عوامل مؤثر بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط همه‏ گیری ویروس کرونا (کووید 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

توجه به نیازها و خواسته­ های مصرف ­کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف ­کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این ‏رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به ­عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف ­کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ­ریزی‏ شده بود. بدین منظور، داده­ ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش ­های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف­ کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه ­گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای و برای تحلیل داده ­ها، از مدل‏سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف ­کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک‏شده و ترس­ پیش ­بینی ‏شده آنها، به ‏ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف ‏کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس­ پیش­ بینی ‏شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه ­های جمعی، می­ توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می­توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ ­سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Intention to Buy Organic Food under the Conditions of Covid-19 Corona Virus Pandemy

نویسندگان [English]

 • A. Karbasi 1
 • M. Sheibani 2
1 Professor of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Corresponding Author and PhD Student in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Paying attention to the needs and wants of consumers is the first step to develop the market of organic products, because recognizing consumer behavior and examining the factors affecting it has a very important role in the success of any economic system. Therefore, this study aimed at examining the intention to buy organic food in the critical situation of the existence of the corona virus and risk perception posed by it as one of the factors affecting the consumer's intention to buy using the theory of planned behavior. For this purpose, the required data and information were collected in 2020 through field surveys and completing a questionnaire. The statistical population of the study included all the organic food consumers in Torbat-e Heydarieh county of Iran. Based on Cochran's formula, the sample size consisted of 210 people. Stratified random sampling method was used for sampling and selecting the individuals in the studid community and structural equation modeling was used for data analysis. The results showed that the correlation coefficients of the organic food consumers' risk perception of corona virus with their attitudes, subjective norm, perceived behavioral control and anticipated fear were 0.222, 0.65, 0.625 and 0.592, respectively and the consumer's attitude (0.452), risk perception (0.268) and anticipated fear (0.101) had the greatest impact on the intention to buy organic food. Therefore, by introducing the benefits of organic products through mass media, people's attitudes towards organic products can be changed; also, by informing the people of the society about the risk of the corona virus, it is possible to create the intention of placing organic products in the consumption basket of the household.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Covid-19 (Corona Virus)
 • Risk Perception
 • Structural Equation Modeling
 • Theory of Planned Behavior
 1. Abbasi, A., Yadollahi, Sh. and Beygi, J. (2019). Investigating consumers' intention to purchase green products: using the theory of planned behavior with environmental concern and knowledge. Journal of New Marketing Research, 8(4): 111-130. (Persian)
 2. Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: a theory of planned behavior. In: J. Kuhl and J. Beckmann (Eds) Action control: from cognition to behavior. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 11-39.
 3. Ajzen, I. (2015). The theory of planned behaviour is alive and well, and not ready to retire: a commentary on Sniehotta, Presseau, and Araújo-Soares. Health Psychology Review, 9(2): 131-137.
 4. Ajzen, I. ) 2001(. Nature and operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52(1): 27-58.
 5. Ajzen, I. )1991(. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2): 179-211.
 6. Ajzen, I. )2002(. Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4): 665-683.
 7. Ajzen, I. )2011(. The theory of planned behaviour: reactions and reflections. Psychology and Health, 26(9): 1113-1127.

8.      Alavion, SJ., Chizari, M. and Allahyari, M.S. (2014). Application of theory of planned behavior on e-marketing adoption by agricultural experts. Organizational Resources Management Researchs, 4(2): 107-127. (Persian)

 1. Alizadeh Zavarm, A. and Rajabzadeh, M.R. (2017). Investigating the factors affecting customers' online shopping behavior using theory of planned behavior. New Research Approaches in Management and Accounting, 1(3): 13-32. (Persian)
 2. Al-Swidi, A., Mohammed Rafiul Huque, S., Haroon Hafeez, M. and Noor Mohd Shariff, M. )2014(. The role of subjective norms in theory of planned behavior in the context of organic food consumption. British Food Journal, 116(10): 1561-1580.
 3. Andalib Ardakani, D. and Keshavarz, P. (2016). Assessment of the green product development and its impact on customer’s mental image with structural equation modeling approach (case study: food industry in Yazd province). Modern Researches in Decision Making, 1(3): 85-112. (Persian)
 4. Andervazh, L., Jalili, S. and Zanjani, S. (2020). Studying the factors affecting the attitude and intention of buying organic food consumers: structural equation model. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 8(1): 35-44. (Persian)
 5. Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L. and Shepherd, R. )2008(. Predicting intentions to purchase organic food: the role of affective and moral attitudes in the theory of planned behaviour. Appetite, 50(2-3): 443-454.
 6. Asif, M., Xuhui, W., Nasiri, A. and Ayyub, S. )2018(. Determinant factors influencing organic food purchase intention and the moderating role of awareness: a comparative analysis. Food Quality and Preference, 63: 144-150.
