تبیین آثار انتشار آلودگی و بهره‌برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول و استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه‏ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم‏ترین مؤلفه‌های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به‏سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره‌برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دورة مورد بررسی، اثر بهره‌وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره‌برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی‏اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان­دهندة آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این‏رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره‌وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به ‏منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effects of Pollution Emission and Natural Resource Exploitation on Food Security in Iran

نویسندگان [English]

 • H. Noroozi 1
 • S. Yazdani 2
1 PhD Student in Agricultural Economics, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author and Professor of Agricultural Economics, Tehran University, Tehran, Iran (syazdani@ut.ac.ir).
چکیده [English]

Food security has various dimensions in the economic, social, cultural, natural resources and environmental fields, which is one of the most important components of development. Natural resources and the environment play an important role in the life and development of human societies and the sustainability of food security. In the present study, the effects of pollution emission and exploitation of natural resources on food security in Iran in the form of VECM model in the period of 1992-2017 were investigated. According to the results, energy productivity in the agricultural sector, value added in the agricultural sector and the use of natural resources in the studied period had a positive effect on Iran's food security index; in addition, the variables of carbon dioxide emission in the agricultural sector and the unemployment rate had a negative effect on the food security. The coefficient of the ECM variable indicated that in each period, 5.73 percent of the imbalance error would disappear. Establishing the necessary infrastructure to improve energy productivity in the agricultural sector, in order to increase production in this sector and thus, reduce the spread of pollution is recommended to improve food security, given the positive impact of energy efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food Security
 • Energy Productivity
 • Value Added of the Agricultural Sector
 • Depletion of Natural Resources
 • Globalization Index
 1. ADB (2013). Food security challenges in Asia. Available at https://www.oecd.org/derec/adb/Food-security-challenges-Asia.
 2. Amirzadeh Moradabadi, S., Ziaee, S., Mehrabi Boshrabadi, H. and Keikha, A. (2020). Effect of agricultural sustainability on food security of rural households in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 22(2): 289-304. (Persian).
 3. Anríquez, G., Daidone, S., and Mane. E. (2013). Rising food prices and undernourishment: A cross-country inquiry, Food Policy, Volume 38, Pages 190-202, ISSN 0306-9192, https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.02.010.
 4. Azarm, H., Bakhshoodeh, M., Zibaei, M. and Nasrnia, F. (2022). Incorporating Land Use Changes and Pastoralists’ Behavior in Sustainable Rangeland Management: Evidence from Iran, Rangeland Ecology & Management, Volume 80, Pages 48-60, ISSN 1550-7424, https://doi.org/10.1016/j.rama.2021.09.009.
 5. Barrett, C.B., (2010). Measuring food insecurity. Science 327 (5967), 825–828.
 6. Bigman, D. (1993). The measurement of food security. In: P. Berck and D. Bigman (Eds.) Food security and food inventories in developing countries, Wallingford: CAB International, pp. 238-251.
 7. Calogero, C., Zezza, A. and Banerjee, R. (2013), towards better measurement of household food security: Harmonizing indicators and the role of hou sehold surveys, Global Food Security 2 (2013) 30 –40.
 8. Da Matta, Fábio M., Grandis, A., Bruna C. Arenque, Marcos S. Buckeridge, Impacts of climate changes on crop physiology and food quality, Food Research International, Volume 43, Issue 7, Pages 1814-1823, ISSN 0963-9969. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2009.11.001.
 9. Ebi, K.L. and Ziska, L.H. (2018). Increases in atmospheric carbon dioxide: anticipated negative effects on food quality. PLoS Medicine, 15(7): e1002600. Available at https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002600.
 10. Eskandari-Damaneh, H., Noroozi, H., Ghoochani, O.M., Taheri-Reykandeh, E. and Cotton, M. (2020). Evaluating rural participation in wetland management: a contingent valuation analysis of the set-aside policy in Iran. Science of the Total Environment 747 (10 December, 2020): 141127. Available at https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141127.
