مطالعه اثرات بی‏ ثباتی سیاست‏ های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب ‏و کارهای بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و عضو هیئت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شکنندگی مالی به بحران مالی و به‏ دنبال آن، کاهش رشد اقتصادی می ‏انجامد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بی‏ ثباتی سیاست‏ های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم بر رشد اقتصادی کسب ‏وکارهای بخش کشاورزی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی بود و از این‏ رو، پژوهش حاضر، از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بود که به شکل کتابخانه ‏ای و با استفاده از داده ‏های فصلی سال‏های 1391 تا 1397 انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از روش های اقتصادسنجی شامل آزمون ریشه واحد دیکی- فولر و روش میانگین متحرک برای برآورد نوسان‏های نرخ ارز و همچنین، از روش ‏های یوهانسون- یوسیلیوس و یا روش خودرگرسیونی برداری با وقفه‏ های توزیعی بر اساس مانا و ریشه واحد بودن متغیرها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که در کوتاه‏مدت، افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش 19/6 درصدی رشد اقتصادی کسب‏ وکارهای بخش کشاورزی می ‏شود. بنابراین، می‏ توان نتیجه گرفت که بی‏ ثباتی سیاست ‏های توسعه مالی و نااطمینانی نرخ تورم باعث می‏ شوند تا کسب‏ و کارها در تصمیم گیری‏ های خود دچار مشکل شده، قادر به پیش ‏بینی و برنامه‏ ریزی فعالیت‏ های آتی خود نباشند و فرآیند تولید بنگاه‏ های اقتصادی بخش کشاورزی مختل شود. بر اساس نتایج پژوهش، شایسته است که دولت، پیش از فراهم کردن زیرساخت‏ ها، از آزادسازی مالی اجتناب کند و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری را در دستور کار خود قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Instability in Financial Development Policies and Inflation Uncertainty on Economic Growth of Agricultural Businesses

نویسندگان [English]

 • Y. Mohammadkarimi 1
 • A. Arabiyoun 2
 • M. Yazdanparast 3
1 Corresponding Author and Faculty Member, Department of Business Administration, Faculty of Management and Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD Student in Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Financial fragility causes financial crisis and subsequent decline in economic growth. Therefore, this study aimed at investigating the effects of instability in financial development policies and inflation uncertainty on the economic growth of agricultural businesses with emphasis on employment and entrepreneurship. Thus, it was an applied research in terms of its purpose and a descriptive study in terms of its nature. The research was done in the form of a library study using quarterly data from 2013 to 2019. Econometric methods including the Dickey-Fuller unit root test and the moving average method were used to estimate exchange rate fluctuations as well as the Johansson-Juselius method or the vector autoregression method with distributive intervals based on the stationary and unit root of the variables was used. The research findings indicated that in the short term, increasing inflation uncertainty reduced the economic growth of agricultural businesses by 6.19 percent. Therefore, it can be concluded that the instability of financial development policies and the uncertainty of inflation cause businesses to have difficulty in their decisions and fail to predict and plan their future activities as well as disrupt the production process of firms in the economy of the agricultural sector. According to the study results, the government should avoid financial liberalization before providing infrastructure, and increase agricultural exports and economic growth through trade liberalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Development Policies
 • Inflation Rate
 • Economic Growth
 • Business
 • Agriculture
 1. Abunouri, A.A. and Teymouri, M. (2014). Investigating the effect of financial development on economic growth: a comparison between OECD and UMI countries. Economic Growth and Development Research, 3(11): 29-40. (Persian)
 2. Alrawadieh, Z. (2018). Exploring entrepreneurship in the sharing accommodation sector: empirical evidence from a developing country. Tourism Management Perspectives, 28: 179-188.
 3. Alston, J.M. and Pardey, P.G. (2014). Agriculture in the global economy. Journal of Economic Perspectives, 28(1): 121-146.
 4. Bongini, P., Iwanicz-Drozdowska, M., Smaga, P. and Witkowski, B. (2017). Financial development and economic growth: the role of foreign-owned banks in CESEE countries. Sustainability, 9(3): 335.
