دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 116، اسفند 1400، صفحه 1-294 
مدل سازی تأثیر شوک های اقتصادی بر بازده سهام صنعت قند و شکر

صفحه 151-179

10.30490/aead.2022.353126.1296

امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی؛ محمد نوروزیان؛ محمد مهدی