اثرات نامتقارن نوسان‏ های ارزی بر قیمت نهاده‏ های زیربخش طیور در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 نویسنده مسئول و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

قیمت نهاده‏ها از اصلی­ترین مؤلفه‏ های تعیین قیمت گوشت طیور بوده و شناسایی عوامل موثر بر آن از مسائل مهم پیش روی دولت­هاست. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی ارتباط بین قیمت نهاده­ های مورد استفاده در زیربخش طیور و نوسان‏های نرخ ارز در ایران انجام گرفت. بدین منظور، از رهیافت خودرگرسیو با وقفه ­های گسترده غیرخطی (NARDL) و داده­ های فصلی دوره بهار 1383 تا زمستان 1396 استفاده شد. با توجه به فصلی بودن داده­ های مورد مطالعه، از آزمون ایستایی هگی (HEGY) برای بررسی وجود ریشه واحد فصلی و غیرفصلی استفاده شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان داد که قیمت­ همه نهاده ­های زیربخش طیور به ‏جز پودر ماهی داخلی با تکانه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی رابطه همجمعی دارد؛ همچنین، از بین نهاده ‏های زیربخش طیور، قیمت ذرت داخلی، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت، دارای رفتاری نامتقارن در برابر شوک­ های نرخ ارز است، در حالی که قیمت ذرت خارجی در کوتاه مدت و قیمت دان آماده مرغ تخمگذار در بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است؛ و در نهایت، واکنش قیمت نهاده ­ها به شوک ­های کاهشی نرخ ارز بیش از شوک ­های افزایشی آن است. از آنجا که نهاده ذرت بیش از نیمی از جیره غذایی مرغ را تشکیل می‏دهد، با توجه به رفتار نامتقارن قیمت این نهاده در برابر نوسان‏ های نرخ ارز، با اتخاذ سیاست ­های مناسب ارزی و ایجاد ثبات در روند این سیاست ­ها، می­ توان به ثبات بیشتر بازار طیور بسیار کمک کرد؛ همچنین، در نظر گرفتن قدر مطلق اثرات سیاست­ های کوتاه‏مدت و بلندمدت ارزی بر قیمت نهاده­ ها، با توجه به نامتقارن بودن آن، اریب بوده و نادرست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effects of Exchange Rate Volatility on Poultry Input Prices in Iran

نویسندگان [English]

