of cotton production in Iran. Applied Economic Studies of Iran, 2(6): 47-62. (Persian)
 14. Moradi, E., Pahlavani, M. and Akbari, A. (2015). Convergence analysis of production cost efficiency in Iranian wheat cultivation. Quarterly Journal of Economic Growth and Development, 1(2-Special Issue): 79-90. (Persian)
 15. Moradi Shahrbabak, H. (2008). Economic efficiency of wheat production in Kerman province (case study of Baft city). Journal of Agricultur, 2(10): 45-52. (Persian)
 16. Mousavi, H. and Khalilian, S. (2005). Investigating effective factors on technical efficiency of wheat production. Agricultural Economics and Development, 13(52): 45-60. (Persian)
 17. Pitt, M.M. and Lee, L.F. (1981). The measurement and sources of technical inefficiency in the Indonesian weaving industry. Journal of Development Economics, 9(1): 43-64.
 18. Rastgari, M. (1998). General agriculture. Tehran: Barahmand Publications. (Persian)
 19. Revoredo-Giha, C., Milne, C.E., Leat, P.M. and Cho, W.J. (2009). Efficiency of Scottish farms: a stochastic cost frontier analysis. Agricultural Economics Review, 10(389-2016-23328): 17-35.
 20. Safikhani, S. (2007). Investigating ten year trends of wheat production and yield increase in Iran. Journal of Livestock, Agriculture and Industry Monthly, 2(94): 23-34. (Persian)
 21. Zaranejad, M. and Yousfeih Hjiabad, R. (2008). Evaluation of technical efficiency of wheat production in Iran (approach: parametric and nonparametric). Quarterly Journal of Economic Research, 2(9): 145-172. (Persian)