تعیین الگوی بهینه کشت زراعت تلفیقی متعارف و گلخانه ای با استفاده ازمدل برنامه ریزی خطی چندبخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر طراحی یک مدل برنامه ریزی خطی چندبخشی برای فعالیتهای گلخانه ای و زراعت متعارف در 70 واحد مجزا واقع در شرق مازندران برای سال 1383 به منظور حداکثرسازی درآمد خالص است. نتایج نشان م یدهد که تخصیص بهینه منابع، برای هر یک از فعالیتهای گلخان های و زراعی در مقایسه با شرایط موجود (مدلهای کالیبره) 2سودآوری را بین 24 تا 81 درصد افزایش می دهد. همچنین وقتی که فعالیتهای گلخان های و تولید زراعی متعارف به شکل چندبخشی برای هریک از واحدهای زراعی مورد توجه قرار گیرد، سود در مقایسه با مدلهای کالیبره 23 درصد افزایش می یابد. به طور کلی وقتی که فعالیتهای همه کشاورزان ب هصورت یکپارچه موردتوجه قرار گیرد، مدلهای تلفیقی برنامه ریزی چندبخشی قادر به پی شبینی نوسانهای تولید محصولات زراعی و گلخان های به واسطه تخصیص منابع مشترک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining the optimal cropping pattern greenhouse and common aggregated crops: an application of multidivisional linear programming model

نویسندگان [English]

  • S. Siyami 1
  • gholamreza peykani 2
1 MS, Azad University, Aliabad Branch
چکیده [English]

The main objective of the present study was to construct a multidivisional linear programming model to encompass plastic greenhouse and common crops production activities (a decentralized organization) of more than 70 individual farmers in order to maximize the net income. The results show that due to optimal allocation of resources, profitability increase up to 81 percent and 24 percent for each common crop production and plastic greenhouse activities, compared to the existing activities (calibrated models). Also when greenhouse and common crop production activities are considered as a multidivisional organization for each of jointed farmers, the profitability will increase 23 percent compared to the total calibrated models. Generally, when the activities of all farmers are considered globally, the aggregated multidivisional programming model is able to predict any production fluctuation of crops and ornamental flowers produced jointly through common resource allocations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal cropping pattern
  • Greenhouse and common aggregated crops
  • Multidivisional linear programming
  • Calibrated models
  • Characteristics of mixed forms
1.ترکمانی جواد، اسماعیل خسروی ( 1380 )، الگوی ریاضی تعیین برنامه مطلوب در .37 -13 : کشاورزی، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، سال نهم، 35
2.مهرگان، نادر ( 1376 )، انگیزه های کشت چندمحصولی در کشاورزی ایران، فصلنامه .157-149 : اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پنجم، 20
3.هیلیر فر دریک س . و جرالد ج . لیبرمن ( 1373 )، تحقیق در عملیات : برنامه ریزی خطی، ترجمة محمد مدرس و اردوان آصف وزیری، نشرتندر، تهران.
4.Abalu, G. I. (1995),Optimal investment in perennial crop production:A dynamic linear programming, Journal of Agricultural Economics, 26:382-392. 5.Deming,G.; Liguan and L. Chen (1997), The optimization of agroecosystem structure of Zongai village in Shouyang country, Journal of China Agricultural University, 2:533-40.
6.FAO, (25 Oct 2004), On-line:http://www.fao-kyokai-or.jp/.
7.Gupta , A.P.; R. Harboe and M.T. Tabucanon (2000), Fuzzy multiple-criteria making for crop area planning in Narmada river basin, Agricultural System, 63: 1.
8.Jeffrey , S.R.; R.R. Gibson and M.D. Faminow (1992), Nearly optimal linear programming as a guide to agricultural planning, Agricultural Economics, 8:1-19