دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 118، شهریور 1401، صفحه 1-220 
ارزیابی اقتصادی کشت نشایی در مقایسه با کشت مستقیم بذر کلزا در تاریخ‌های مختلف کشت

صفحه 85-106

10.30490/aead.2022.343584.1245

هرمز اسدی؛ حمید جبّاری؛ اسداله زارعی سیاه بیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ کتایون شمشادی