تأثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار پژوهشی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ایران،

2 کارشناس پژوهشی مؤسسة پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، تهران، ایران.

چکیده

در طول چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران از تحریم‌های اقتصادی با شدت و ضعف متفاوت تأثیر پذیرفته است. با وجود عدم تحریم مستقیم بخش کشاورزی، انتظار بر این است که متغیرهای کلان این بخش از جمله رشد اقتصادی از آثار ثانویه و غیرمستقیم تحریم‌ها بی‏ نصیب نبوده باشند. مطالعه حاضر، با هدف بررسی آثار تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی کشاورزی ایران، از طریق برآورد مدل ARDL خطی و با استفاده از آمار سال‌های 98-1371 انجام شد. نتایج مطالعه، از یک سو، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌دار موجودی سرمایه خالص کشاورزی، نیروی کار کشاورزی و بهره‌وری موجودی سرمایه خالص کشاورزی و از سوی دیگر، بیانگر عدم تأثیر معنی‌دار تحریم‌های اقتصادی بر ارزش افزوده کشاورزی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. از این‏رو، در راستای حفظ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شرایط تحریمی کشور، پیشنهاد می‏شود که افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ‌کاهش استهلاک سرمایه‌های کشاورزی، افزایش به‏ کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی و اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید کشاورزی مورد تاکید سیاست‏گذاران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Sanctions on Economic Growth of Iran's Agricultural Sector

نویسندگان [English]

