دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 117، خرداد 1401، صفحه 1-280 
بررسی و تعیین الگوی صادراتی خرمای ایران به تفکیک ارقام

صفحه 87-113

10.30490/aead.2022.354377.1329

حامد رفیعی؛ سجاد قریشی؛ سید شهاب میرباقری؛ مهدی باستانی


ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

صفحه 155-186

10.30490/aead.2022.355051.1357

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ رضا اسفنجاری کناری


ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات پنبه دراستان خراسان رضوی تحت سناریوهای اقتصاد باز و بسته

صفحه 207-229

10.30490/aead.2022.355533.1370

حمید محمدی؛ نجم الدین منصوریان؛ نور محمد آبیار؛ سامان ضیائی؛ محمود احمدپور برازجانی