ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات پنبه دراستان خراسان رضوی تحت سناریوهای اقتصاد باز و بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی ، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)،ایران.

3 استادیار پژوهش و عضو هیئت علمی گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)،ایران.

4 دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

ثبات و پایداری کشت و تولید پنبه و یا هر محصول دیگری نیازمند رقابت‌پذیری آن با دیگر محصولات کشاورزی منطقه است. از این‏رو، تحقیقات از راهکارهای تعیین‌کننده رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی به‏ شمار می‏رود. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به‏ نژادی پنبه در استان خراسان‌رضوی در دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسته انجام شد. بدین منظور، از دو دسته داده ‏های مرتبط با فناوری (میانگین افزایش عملکرد، پارامتر جابه‌جایی منحنی عرضه، احتمال موفقیت تحقیق، عامل استهلاک) و بازار (مخارج تحقیق،قیمت محصول، کشش قیمتی عرضه و نرخ تنزیل) مربوط به پروژه ‏های تحقیقات به‏ نژادی پنبه که در بازه زمانی 1394 تا 1398 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی خاتمه یافته بود و همچنین، از روش تحلیل مازاد اقتصادی استفاده شد. بر پایه نتایج مطالعه، برای هر تحقیق به‏ نژادی، تحت سناریوی اقتصاد کوچک باز، میانگین ارزش حال خالص منافع 12718000 هزار ریال، نرخ بازده داخلی 55 درصد و نسبت فایده به هزینه 6/7 و تحت سناریوی اقتصاد کوچک بسته، به‏ترتیب، 9134351 هزار ریال، 50 درصد و 7/5 پیش‌بینی و ارزیابی شده، که بیانگر بازده بالا و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات به‏نژادی پنبه تحت هر دو سناریو است؛ اما مجموعه نتایح و یافته‏ های پژوهش حاضر نشان داد که تعامل و حضور در بازارهای جهانی پنبه بر میزان منافع و آثار توزیعی تحقیقات کشاورزی و نیز رقابت‌پذیری پنبه در استان خراسان رضوی خواهد افزود. از این ‏رو، شایسته است که در تدوین سیاست تحقیقات کشاورزی، درجه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Economic Effects of Cotton Research under Closed and Open Economy Scenarios in Razavi khorasan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • H. Mohammadi 1
 • N. Mansourian 2
 • N. M Abyar 3
 • S. Ziaee 4
 • M. Ahmadpour 4
1 Corresponding Author and Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran
2 PhD Student in Agricultural Economics, Zabol University and Faculty Member of Economic, Social and Extension Research Department, Razavi Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO).
3 . Assistant Professor of Research and Faculty Member of Economic, Social and Extension Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO).
4 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Zabol University, Zabol, Iran.
چکیده [English]