 • K. Khaledi 1
 • M. Ardestani 2
1 Assistant Professor, Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Expert Member of Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Iran's economy has been hit hard by economic sanctions over the past four decades with varying degrees of intensity. Despite the lack of direct sanctions on the agricultural sector, it is expected that the macro variables of this sector, including its economic growth, will not be immune to the secondary and indirect effects of sanctions. Therefore, this study aimed at investigating the effects of economic sanctions on the economic growth of Iran's agriculture by estimating the linear ARDL model using the statistics of 1992-2019. The study results indicated, on the one hand, the positive and significant impact of net agricultural capital inventory, agricultural labor and productivity of net agricultural capital inventory and on the other hand, no significant impact of economic sanctions on Iran's agricultural value added in the short and long run. In order to maintain the economic growth of the agricultural sector in the face of sanctions, it is suggested that increasing investment in the agricultural sector, reducing agricultural depreciation, increasing the employment of agricultural graduates and adopting policies to support agricultural production might be emphasized by the policy-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Sanctions
 • Economic Growth
 • Agriculture Sector
 • Iran
 1. Abbasi, M., Mousavi, S.N. and Aminifard, A. (2020). Study of the simultaneous effects of economic sanctions shocks on the productive sectors of the Iranian economy. Applied Economic Studies of Iran (Applied Economic Studies). 9(34): 251-275. (Persian)
 2. Aghaei,, Reza-Gholizadeh, M. and Mohammad-Rezaei, M. (2018). Study of the impact of economic and trade sanctions on trade relations between Iran and major trade partner countries. Strategic Studies of Public Policy (Strategic Studies of Globalization), 8(28): 49-68. (Persian)
 3. CBI (2018). Economic Indicators No. 92, the First Quarter of 2018. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI), Office of Economic Studies and Policies. Available at cbi.ir. Retrieved at 2020/5/19. (Persian)
 4. CBI (2019). Time Series of National Accounts of Iran (2004-2017) based on the base year 2011. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI). Available at cbi.ir. Retrieved at 2019/12/22. (Persian)
 5. CBI (2020). Economic Time Series Database. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI). Available at cbi.ir. Retrieved at 2020/5/14. (Persian)
 6. CBI (1978-2018). Economic Report and Balance Sheet. Tehran: Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI). Available at cbi.ir. (Persian)
 7. Ebrahimi, N., Etemadi, J., Samadzadeh, P., Farhadi, S., Nasiri, N. and Norouzpour, M. (2013). Geological structure of the types of sanctions imposed on Iran. Third Congress on Pioneers of Progress, Center for Iranian Islamic Model of Progress, Tehran: May 25. Available at http://kpip.ir. (Persian)
 8. Ezzati, M. and Salmani, Y. (2014). Study of the direct and indirect effects of sanctions on Iran's economic growth with emphasis on the foreign sector of the economy. Security Horizons Quarterly, 7(25): 149-175. (Persian)
 9. Ezzati, M. and Salmani, Y. (2015). Estimating the effect of economic sanctions on Iran's economic growth. Basij Strategic Studies, 18(67): 69-101. (Persian)
 10. Fadaei, M. and Derakhshan, M. (2015). Analysis of short-run and long-run effects of economic sanctions on economic growth in Iran. Economic Growth and Development Research, 5(18): 113-132. (Persian)
 11. Garshasbi, A.R. and Yousefi Dindarloo, M. (2016). Study of the effects of international sanctions on Iran's macroeconomic variables. Economic Modeling Research Quarterly, 25: 129-182.
 12. Ghaffari, H., Jalouli, M. and Changi Ashtiani, A. (2013). Study and forecast of the effects of exchange rate increase on economic growth of major sectors of the Iranian economy, 1976-2014. Economic Growth and Development Research, 3(10): 41-58. (Persian)
 13. Ghorbani Dastjerdi, H.D., Binti Yusof, Z. and Shahbaz, M. (2018). Nexus between economic sanctions and inflation: a case study in Iran. Journal of Applied Economics, 50(49). Available at tandfonline.com. (Persian)
 14. IRICA (2020). Annual statistics. Tehran: Islamic Republic of Iran, Customs Administration (IRICA). Available at irica.gov.ir. Retrieved at 2020/5/19. (Persian)
 15. ITC (2020). Trade map. Geneva, Switzerland: International Trade Centre (ITC). Available at www.trademap.org.
 16. Jariani, F., Faraji Dizji, S. and Najarzadeh, R. (2018). The impact of sanctions on bilateral trade of agricultural products between Iran and its trading partners. Agricultural Economics, 12(2): 69-90. DOI: 10.22034/iaes.2018.32532. (Persian)
 17. Kazeruni, A.R. and Khezri, A. (2018). Study of the effect of economic sanctions on the import of capital, intermediary and consumer goods of Iran during the period 1981-2013. Parliament and Strategy, 25(93): 393-420. (Persian)
 18. Kazeruni, A.R., Asgharpour, H. and Khezri, A. (2016). Study of the Effect of economic sanctions on the composition of iran's major trading partners during the period 1992-2013. Business Research Journal, 79: 1-33. (Persian)
