نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

کشاورزی از بخش‏ های اقتصادی مهم ایران است و رشد آن برای امنیت غذایی اهمیت دارد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین‌کننده یخش کشاورزی ضروری است. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که فرصت سرمایه‌گذاری را برای کارآفرینان فراهم می‌کند. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی) در رابطه بین متغیرهای تسهیلات بانکی و رشد اقتصادی تأثیر دارد. گروهی از آنها طرفدار دخالت بیشتر دولت و گروه دیگر مخالف دخالت دولت در پرداخت تسهیلات بانکی هستند. با این حال، در مطالعات داخلی پیشین، به‏ ندرت به نقش مالکیت بانک‌ها توجه شده است. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک‌ها بود. بدین منظور، از روش ARDL و Fuzzy-ARDL و همچنین، از داده‌های فصلی زمستان 1388 تا بهار 1397 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که در ایران، سرمایه‌گذاری موجب ارتقای رشد بخش کشاورزی می‌شود، اما افزایش نیروی کار تأثیر منفی بر آن دارد. افزون بر این، نتایج نشان دادکه تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی تیش از تسهیلات بانک‌های خصوصی بر رشد بخش کشاورزی تأثیرگذار است؛ این یافته با دیدگاه طرفداران دخالت دولت در اعطای تسهیلات بانکی همخوانی دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که سهم بانک‌های دولتی در اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نسبت به بانک‌های خصوصی بیشتر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Bank Credits on Iranian Agricultural Growth

نویسندگان [English]

