بررسی آثار تغییر نرخ ارز مبنای محاسبة حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار مؤسسه پژوهش های برنامه ‏ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

2 استادیار مؤسسه پژوهش ‏های برنامه ‏ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

چکیده

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت‏ شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‏ ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت‏ های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به‏ لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به‏ لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه ‏های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ­ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به‏ صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به‏ صورت مستقیم، به‏ طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفة مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می‏شود. از این‏رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ‏ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه­ ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Changes in the Calculated Exchange Rate of Customs Duties and Commercial Profits on the Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

 • O. Gilanpour 1
 • M. Rafati 2
1 Corresponding Author and Associate Professor, Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Agricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

After abandoning the managed floating exchange rate regime to reduce the effects of the US withdrawal from the JCPOA nuclear agreement in 2018 and adopting a multi-exchange rate system, the border protection system for agricultural products distorted in two ways: first, due to allocating different rate currency to various goods; and second, as a result of calculating the customs duties and commercial profits with the appreciated exchange rate. In this study, assume that the import pattern is maintained constant like as in 2020, given no change in marketing margins, the effects of changes in the ‘calculated exchange rate of customs duties and commercial profits’ on the level of prices and also the efficiency of border measures for support of Iranian agricultural products were investigated by using the differentiation in the weighted average value of imported goods after clearance at two different exchange rates and the weighted average of import tariffs during the period 2016-2020. The results showed that the rate of increase in commodity prices resulting from the implementation of this policy was directly related to the average weighted tariff rate. So, it is estimated that the cost of imported agricultural products will increase by an average of 7.6 to 12.6 percent directly. Therefore, due to the increasing level of border protection, a pattern for selective linear reduction of a few tariff lines proposed in the 1400 budget bill is not enough to modify the agricultural products tariff system; and it is necessary to revise the commercial profit of agricultural products tariffs as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange Rate
 • Tariff
 • Agricultural Trade
 • Budget
 1. Amit, M., Redding, S.J. and Weinstein, E.D. (2019). The impact of the 2018 tariffs on prices and welfare. Journal of Economic Perspectives, 33(4): 187-210.
 2. Drabek, Z. and Brada, J.C. (1998). Exchange rate regimes and the stability of trade policy in trasition economies. Geniva: WTO, Economic Research and Analysis Division.
 3. Furceri, D., Hannan, S., Ostry, J. and Rose, A. (2018). Macroeconomic consecquences of tariffs. Cambridge: National Bureau of Economic Research.
 4. Gilanpour, O. (2007). How inflation can influence on the commitments of Iran under AOA within WTO? Iranian Journal of Agricultural Economics, 361-370.(Persian)
 5. Gilanpour, O. and Valimohammadi, A. (2015). Tariff impact on the domestic price of vegetable oil in Iran and the associated issues. Agricultural Economics and Development, 28(4): 322-329. DOI:  22067/JEAD2.V0I0.36855. (Persian)
 6. Jeanne, O. (2020). To what extent are tariffs offset by exchange rates? Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
 7. Komijani , A., Moghaddasi, R., Gilanpour, O. and Nouri, k. (2001). Non-tariff barriers in Iran agriculture and its tariff-equivalent measures. Agricultural Economics and Development, 9(35): 65-78. (Persian)
 8. Liefert, W. and Persaud, S. (2009). The transmission of exchange rate changes to agricultural prices. Washington, DC: USDA, Economic Research Service.
 9. Riker , D. (2018). Modeling the financial impact of tariffs in concentrated product markets. Washington, DC: International Trade Commission.
 10. Sharify, N. and Jafari-Taraj, M. (2016). The effect of increment in tariffs for imported goods on consumption and production price indexes in Iran. The Journal of Economic Policy, 7(14): 59-76. Available at https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453967.1394.7.14.3.6. (Persian)
 11. Thorstensen, V. (2014). WTO X PTAS – Where to negotiate trade and currency. Fourth Biennial Global Conference. Bern: Society of International Economic Law.
 12. Thorstensen, V., Marçal, E. and Ferraz, L. (2014). Trade rules and exchange rate misalignments: in search for a WTO solution. Brazilian Journal of Political Economy, 34(136): 370-395.
 13. Yazdanshenas, L., Parmeh, Z. and Aghajani, Z. (2010). The effect of tariff policy on domestic prices of poultry and veal in Iran. Agricultural Economics Research, 1 (4): 107-124. (Persian)
 14. Zahedtalaban, A., Khodaparast Mashhadi, M., Sabahi, A. and Lotfalipour, M. (2019). The study of tariff barriers and foreign exchange rates effects in the function of Iran's import demand: a critical review of Iran's trade policy and foreign exchange regime for real support to national production). Critical Studies in Texts and Programs of Human Sciences, 18(61): 139-165. (Persian)