آسیب‏ پذیری خانوارهای شهری از افزایش قیمت مواد غذایی: مطالعة موردی شهرستان آزادشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 نویسنده مسئول و دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 دانش ‏آموختة دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح اثرگذاری افزایش قیمت شدید مواد غذایی در سال 1397 بر الگوی تغذیه خانوار و نیز تعیین سطح آسیب ‏پذیری مصرف‏ کنندگان طراحی و انجام شد. بدین منظور، میزان آسیب ‏پذیری خانوارهای شهری در شهرستان آزادشهر به ‏عنوان یکی از بحرانی‏ ترین مناطق استان گلستان به ‏لحاظ امنیت غذایی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه هزینه خوراک و درآمد خانوار و با کمک مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. برای دستیابی به نتایج مطالعه، سیستم تقاضای تقریباً ایده‏ آل درجه دوم به ‏تفکیک دو گروه خانوارهای شهری با درآمد بالا و درآمد پایین­ برآورد شد؛ سپس، محاسبه شاخص آسیب‏ پذیری خانوارها پس از افزایش قیمت مواد غذایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که پس از افزایش قیمت‌ها، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند، به‏ گونه‌ای که شاخص آسیب‏ پذیری برای خانوارها در گروه‏ های درآمدی بالاتر و پایین‏تر از متوسط، به ‏ترتیب، 04/15 و 4/25 محاسبه شد. این واقعیت لزوم حمایت از مصرف ‏کنندگان برای بهبود امنیت غذایی و استاندارد زندگی را تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Vulnerability of Urban Households Due to Rising Food Prices

نویسندگان [English]

 • H. Fakhfoori 1
 • S. H. Mosavi 2
 • M. R. Honarvar 3
 • S. Azhdari 4
1 Ms.c. Graduate in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author, Associate Professor of Agricultural Economics, Tarbiat Madras University, Tehran, Iran (shamosavi@modares.ac.ir).
3 Faculty Member of Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
4 PHD Graduate in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed at investigating the effect of severe food price increases on family nutrition pattern in 2019 and determining the level of consumer vulnerability. For this purpose, the vulnerability of urban households in Azadshahr County as one of the most critical areas of Golestan province of Iran in terms of food security was evaluated and analyzed. The required information was collected through the questionnaire of food expenditure and household income and with the help of Golestan Health Center. In order to obtain the results, the Quadratic ideal demand system (QAIDS) was estimated by dividing the urban households with higher and lower average incomes. Then, the vulnerability index of the households was calculated after food price increase. The results showed that after rising prices, the households were in poor condition, so that the vulnerability index for the higher and lower income groups was 15.04 and 25.4, respectively. This fact emphasizes the need for consumer protection to improve food security and standard of living.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Food security
 • Food Prices
 • Quadratic Almost Ideal Demand system (QAIDS)
 • Vulnerability
 • Urban Households
 • Azadshahr (County)
 1. etto, C., Zezza, A. and Banerjee, R. (2013). Towards better measurement of household food security: harmonizing indicators and the role of household surveys. Global Food Security, 2: 30-40. DOI: 10.1016/j.gfs.2012.11.006.
 2. Deaton, A. and Muellbauer, J. (1980). An Almost Ideal Demand System. The American Economic Review, 70(3): 312-326. Available at http://www.jstor.org/stable/1805222%5Cnhttp://www.jstor.org/stable/1805222?seq=1andcid=pdf-reference#references_tab_contents%5Cnhttp://about.jstor.org/terms.
 3. Falahi, F. and Hekmat, F. (2013). Investigating the welfare effects of increasing the price of commodity groups of urban households of Iran. Journal of Economic Research, 48: 131-150. (Persian)
 4. Gil, A.I. and Molina, J.A. (2009). Alcohol demand among young people in Spain: an addictive QUAIDS. Empirical Economics, 36(3): 515-530. DOI: 10.1007/s00181-008-0209-y.
 5. Gorman, W.M. (1980). A possible procedure for analysing quality differentials in the eggmarket. Review of Economic Studies, 47(5): 843-856. DOI: 10.2307/2296916
 6. Hojabr Kiani, K., Hajiha, F. and Mazidabadi Farahani, M. (2012). Estimating the budgetary validity of targeted supportive policy on food security. Journal of Planning and Budgeting, 17: 65-95. (Persian)
 7. Hovhannisyan, V. and Shanoyan, A. (2020). An empirical analysis of the welfare consequences of rising food prices in urban China: the easi approach. Applied Economic Perspectives and Policy, 42(4): 796-814. DOI: 10.1093/aepp/ppz003.
 8. Khosravinejad, A., Khodadad Kashi, F. and Sohbati, Z. (2013). An evaluation of rise in food price on welfare of urban households in Iran. Economic Strategy, 2(4): 73-93. (Persian)
 9. Kolahdooz, F.N. (2017). National food and nutrition security monitoring system in iran and compilation of the first state food security situation map (First Edition). Tehran: Ministry of Health and Medical Education. (Persian)
 10. Layani, Gh. and Bakhshoodeh., M. (2016).  Effects of rising food prices on poverty and vulnerability of the iranian rural households. Journal of Economic Research (Sustainable Development and Growth), 16(3): 1-27. (Persian)
 11. Mohammadzadeh, M. (2011). Environmental economics. Tabriz: Faculty of Agriculture, Tabriz University. (Persian)
 12. Ochmann, R.R. (2012). Distributional and welfare effects of Germany’s year 2000 tax reform. SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.1735440
 13. Tefera, N., Demeke, M. and Rashid, S. (2012). Welfare impacts of rising food prices in rural Ethiopia : a Quadratic Almost Ideal Demand System approach. Proceedings of the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 2012.
 14. Xi, J., Mittelhammer, R. and Heckelei, T. (2004). A QUAIDS model of Japanese meat demand. Selected Paper, American Agricultural Economics Association. Denver, Colorado, USA, pp. 1-29. Available at http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/20120/1/sp04xi02.pdf.