 7. Azzurra, A. and Paola, P. )2009(. Consumers' behaviours and attitudes toward healthy food products: the case of organic and functional foods. Paper Prepared for Presentation at the 113th EAAE Seminar “A Resilient European Food Industry and Food Chain in a Challenging World”, Greece, September 3-6, Chania, Crete.
 8. Bamberg, S. and Moser, G. (2007). Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: a new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 27(1): 14-25.
 9. Bhutto, M., Zeng, F., Soomro, Y. and Khan, M.) 2019(. Young Chinese consumer decision making in buying green products: an application of theory of planned behavior with gender and price transparency. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13(3): 599-619.
 10. Chang, M.C. and Wu, C.C. )2015(. The effect of message framing on pro-environmental behavior intentions: an information processing view. British Food Journal, 117(1): 339-357.
 11. Dowling, G.R. and Staelin, R. (1994(. A model of perceived risk and intended risk-handling activity. Journal of Consumer Research, 21(1): 34-119.
 12. Fielding, R., Lam, W.W., Ho, E.Y., Lam, T.H., Hedley, A.J., Leung, G.M. (2oo5). Avian influenza risk perception, Hong Kong. Emerging Infectious Diseases, 11(5): 677-682. DOI: 10.3201/eid1105.041225.
 13. Forati, H., Khalaj, O. and Noormousavi, M. (2019). Factors affecting green consumption based on the planned behavior theory (case study: citizens of Qazvin). Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(3): 59-70. (Persian)
 14. Fornell, C. and Larcker, D.F. )1981(. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research. 18(1): 39-50.
 15. Frijda, N.H. )1994(. Emotions are functional, most of the time. In: P. Ekman and R. Davidson (Eds) The nature of emotion: fundamental questions. New York: Oxford University Press, pp. 112-122.
 16. Ghasemi, V. (2010). Structural equation modeling in social research using AMOS graphics. Tehran: (Persian)
 17. Grubor, A. and Djokic, N. )2016(. Organic food consumer profile in the Republic of Serbia. British Food Journal, 118: 164-182.
 18. Guido, G. )2009(. Behind ethical consumption: purchasing motives and marketing strategies for organic food products, non-GMOs, bio-fuels. Bern, Switzerland: Peter Lang AG.
 19. Guido, G., Prete, M.I., Peluso, A.M., Maloumby-Baka, R.C. and Buffa, C.) 2010(. The role of ethics and product personality in the intention to purchase organic food products: a structural equation modeling approach. Internatinal Review of Economics, 57: 79-102.
 20. Haghjou, M., Hayati, B., Mohammdrezaei, R., Pishbahar, E. and Dashti, Gh. (2011). Factors affecting consumers' potential willingness to pay a premium for safe food products (case study: Agricultural Administration of East Azerbaijan). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 21(3): 105-117. (Persian)
 21. Hajar, M., Miranda, M. Phil, B. and Indrawati, O. )2018(. A qualitative study of malaysian parents’ purchase intention of functional weaning foods using the theory of planned behavior. Journal of Food Products Marketing, 25(2): 187-206.
 22. Hamzaoui Essoussi, L. and Zahaf, M. )2009(. Exploring the decision-making process of Canadian organic food consumers: motivations and trust issues. Qualitative Market Research Internatinal Journal, 12(4): 443-459.
 23. Honkanen, P., Verplanken, B. and Olsen, S.O. )2006(. Ethical values and motives driving organic food choice. Journal of Consumer Behavior, 5(5): 420-430.
 24. Hornibrook S.A., Mccarthy, M. and Fearne, A. (2005). Consumers’ perception of risk: the case of beef purchases in Irish supermarkets. Internatinal Journal of Retail and Distribution Management, 33(10): 701-715.
 25. Irianto, H. )2015(. Consumers’ attitude and intention towards organic food purchase: an extension of theory of planned behavior in gender perspective. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 4(1): 17-31.
 26. Kahl, J., Baars, T., Bügel, S., Busscher, N., Huber, M., Kusche, D., Rembiałkowska, E., Schmid, O., Seidel, K., … and Taupier-Letage, B. )2012(. Organic food quality: a framework for concept, definition and evaluation from the European perspective. Journal of Science of Food and Agriculture, 92(14): 2760-2765.
 27. Keller, K.L. )1993(. Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing , 57(1): 1-22.
 28. Koocheki , A., Mansouri , H., Ghorbani , M. and Rajabzadeh, M. (2013). Evaluation of factors affecting willingness to use organic products in Mashhad County. Agricultural Economics and Development, 27(3): 188-194. (Persian)
 29. Kriwy, P. and Mecking, R.A. )2012(. Health and environmental consciousness, costs of behaviour and the purchase of organic food. International Journal of Consumer Studies, 36(1): 30-37.
