بررسی آثار حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.

3 دانشیار و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، تهران، ایران.

چکیده

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک­سو، به ­دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ ‏گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی­تردید، پیش­نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش­های اقتصادی است. از این‏رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده­های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده­ ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه­ پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش­ های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل‏داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به ‏گونه ‏ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به­ ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده ­های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف ­کنندگان به‏ ویژه اقشار آسیب­‏ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Removing the Preferred Exchange Rate of Agricultural Inputs on Agriculture Sector of Iran: RDCGE Approach

نویسندگان [English]

 • S. M. Fahimifard 1
 • M. Rafaati 2
 • O. Gilanpour 3
1 Corresponding Author, Assistant Professor and Faculty Member of Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran.
3 Associate Professor and Faculty Member of Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The policy of allocating preferential exchange rate to basic goods have always been a point of debate between the supporters and opponents of its continuation due to either concern about the negative effects of its removal on the vulnerable groups in the society or  uncertainty about fulfillment of its intended goals. In addition, at least until early 2022, no suitable alternative policy has been adopted for the allocation of preferential exchange rate to basic goods and undoubtedly, the prerequisite for adopting any alternative policy is to estimate the effects of removing the preferential exchange rate on economic sectors. Therefore, this study aimed at estimating the effects of the shock caused by eliminating the preferential exchange rate of agricultural inputs within three scenarios (25%, 50% and 100%) on the economic variables of the agricultural sector. For this purpose, the data was collected from the Social Accounting Matrix (SAM) of 2011 and the input-output table of 2016 and their analysis was done with the Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) model. The results showed that the removal of preferential exchange rate, respectively, had the most negative effects on imports, added value, fixed capital formation and exports of livestock products, plant products, fishing and forestry sub-sectors, so that the effects were estimated -3.05, -2.50, -3.89, and -1.48 percent on added value, fixed capital formation, import and export of the entire agricultural sector, respectively. Finally, since the negative effects of the preferred exchange rate removal for agricultural inputs on the agricultural sector were found less than the increase in the inflation caused by not removing the preferred exchange rate of basic goods and even less than the inflation caused by removing the entire preferred exchange rate of basic goods, removing the preferred exchange rate of agricultural inputs followed by adopting an alternative support policy (combined policy with effective support for producers and consumers, especially vulnerable groups, such as a credit card or combining a basket of goods with a credit card) was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preferred Exchange Rate
 • Agriculture Subsectors
 • Agriculture Sector Macro Variables
 • Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) Model
 1. Ahmadi, S.V., Abbasi, E. abd Mohseni, R. (2020). The impact of oil revenues shocks on the affordability of urban housing prices in Iran. The Journal of Economic Policy, 12(23): 133-166. (Persian)
 2. Bahrami, J. and Nasiri, S. (2011). Oil price shocks and Dutch disease: the case of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 16(48): 25-54. (Persian)
 3. Boys, K.A. and Florax, R.J.G.M. (2007). Meta-regression estimates for CGE models: a case study for input substitution elasticities in production agriculture. American Agricultural Economics Association (New Name 2008: Agricultural and Applied Economics Association).
 4. Burfisher, M.E. (2017). Introduction to computable general equilibrium models. Second Edition, Cambridge University Press.
 5. Carriquiry, M. and Elobeid, A. (2016). Analyzing the impact of Chinese wheat support policies on U.S. and global wheat production, trade and prices. A Study Prepared for the U.S. Wheat Associates, Global Agricultural Market and Policy Research Services.
 6. CBI (2020). Input- Output table of Iran economy for the year 2016. Centeral Bank of Iran. Available at: https://www.cbi.ir/showitem/21052.aspx. (Persian)
 7. Decaluwé, B., Lemelin, A., Maisonnave, H. and Robichaud, V. (2013). «Pep-1-t», Standard PEP model: single-country, recursive dynamic version. Politique Économique et Pauvreté/Poverty and Economic Policy Network. Université Laval, Québec.
 8. Fayazi, M.T., Sori, A. and Bagheri, M. (2018). The optimal use of oil revenues in government budget of Iran in the context of permanent income hypothesis. Quarterly Journal of Economic Researches and Policies, 25(84): 129-164. (Persian)
 9. Hosoe, N., Gasawa, K. and Hashimoto, H. (2010). Textbook of computable general equilibrium modeling, programming and simulations. Palgrave Macmillan, UK.
 10. Hosseinzad, J. and Rashid Ghalam, M. (2017). Exchange rates impacts on poultry husbandry inputs prices. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(1): 1-8. (Persian)
 11. IPRCIRI (2011). Social accounting matrix in 2011. Tehran: Islamic Parliament Research Center of Islamic Republic of Iran (IPRCIRI). Available at https://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/929681. (Persian)
 12. IPRCIRI (2020). Expert commentary on allocation plan of foreign exchange preferred rate to main goods. Tehran: Islamic Parliament Research Center of Islamic Republic of Iran (IPRCIRI). Available at https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1634241. (Persian)
 13. Ismailnia, A.A. and Vasfi Esfastani, Sh. (2015). Analysis of energy price reform effects on production and price in the agricultural sector. Quarterly Journal of Financial Economics, 9(32): 45-63. (Persian)
 14. Lema, D. and Gallacher, M. (2015). Argentine agricultural policy: economic analysis and impact assessment using the Producer Support Estimate (PSE) approach. 2015 Conference, International Association of Agricultural Economists (IAAE), August 9-14, Milan, Italy. DOI: 22004/ag.econ.212040.
 15. Löfgren, H., Harris, R.L. and Robinson, S. (2001). A standard computable general equilibrium (CGE) model in GAMS. TMD Discussion Papers 75, International Food Policy Research Institute (IFPRI).
 16. Olipra, J. (2020), Price transmission in (de)regulated agricultural markets, Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa, 59(4): 412-425.
 17. Rahimi Soureh, S. (2014). Studying the protective systems in agriculture sector. Tehran: Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. (Persian)
 18. Sarabi, Z., Ansari, V., Salami, H. and Hosseini, S.S. (2020). Analyzing the effect of increase in exchange rate on cost price of agricultural products. Journal of Agricultural Economics and Development, 34(2): 201-221. (Persian)
 19. Sayadi, M., Mohammadi, T. and Shakeri, A. (2016). Fiscal policy framework for oil revenue management in Iran: stochastic dynamic general equilibrium approach. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning Research, 2(1): 33-76. (Persian)
 20. Shahraki, J., Hosseini, S.M. and Khazaee, S. (2016). The effects of agricultural water subsidy reform on agricultural sector of Iran: application of computable general equilibrium model. Journal of Agricultural Economics Research, 8(32): 61-78. (Persian)
 21. Tashkini, A. (2014). Effects of targeting subsidies on agricultural sector in Iran, Quarterly Journal of Economic Modeling, 8(25): 35-52. (Persian)
 22. Peter W. (2014), Agricultural liberalization, poverty and inequality: Indonesia and Thailand. Journal of Asian Economics, 35: 92-106.
 23. Wang, W. and Wei, L. (2019). Impacts of agricultural price support policies on price variability and welfare: evidence from China’s soybean market. Agricultural Economics, 52(1): 3-17.
 24. Wing, I.S. and Balistreri, E.J. (2018). Computable general equilibrium models for policy evaluation and economic consequence analysis. Oxford University Press.