 • A Bahrami fard 1
 • M.H. Tarazkar 2
 • Z. Shokoohi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Input prices are one of the main components in determining the price of poultry meat and identifying the factors affecting the input prices is one of the major issues faced by governments. Thus, this study aimed at identifying the relationship between the input prices used in poultry sub-sector and exchange rate volatility in Iran. For this purpose, the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) approach and seasonal data were used for the period of spring 2004 to winter 2018. Regarding the seasonality of the data, the HEGY stationary test was used to investigate the presence of seasonal and non-seasonal unit roots. The results showed that the prices of all inputs except for domestic fish powder were cointegrated with GDP and exchange rate volatility; also among the inputs of poultry sub-sector, the domestic corn price had an asymmetric behavior against exchange rate shocks in the either short-term or long-term, while the prices of foreign corn in the short run and compounded feed of laying hens in the long run had asymmetric behavior. According to the asymmetric behavior of corn input price in the face of exchange rate volatility, and given that this corn input accounts for more than half of the poultry feed, using appropriate exchange rate policies and stabilizing the process of these policies can help further stabilize the poultry market; in addition, it would be incorrect and biased to consider the absolute value of the effects of foreign exchange policies on input prices in both short and long terms due to its asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate
 • Inputs Price
 • Poultry Subsector
 • HEGY Test
 • NARDL
 1. Arize, A. C., Malindretos, J., & Igwe, E. U. (2017). Do exchange rate changes improve the trade balance: An asymmetric nonlinear cointegration approach. International Review of Economics & Finance, 49:313-326.
 2. Bahmani-Oskooee, M., & Saha, S. (2016). Do exchange rate changes have symmetric or asymmetric effects on stock prices? Global Finance Journal31, 57-72.
 3. Bghestani, M., Pishbahar E. & Dashti, G. (2018). The Pricing of Asian Options Using Monte Carlo Simulation (Case Study: Soybean Meal) , Agricultural Economics, 12(3), 1-26. magiran.com/p1922113.
 4. Eltejaei, E. & Arbab Afzali, M. (2014). Asymmetric effects of oil price shocks on Iran’s major economic variables. Comparative Economics,1(1): 1-26. (Persian)
 5. Golkhandan, A. (2017). Impact of positive and negative oil shocks on the stock price index in Iran. Quarterly journal of Fiscal and Economic Policies, 4(15): 89-114. (Persian)
 6. Hasanzadeh, F. (2015). Exchange rate effect on major feed input prices and their consumption in livestock and poultry subsector. MSc Dissertation, University of Tabriz. (In Farsi)
 7. Hossein Zad, J., & Hasanzadeh Honarvar, F. (2016). Impact of exchange rate changes on prices and consumption of main inputs under the livestock and pultry sector. Master Thesis of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural, University of Tabriz. (Persian)
 8. Hossein Zad, J., & Rashid Ghalam, M. (2017). Exchange rates impacts on poultry husbandry inputs prices. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(1): 1-8. (Persian)
 9. Hufner, F. P., & Schroder, M. (2003). Exchange rate pass-through to consumer prices: A European perspective. Aussenwirtschaft-Zurich, 58(3): 383-412.
 10. Kassi, D. F., Sun, G., Ding, N., Rathnayake, D. N., & Assamoi, G. R. (2019). Asymmetry in exchange rate pass-through to consumer prices: Evidence from emerging and developing Asian countries. Economic Analysis and Policy62, 357-372.
 11. Kazemnejad, M. M. & Gilanpour, O. (2014). Comparing The Econometric Methods and Artificial Neural Networks in Predict of Corn Import of Iran, Agricultural Economic and Development, 22(85), 213-235. magiran.com/p1286560.
 12. Kazerouni, A.R., & Rostami, N. (2007).The non-symmetric effects of exchange rate fluctuations on the real output and price in Iran (1961-2002). Journal of Economic Research, 7(25): 177-196. (Persian)
 13. Khoshbakht, A., & Akhbari, M. (2007). The effect of exchange rate changes on inflation of consumer price indices and imports in Iran. Journal of Economic Research, 7(27): 51-82. (Persian)
 14. Kohansal, M., & Hezareh, R. (2017). The impacts of oil price shocks, exchange rate on food prices in urban areas of Iran. Journal of Agricultural Economics research,8(4):171-190. (Persian)
 15. Mahmoudi Larimi, S. A. (2012). Factors affecting import of agricultural sensitive and special products. MSc Dissertation, Shiraz University. (In Farsi)
 16. Mashayekhi, S., & Hagizadeh falah, M. (2011). The study on the effective factors in chicken meat market in Iran: an application of vector auto regression model. Journal of Economic Research, 11(40): 131-154.(Persian)
 17. Ouattara, B. (2004). Foreing aid and fiscal policy in Senegal, mimeo university of Manchester.
 18. Pedram, M., Shirinbakhsh masulle, Sh., & Rezaei abyaneh, B. (2012). Asymmetric exchange rate pass-through to export prices. Journal of Economic Modeling Research, 3(9): 143-166. (Persian)
 19. Pesaran, M. H. & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
 20. Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationship. Journal of applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 21. Pishbahar, E., Pakrooh, P., & Ghahremanzadeh, M. (2017). An analysis correlation between oil prices, exchange rate and imported inputs of poultry industry in Iran: using vine-copula approach. Journal of Economics and Agricultural Development, 31(3): 207-215. (Persian)
 22. Poultry and Animal Husbandry Monthly Information, (2018). Available online at: https://www.eranico.com/pooyasoftpublisher/storage/files/20180404105054-62.pdf. (Persian)
 23. Sameti, M., Khanzadi, A., & Yazdan, M. (2010). Investigating asymmetric effects of exchange rate fluctuation on real output and prices levels hypothesis (A case study of Iran). Journal of Money and Economy,2(4): 35-57. Persian)
 24. Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2011). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multiplier in a nonlinear ARDL framework.
 25. Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In Festschrift in honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer, New York, NY.
 26. Tayebi, K., Nasrollahi, Kh., Yazdani, M. and Malekhosseini, H. (2015). Analyzing the effect of exchange rate pass- through on inflation in Iran (1991-2012). Iranian Journal of Economic Research, 20(63): 1-36. (Persian)
 27. Zhu, H., & Chen, X. (2019). Asymmetric effects of oil prices and exchange rates on China’s industrial prices. Energy Economics84, 104551.