 30. Laroche, M., Bergeron, J. and Barbaro-Forleo, G. )2001(. Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of C"onsumer Marketing, 18(6): 503-520.
 31. Lea, E. and Worsley, T. )2005(. Australians’ organic food beliefs, demographics and values. British Food Journal, 107(11): 855-869.
 32. Liao, C., Chen, J.L. and Yen, D.C. (2007). Theory of planning behavior (TPB) and customer satisfaction in the continued use of e-service: an integrated model. Computers in Human Behavior, 23(6): 2804-2822.
 33. Liñán, F. and Chen, Y.W. )2009(. Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3): 593-617.
 34. Lobb, A.E., Mazzocchi, M. and Traill, W.B. )2007(. Modelling risk perception and trust in food safety information within the theory of planned behavior. Food Quality and Preference, 18(2): 384-395.
 35. Ludviga, I., Ozolin, A.D. and Afonina, L. )2012(. Consumer behaviour and values driving organic food choice in Latvia: a means-end chain approach. Proceedings of The International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2012", Vilnius Gediminas Technical University Press.
 36. Mesías Díaz, F.J., Martínez-Carrasco Pleite, F., Miguel Martínez Paz, J. and Gaspar García, P. )2012(. Consumer knowledge, consumption, and willingness to pay for organic tomatoes. British Food Journal, 114: 318-334.
 37. Michaelidou, N. and Hassan, L.M. )2008(. The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food. Internatinal Journal of Consumer Studies, 32(2): 163-170.
 38. Misra, R. and Singh, D. )2016(. An analysis of factors affecting growth of organic food: perception of consumers in Delhi-NCR (India). British Food Journal, 118: 2308-2325.
 39. Mohammadian, M. and Bakhshandeh, Gh. (2015). Exploring the effective factors on consumers’ attitude and green purchase intention. Management Studies (Improvement and Transformation), 23(75): 39-68. (Persian)
 40. Mohd Suki, N. )2016(. Green product purchase intention: impact of green brands, attitude, and knowledge. British Food Journal, 118(12): 2893–2910.
 41. Mohd Suki, N. )2017(. Green products usage: structural relationships on customer satisfaction and loyalty. Internatinal Journal of Sustainable Development and World Ecology, 24(1): 88-95.
 42. Momeni, M., Dashti, M., Bayramzadeh, S. and Sultan Mohammadi, N. (2013). Structural equation modeling: with emphasis on reflective and constructive structures. Tehran: Mansoor Momeni. (Persian)
 43. Mphande, F.A. (2016). Infectious diseases and rural livelihood in developing countries. Singapore: Springer.
 44. Nguyen, H.V., Nguyen, N., Nguyen, B.K., Lobo, A. and Vu, P.A. )2019(. Organic food purchases in an emerging market: the influence of consumers’ personal factors and green marketing practices of food stores. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6): 1037. DOI: 10.3390/ijerph16061037.
 45. Nigbur, D., Lyons, E., and Uzzell, D. (2010). Attitudes, norms, identity and environmental behaviour: using an expanded theory of planned behaviour to predict participation in a kerbside recycling programme. British Journal of Social Psychology, 49(2): 259-284.
 46. Obayelu, A.E. )2007(. Socio-economic analysis of the impacts of avian influenza epidemic on households poultry consumption and poultry industry in Nigeria: empirical investigation of Kwara State. Livestock Research for Rural Development, 19(1). Available at https://lrrd.cipav.org.co/lrrd19/1/obay19004.htm.
 47. Olivas, R. and Bernabeu, R. )2012(. Men’s and women’s attitudes toward organic food consumption: a Spanish case study. Spanish Journal of Agricultural Research, 10(2): 281-291.
 48. Paul, J., Modi, A. and Patel, J. )2016(. Predicting green product consumption using theory of planned behavior and reasoned action. Journal of Retailing Consumer Services, 29: 123-134.
 49. Peltz, R., Avisae-Shohat, G. and Bar-Dayan, Y. (2007). Differences in public emotions, interest, sense of knowledge and compliance between the affected area and the nationwide general population during the first phase of a bird flu outbreak in Israel. Journal of Infection, 55(6): 545-550.
 50. Pennings, J.M.E., Wansink, B. and Meulenberg, M.T.G. (2002). A note on modeling consumer reactions to a crisis: the case of the mad cow disease. Internatinal Journal of Research in Marketing, 19(1): 91-100.