 • M. Hosseinpoor Naderi 1
 • F. Alijani 2
 • A. Nikoukar 3
1 Corresponding Author and PhD Student in Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Agriculture is one of the most important economic sectors in Iran and its growth is important for food security. Therefore, it is necessary to identify the determinants of agricultural sector. One of these factors is bank credits that provide investment opportunities for entrepreneurs. Some economists believe that the type of bank ownership (public or private) affects the relationship between the variables of bank credit and economic growth. Some of them are in favor of more government intervention and others are against government intervention in the payment of banking facilities. However, in previous domestic studies, the role of bank ownership has rarely been considered. Thus this study aimed at investigating the effect of bank credits on the growth of the agricultural sector with emphasis on the role of bank ownership. For this purpose, ARDL and Fuzzy-ARDL methods as well as quarterly data from winter 2009 to spring 2018 were used. The study findings showed that in Iran, investment enhanced the growth of the agricultural sector, but the increase in labor had a negative effect on it. In addition, the results showed that the facilities granted by state-owned banks were more effective than the facilities of private banks on the growth of the agricultural sector; this finding is in line with the views of the proponents of government intervention in the provision of banking facilities. Therefore, it is suggested that the share of state-owned banks in granting banking facilities to the agricultural sector be higher than that of private banks.
For this purpose, the ARDL and Fuzzy-ARDL method is used. The used quarterly data cover winter 2009 to spring 2018. The results show the credit of state banks have more effect on agricultural growth in comparison to the credit of private banks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bank Credits
 • Financial Development
 • Agricultural Sector Growth
 • Bank Ownership
 • Fuzzy-ARDL
 1. Andrianova, S., Demetriades, P. and Shortland, A. (2012). Government ownership of banks, institutions and economic growth. Economica, 79(315): 449-469.
 2. Ansari, V. and Salami, H. (2016). Decomposition of the effect of technological change on output growth in Iranian agricultural sector: a structural decomposition analysis. Iranian Journal of Agricutural Economics and Development Research, 46-2(4): 765-782. (Persian)
 3. Arabmazar, E., Ranjbar, S. and Nezhad Aghaeeyan, P. (2018). The effect of agricultural bank’s credit on value added and employment of agriculture sector. Journal of Economics and Modeling, 9(3): 131-183. (Persian)
 4. Arora, R.U. and Wondemu, K. (2018). Do public sector banks promote regional growth? Evidence from an emerging economy. Review of Urban and Regional Development Studies, 30(1): 66-87.
 5. Azizi, A. and Mehrabi Boshrabadi, H. (2014). The rffect of Agricultural Bank’s credit on agricultural growth. Journal of Rural Development Strategies, 1(4): 1-11. (Persian)
 6. Barro, R. J. (1999). Inequality, growth, and investment. NBER Working Papers 7038, National Bureau of Economic Research, Inc.
 7. Berkowitz, D., Hoekstra, M. and Schoors, K. (2014). Bank privatization, finance, and growth. Journal of Development Economics, 110: 93-106.
 8. Chang, H.-J. (2012). 23 things they don't tell you about capitalism. USA: Bloomsbury Publishing.
 9. Coleman, N. and Feler, L. (2015). Bank ownership, lending, and local economic performance during the 2008-2009 financial crisis. Journal of Monetary Economics, 71: 50-66.
 10. Daiei Karimzadeh, S. and Gorjizadeh, A. (2016). Impact of the expansion of private banks share in banking system on non-performing loans in Iran. Journal of Monetary and Banking Research, 8(26): 571-593. (Persian)
 11. Davydov, D. (2018). Does state ownership of banks matter? Russian evidence from the financial crisis. Journal of Emerging Market Finance, 17(2): 250-285.
 12. Dong, Y., Liu, Z., Shen, Z. and Sun, Q. (2016). Does state ownership really matter in determining access to bank loans? Evidence from China's partial privatization. Pacific-Basin Finance Journal, 40: 73-85.
 13. Emenuga, P.E. (2019). effect of commercial banks’ credit on agricultural productivity in Nigeria. Acta Universitatis Danubius. Œconomica, 15(3): 417-428.
 14. Hoomani Farahani, M., Shahbazi, K. and Faalju, H. (2018). The effects of financial development on value added of agriculture in D8 countries. Journal of Agricultural Economics Researches, 10(38): 135-154. (Persian)
 15. Karbassi, A. and Peirovi, M. (2008). The impact of trade liberalization on Iranian agriculture. Agricultural Economics, 2(2): 19-34. (Persian)
 16. Kartikasari, D. (2017). The effect of export, import and investment to economic growth of Riau Island Indonesia. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4): 663-667.
 17. Khalili Malekshah, S. and Ghahremanzadeh, M. (2017). Investigating the relationship between exports and growth in Iran's agricultural sector: application of Structural Vector Autoregressive (SVAR) model and Directed Non-Rotating Graphs (DAG). Journal of Agricultural Economics, 10(4): 81-99. (Persian)
 18. Khan, M.S. and Reinhart, C.M. (1990). Private investment and economic growth in developing countries. World development, 18(1): 19-27.
 19. Kohansal, M. and Moghaddam, A. (2015). The determinants of economic growth with emphasis on export and investment agriculture and development economies. Agriculture and Development Economies, 23(91): 21-25. (Persian)
 20. Lotfalipour, M., Azarinfar, Y. and Mohammadzadeh, R. (2012). The impact of government expenditure on agricultural sector and the overall economy of Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 26(2): 86-96. (Persian)
 21. Nazmi, N. and Ramirez, M.D. (1997). Public and private investment and economic growth in Mexico. Contemporary Economic Policy, 15(1): 65-75.
 22. Önder, Z. and Özyıldırım, S. (2010). Banks, regional development disparity and growth: evidence from Turkey. Cambridge Journal of Economics, 34(6): 975-1000.
 23. Önder, Z. and Özyıldırım, S. (2013). Role of bank credit on local growth: Do politics and crisis matter? Journal of Financial Stability, 9(1): 13-25.
 24. Pesaran, M.H. and Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4: Microfit 4 user manual. Oxford: Oxford University Press.
 25. Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3): 289-326.
 26. Phillips, P.C. and Loretan, M. (1991). Estimating long-run economic equilibria. The Review of Economic Studies, 58(3): 407-436.
 27. Piri, M., Javdan, E. and Faraji Dizaji, S. (2011). The Effect of oil export fluctuations on agricultural sector growth in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 25(3): 275-283. (Persian)
 28. Salmani, B., Zolghadr, H. and Shokri, H. (2017). Investigating economic factors affecting internet infiltration in Iran using fuzzy regression. Applied Theories of Economics, 3(3): 91-116. (Persian)
 29. Shahnoushi, N. and Shabanzadeh, M. (2013). The effect of credits of early return firms on total factor productivity in agricultural sector, case study: Babol County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), 43(3): 511-521. (Persian)
 30. Shakeri, A. (2016). Introduction to Iranian economy. Tehran: Raafe.
 31. Shakeri Bostanabad, R. and Salehi Komroudi, M. (2020). Factors affecting the growth of Iran's agricultural sector: applying the Bayesian model averaging approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research (IJAEDR), 51(3): 451-467. (Persian)
 32. Sharifi Renani, H., Tavakoli, A. and Honarvar, N. (2013). The effect of the agricultural bank’s credits on agricultural value added in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 21(84): 201-277. (Persian)
 33. Siddiki, J.U. (2000). Demand for money in Bangladesh: a cointegration analysis. Applied Economics, 32(15): 1977-1984.
 34. Tayyebi, S.K., Sateei, M. and Samimi, P. (2010). The impact of banking credit on the employment of economic sectors in Iran. Journal of Money and Economics, 2(4): 1-33. (Persian)
 35. Ziaee, S., Amirzadeh Moradabadi, S., Samareh Hashemi, K. and Narouei, H. (2018). The effect of knowledge-based economy on value added of agricultural sector in Iran. Agricultural Economics and Development, 26(102): 75-92. (Persian)
 36. Zibaei, M. and Mazaheri, Z. (2009). Government size and economic growth in Iran with emphasis on agricultural sector growth: a Threshold Regression model. Jouenal of Agricultural Economics and Development, 23(1): 11-20. (Persian)
 37. Zolghadr, H., Asgharpur, H., Purebadolahan, M., Salmani, B. and Farzinvash, A. (2019). Studying the role of bank ownership in the effect of bank credit on economic growth according to the level of provinces income. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 9(34): 15-34. DOI: 10.30473/egdr.2019.4694. (Persian)