The stability of the cultivation and production of cotton or any other product requires its competitiveness with other agricultural products in the region. Therefore, research is one of the determinants of competitiveness of agricultural products. This study aimed at evaluating the economic impacts of cotton breeding research in Razavi Khorasan province of Iran under two scenarios of small open and closed economies. For this purpose, two categories of data related to technology (average yield increase, supply curve displacement parameter, research success probability, depreciation factor) and market (research costs, product price, supply price elasticity and discount rate) of cotton breeding research projects terminated during 2015-2019 in Razavi Khorasan Agricultural Research and Training Center were used in an economic surplus analysis method. Based on the results, under the scenario of small open economy, the average net present value of benefits, internal rate of return and the ratio of profit to cost of each breeding research were predicted and evaluated 12718000 thousand IRI rials, 55 percent and 7.6 and under the scenario of small closed economy, 9134351 thousand IRI rials, 50 percent and 5.7, respectively. These values ​​indicated the high efficiency and acceptable economic profitability of cotton breeding research under both scenarios, but the study results and findings indicated that the interaction and presence in global cotton markets would increase the benefits and distributive effects of agricultural research and cotton competitiveness in Razavi Khorasan province. Therefore, in agricultural research policy making, the degree of interaction of the country's economy with global markets should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cotton breeding Research
 • Economic Surplus
 • Small closed economy
 1. Abyar, N. and Hossein, S. (2014). Development of a multi-criteria model for prioritizing agricultural research in agricultural-climatic zones of Iran. PhD Thesis. Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran. (Persian(
 2. Abyar, , Hossein, S., Salam, H. and Peykani, G. (2015). Evaluation of economic effects of cotton breeding research under risk conditions in agricultural-climatic zones of Iran. Iranian Journal of Cotton Research, 3(1):103-117. (Persian)
 3. Alston, J.M., Chan-Kang, C., Marra, M.C., Pardey, P.G. and Wyatt, T.J. (2000). A meta-analysis of rates of return to agricultural R&D: Ex pede Herculem? Research Report. Washington DC: Intl Food Policy Res Inst. Food Policy Res. Inst..
 4. Alston, J.M., Norton, G.W. and Pardey, P.G. (1998). Science under scarcity: principles and practice for agricultural research evaluation and priority setting. Cornell University Press. (2nd Edition). Wallingford, UK: CAB International.
 5. Benin, S. and You, L. (2007). Benefit-cost analysis of Uganda's clonal coffee replanting program, an ex-ante analysis. Intl Food Policy Res Inst. (IFPRI) Discussion Paper, No: 744.
 6. Farsi, M. and Bagheri, A. (2008). Principles of crop breeding. Mashhad: Jahad Daneshgahi of Mashhad University. (Persian(
 7. Gierend, J. (1999). Integration of risk and multiple objectives in priority setting for agricultureral research: the case of the national dairy research program in Kenya. PhD Thesis, Department of Agricultural Policy, University of Berlin.
 8. Griliches, Z. (1958). Research costs and social returns: hybrid corn and related innovations. Journal of Political Economy, 66(5): 419-431.
 9. Haeri, A. and Asayesh, A. (2010). Iran and world cotton status. A Report for Society of Texture Industry, the Office of Statistical and Strategic Research. (Persian(
 10. Hossein, S.S. (2014). Study of economic effects of Iranian agricultural research. Report of the Research Project, No. 1. Tehran, Iran: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). (Persian)
 11. Hosseini, S.S., Hassanpour, E. and Sadeghian, S.Y. (2009). An economic evaluation of Iranian public agricultural R&D policy: the case of sugarbeet. Research Policy, Elsevier, 38(9): 1446-1452.
 12. IRICA (2018). Import and export statistics of cotton and related products. Tehran, Iran: The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA). (Persian)
 13. Jalal-Kamali, M., Najafi Mirak, T. and Asadi, H. (2012). Wheat: research and management strategies in Iran. Tehran, Iran: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Seed and Plant Improvement Institute. (Persian)
 14. Johnson, J. (2018). Cotton: world markets and trade. World Production, Markets, and Trade Report. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service.
 15. MAJ (2018). Crop products statistics Tehran, Iran: Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ). (Persian)
 16. Mardia, M., Byerlee, D. and Anderson, J. (2010). Ex-post evaluation of the economic impacts of agricultural research programs. Paper Presented to the Workshop on the Future of Impact Assessment in CGIAR.
 17.  Napasintuwong, O. and Traxler, G. (2009). Ex-ante impact assessment of gm-papaya adoption in Thailand. AgBioForum, 12(2): 209-217.
 18. Schultz, T.W. (1953). The economic organization of agriculture. New York: McGraw-Hill.
 19. Shahbazi, H. and Hossein, S. (2012). Evaluation of Iranian agricultural research, PhD Thesis, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran. (Persian(
 20. Yorobe Jr, J.M. (2006). Ex ante economic impact assessment of the ring spot virus resistant papaya in the Philippines. In: Projected Impacts of Biotechnology Products in Indonesia and the Philippines (ISAAA and ABSP-II Impact Study). Manila, The Philippines.