 51. Pezeshki Najafabadi, F. and Al-Husseini Al-Modarressi, M. (2018). Investigating the intention to consume organic food products using the theory of planned behavior. Biannual Peer Review Journal Of Business Strategies, 24(10): 35-46. (Persian)
 52. Ranjbar Shams. H. and Omidi Najafabadi, M. (2014). Affecting factors on consumption' attitudes of organic agricultural products in Tehran. Journal of Agricultural Extension and Education research, 7(26): 51-62. (Persian)
 53. Rivis, A., Sheeran, P. and Armitage, C.J. )2009(. Expanding the affective and normative components of the theory of planned behavior: a meta-analysis of anticipated affect and moral norms. Journal of Applied Social Psychology, 39(12): 2985-3019.
 54. Saba, A. and Messina, F. )2003(. Attitudes towards organic foods and risk/benefit perception associated with pesticides. Food Quality and Preference, 14(8): 637-645.
 55. Sandoghi, A. and Raheli, H. (2017). Extending the model of planned behavior to predict the intention of producing organic products among Isfahan cucumber greenhouse owners by moral norm variable. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(4): 961-974. (Persian)
 56. Schifferstein, H.N.J. and Oude Ophuis, P.A.M. )1998(. Health-related determinants of organic food consumption in The Netherlands. Food Quality and Preference, 9(3): 119-133.
 57. Seabra, C., Abrantes, J.L. and Kastenholz, E. (2014). The influence of terrorism risk perception on purchase involvement and safety concern of international travelers. Journal of Marketing Management, 30(9-10): 874-903.
 58. Shaizatulaqma, K., Nur, N. and Nabsiah, A. )2019). Investigating the factors affecting consumer purchase intention towards halal organic food. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, 7(2): 162-188.
 59. Singh, A. and Verma, P. )2017(. Factors influencing Indian consumers’ actual buying behavior towards organic food products. Journal of Cleaner Production, 167: 473-483.
 60. Taherimoghaddam, M., Zubeidi, T. and Yazdanpanah, M. (2020). Analysis of preventive behaviors against corona virus, case: rural areas of Dashtestan city. Space Economics and Rural Development, 9(33): 1-24. (Persian)
 61. Tam, D.K., Lee, S. and Lee, S.S. )2007(. Impact of SARS on avian influenza preparedness in healthcare worker. Infection, 35(5): 320-325. DOI: 10.1007/s15010-007-6353-z.
 62. Voon, J.P., Ngui, K.S. and Agrawal, A. (2011). Determinants of willingness to purchase organic food: an exploratory study using structural equation modeling. International Food and Agribusiness Management Review, 14(2): 103-120.
 63. WHO (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report-34. Geneva, Switzerland: World Health Organization (WHO).
 64. Williams, P.R. and Hammitt, J.K. )2001(. Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins. Risk Analysis, 21(2): 319-330.
 65. Xie, B., Wang, L., Yang, H., Wang, Y. and Zhang, M. )2015(. Consumer perceptions and attitudes of organic food products in Eastern China. British Food Journal, 117(3): 1105-1121.
 66. Xuhui, W., Pacho, F., Liu, J. and Kajungiro, R. )2018(. Factors influencing organic food purchase intention in developing countries and the moderating role of knowledge. Sustainability, 11(1): 1-18.
 67. Yadav, R and Pathak, G.S. )2017(. Determinants of consumers' green purchase behavior in a developing nation: applying and extending the theory of planned behavior. Ecological Economics, 134: 114-122.
 68. Yadavar, H., Nami, M. and Zarifiyan, Sh. (2018). Applying the analysis of planned behavior theory on adoption of organic farming. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 28(1): 169-183. (Persian)
 69. Yazdanpanah, M., and Forouzani, M. (2015). Application of the theory of planned behaviour to predict Iranian students' intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production, 107: 342-352. (Persian)
 70. Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S. and Zamani, Gh. (2014). Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: a case study in Iran. Journal of Environmental Management, 135: 63-72.
 71. Yazdanpanah, M., Komendantova, N. and Ardestani, R.S. (2015). Governance of energy transition in Iran: investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45: 565-573.
 72. Yeon Kim, H. and Chung, J.E. )2011(. Consumer purchase intention for organic personal care products. Journal of Consumer Marketing, 28(1): 40-47.
 73. Yeung, R.M. and Morris, J. (2001). Food safety risk: consumer perception and purchase behavior.
  British Food Journal, 103(3): 170-187.
 74. Zagata, L. )2012(. Consumers’ beliefs and behavioural intentions towards organic food: evidence from the Czech Republic. Appetite, 59(1): 81-89.
 75. Zhang, , Yang, H., Cheng, P. and Luqman, A. )2019(. Predicting consumers’ intention to consume poultry during an H7N9 emergency: an extension of the theory of planned behavior model. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26(1): 190-211.
 76. Zhou, L., Turvey, C.G., Hu, W. and Ying, R. )2016(. Fear and trust: how risk perceptions of avian influenza affect Chinese consumers’ demand for chicken. China Economic Review, 40: 91-104.