 19. Kazeruni, A.R., Ghorbani, A. and Saghafi Kalvanagh, R. (2015). Study of the effectiveness of unilateral and multilateral sanctions on foreign trade in non-oil products in Iran. Applied Theories of Economics, 2(1): 83-98. (Persian)
 20. Khaledi, K. and Haghighatnejad Shirazi A,. (2012). Economic growth of the agricultural sector and rural poverty in Iran. Social Welfare, 12(46): 57-81. (Persian)
 21. Kianpour , R. (2019). Abstract of foreign trade statistics of agriculture and food industry in the twelve months ending in february 2016 and comparing it with the same period of previous years. National Center for Strategic Studies in Agriculture and Water. Available at awnrc.com. Retrieved at 2019/12/22. (Persian)
 22. Linderman, M., Reema S. and Chisholm A. (2007). International trade sanctions against Iran: an overview. International Law Firm. Available at www.ilflaw.com.
 23. LV, and Xu, T. (2019). Do economic sanctions affect protectionism? Evidence from agricultural support. Economics and Politics, Wiley Blackwell, 31(1): 27-42.
 24. Mahmoudi, N., Hosseinpour, A. and Rezaei, M. (2019). Analysis of productivity of all factors of production in selected sectors despite the index of economic sanctions. Economic Research, 54(3): 659-693. (Persian)
 25. MAJ (2020). Export and import of agricultural goods and food, Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ), Information and Communication Technology Center. Available at https://amar.maj.ir. Retrieved at 2020/6/14. (Persian)
 26. Mehregan, A and Kurdbacheh, H. (2017). Study of short-run and long-run effects of sanctions on imported capital goods on GDP. Applied Economics Studies of Iran, 6(22): 197-209. (Persian)
 27. Mousavi Jahromi, Y., Ghaffari, H. and Jalouli, M. (2018). Economic instability and the major macroeconomic sectors' economic growth: Principle Components Analysis (PCA) a Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 8(31): 13-28. (Persian)
 28. MPOI (2015). Updating the collection of time series statistics of selected key indicators of the Iranian labor market (1956-2011). Tehran: Management and Planning Organization of Iran (MPOI). Macroeconomic affairs. Available at https://mpb.mporg.ir. Retrieved at 2020/5/19. (Persian)
 29. Naghavi, S. (2019). The role of knowledge-based economy in agricultural growth of some selected countries with emphasis on Iran. Agricultural Economics (Economics and Agriculture), 2(13): 83-105. (Persian)
 30. NPOI (2019). Macro productivity statistics during the period 2005 to 2017 based on the base year 2011. Tehran: National Productivity Organization of Iran (NPOI). Available at http://npo.gov.ir. Retrieved at 2019/8/3. ( Persian)
 31. Niknami, R. (2015). European sanctions against Iran: impacts and effectiveness. Iranian Review of Foreign Affairs, 6(2): 5-36.
 32. Sadat Akhavi, S.M. and Hosseini, S.Sh. (2017). Assessing the impact of economic sanctions on inflation in Iran's economy. Applied Economics, 7(21): 33-50. (Persian)
 33. Shirazi, H., Azarbaiejani, K. and Sameti, M. (2016). The effect of economic sanctions on Iran's export. Iranian Economic Review (IER), 20(1): 111-124. DOI: 10.22059/ier.2016.58273.
 34. SCI (2018). Study of major labor market iindicators, 2005-2017. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at amar.org.ir. Retrieved at 2020/11/16. (Persian)
 35. SCI (2019). Annual National Accounts 1966-2016. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at amar.org.ir. Retrieved at 2020/6/14. (Persian)
 36. SCI (2020a). Seasonal National Accounts 2011-2019 based on base year 2011. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at amar.org.ir. Retrieved at 2020/6/14. (Persian)
 37. SCI (2020b). Result Abstract of the Labor Force Survey Plan for 2019. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at amar.org.ir. Retrieved at 2020/5/19. (Persian)
 38. Souri, A. (2015). Advanced Econometrics: with the Applocation of Eviews and Stata (Vol. 2). Tehran: Farhangshenasi Publishing. (Persian)
 39. Torbat, A. (2005). Impacts of the US trade and financial sanctions on Iran. World Economy, 28(3): 407-434. 
 40. Yalfani, A., Reza-Kazemi, F. and Mossadegh, F. (2016). Study of the effects and consequences of sanctions on foreign investment in Iran and the relationship between the resistance economy and reducing the negative effects of sanctions. Shabak Monthly, 2(1): 1-10. (Persian)
 41. Zarei, N., Qotboddini, M. and Jalaee, S.A. (2017). The effect of exchange rate overshooting on agricultural employment. The Macro and Strategic Policies, 5(18): 125-141. (Persian)
 42. Zeraatkish, S.Y. and Farahmand, Z. (2019). The effect of economic sanctions on the volume of trade in the agriculture sector of Iran and business partners in the EU. Economic Journal of Emerging Markets, 11(1): 97-103.
 43. Ziaei Bigdeli, M., Gholami, E. and Tahmasebi Beldaji, F. (2013). Investigating the effect of economic sanctions on Iran's trade: an application of the gravity model. Economic Research Journal, 13(48): 109-119. (Persian)
 44. Ziaei, S., Amirzadeh Moradabadi, S., Samareh Hashemi, Kh. And Narouei, H. (2018). The effect of knowledge-based economy on the added value of Iran's agricultural sector. Agricultural Economics and Development, 26(102): 75-92. (Persian)