 11. Esmaeilifar, A. (2019). Investigating the role and position of food security in national security, resistance economy and sustainable development of the Islamic Republic of Iran. Quarterly Journal of Strategic Research of the Islamic Revoiution [Pazhuheshhaye Rahbordi Enghelabe Eslami], 1(4): 29-47. (Persian).
 12. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2019). The state of food security and nutrition in the world 2019: Safeguarding against economic slowdowns and downturns. Rome: Food and Agriculture Organization (FAO).
 13. Farsi Aliabadi, M., Daneshvar Kakhki, M., Sabouhi, M., Dourandish, A. and Amadeh, H. (2020). Determining the effective factors of share of food in houshlode expenditure in rural and urban area of Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(2), 217-230. DOI: 10.22059/ijaedr.2019.286053.668792. (Persian)
 14. Fengying, N., Jieying. B. and Xuebiao, Z. (2010). Study on China's Food Security Status, Agriculture and Agricultural Science Procedia, Volume 1. Pages 301-310. ISSN 2210-7843. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2010.09.038.
 15. Ghanian, M., M. Ghoochani, O., Noroozi, H., and Matthew Cotton, (2022). Valuing wetland conservation: A contingent valuation analysis among Iranian beneficiaries, Journal for Nature Conservation, Volume 66, 126140, ISSN 1617-1381, https://doi.org/10.1016/j.jnc.2022.126140.
 16. Goli, Y. and Moniri, M. (2018). The Targeted Subsidies Act implementation and the combination of agricultural goods in Iranian households’ basket. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 6(22): 121-140. (Persian)
 17. Hosseini, S.S., Noroozi, H. Pakravan, M. and Mehrparvar, E. (2016). Effects of Agriculture Sector Producer Support Estimate and Consumer Support Estimate on Food Security in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(3), 755-769. doi: 10.22059/ijaedr.2016.60601.
 18. IPCC (2019). Summary for policymakers. In: Climate Change and land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J.Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (Eds.)]. In press.
 19. Johansen, S. and Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52: 169-210.
 20. Leisner, C. P. 2020. Climate change impacts on food security-focus on perennial cropping systems and nutritional value. Plant Science 293:110412. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2020.110412.
 21. Martínez-Jaramillo, J.E., Arango-Aramburo, S. and Giraldo-Ramírez, D.P. (2019). The effects of biofuels on food security: a system dynamics approach for the Colombian case. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 34: 97-109.
 22. Mehrabi Boshrabadi, H. and Mousavi Mohammadi, H. (2009). The effect of trade liberalization on food security of rural households, Journal of Village and Development, 12(2): 1-13. (Persian)
 23. Mehrabi Boshrabadi, H. and Mousavi Mohammadi, H. (2010). Analysis of agricultural protection policies effects on food security of rural household in Iran, Agricultural Economics and Development, 18(70): 175-192. (Persian)
 24. Mehrabi, H., Owhadi, A. (2014). Investigation of Effective Factors on Food Security in Iran. Agricultural Economics, 8(Special Issue), 111-121.
 25. OECD (2002). Methodology for the measurement of support use in policy evaluation. Paris: OECD.
 26. OECD (2007). Agricultural policis in non-OECD countries: monitoring and evaluation. Paris: OECD.
 27. Renzaho, A.M.N. and Mellor, D. (2010). Food security measurement in cultural pluralism: missing the point or conceptual misunderstanding? Nutrition, 26(1): 1-9.
 28. Safarkhanloo, E. and Mohammadinejad, A. (2011). Review of the effect of bread wastes on poverty line and food security index of rural and urban hoseholds of Iran during 2001-2007, Agricultural Economics and Development , 19(75): 53-77. (Persian)
 29. Sen, A. (1976). Poverty: an ordinal approach to measurement, Econometrics, 4: 219-231.
 30. Sohaili, K., Sahab Khodamoradi, M., Moniri, M. and Goli, Y. (2017). The effect of targeting subsidies on combination of household expenditure in Iran. The Economic Research, 17(3): 101-128. (Persian)
 31. Subramaniam, Y., Masron, T.A. and Azman, N.H.N. (2019). The impact of biofuels on food security. International Economics, 160: 72-83.
 32. Subramaniam, Y., Masron, T.A. and Azman, N.H.N. (2020). Biofuels, environmental sustainability, and food security: a review of 51 countries. Energy Research and Social Science, 68: 101549.
 33. WHO (2020a). WHO reveals leading causes of death and disability worldwide: 2000-2019. Available at https://www.who.int/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019.
 34. WHO (2020b). Mycotoxins. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mycotoxins.
 35. World Bank (2020). Title Available at https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview.
 36. Yazdani S. and Noroozi H. (2016). The impact of partial productivity of energy and agricultural support policies on food security in Iran. The 10th Biennial Conference of Iran`s Agricultural Economics, 11-12 May, Kerman, Iran. (Persian).
 37. Yotopoulos, P.A. (1997). Food security, gender and population. United Nations Population Fund.