 5. Dolca, I. and Nicolov, M. (2013). Analysis of relationship between net wage and consumer price index. Procedia Economics and Finance, 6: 738-747.
 6. Farzin Vash, A. and Labbafi Friz, F. (2014). The effect of inflation uncertainty on inflation and value added growth of the industrial sector in the Iranian economy (using the two-variable GARCH model. Journal of Macroeconomics, 9(18): 121-126. (Persian)
 7. Fathizadeh, H., Nonejad, M., Haghighat, A. and Aminifard, A. (2021). The relationship between economic growth, energy intensity and financial development in the sectors of Iran's economy. Journal of Economic Growth and Development Research, 10(40): 55-76. (Persian)
 8. Fatima, A. and Waheed, A. (2011). Effects of macroeconomic uncertainty on investment and economic growth: evidence from Pakistan. Transition Studies Review, 18(1): 112-123.
 9. Gollin, D. (2010). Agricultural productivity and economic growth: Handbook of agricultural economics. Elsevier.
 10. Golmoradi, H., Mohseni, R. and Golmoradi, H. (2016). The effect of instability of macroeconomic variables on the resources and expenditures of the Iranian banking system. Journal of Islamic Financial Studies and Banking, 3: 31-52. (Persian)
 11. Emamverdi, G., Farahani, M. and Shaghaghi, F. (2011). A comparative study of the effect of financial-market expansion on economic growth in developed and developing countries using panel data (1975-2008). Journal of Financial Economics, 5(15): 45-72. (Persian)
 12. Jafari Samimi, A., Azami, K. and Azizian, J. (2015). The effect of macroeconomic variability uncertainty (exchange rate, inflation and growth rate) on imports of selected developing countries (including Iran). Quarterly Journal of Quantitative Economics, 12(3): 27-49. (Persian)
 13. Jespersen, J. (2009). Post-Keynesian economics: uncertainty, effective demand and (un)sustainable development. AEH-Conference, London.
 14. Kim, J., Rebecca, L. and Wang, X. (2020). The uniqueness of entrepreneurship in the sharing accommodation sector: developing a scale of entrepreneurial capital. International Journal of Hospitality Management, 84: 102321.
 15. Mohammadi, H., Falihi, N. and Bagherabadi, S. (2013). Analysis of factors affecting employment in the agricultural sector (case study of Ilam, Kurdistan, Kermanshah and Hamedan provinces). Journal of Financial Economics, 7(22): 115-135. (Persian)       
 16. Mondelli, M.P. (2012). Asset specificity and firms’ financial structure: the case agricultural production. Academy of Management Proceedings, Academy of Management Briarcliff Manor, NY 10510.
 17. Naderi Mehdi, K. and Teymouri, Z. (2016). Identification of home business development strategies for rural women in Arak city. Journal of Local Development (Rural-Urban), 9(2): 307-324. (Persian)     
 18. Neanidis, K.C. and Savva, C.S. (2013). Macroeconomic uncertainty, inflation and growth: Regime-dependent effects in the G7. Journal of Macroeconomics, 35: 81-92.
 19. Piriaei, K. and Dadvar, B. (2011). The effect of inflation on economic growth in Iran with emphasis on uncertainty. Research on Sustainable Growth and Development (Economic Research), 11(1): 67-80. (Persian)
 20. Rajabi, M. and Tajuddin, N. (2015). Analysis of the impact of macroeconomic uncertainty on investment and economic growth in Iran during 1980-2011. Applied Economics, 6: 15-21. (Persian)
 21. Rezaeifar, M.R., Zare Mehrjerdi, M. and Mehrabi Boshrabadi, H. (2020). Estimating the agricultural production gap and its impact on inflation in rural areas of Iran: a critique of Lucas theories. Agricultural Economics and Development, 27(108): 205-237. (Persian)
 22. Rezazadeh, A. (2020). Relationship between inflation, inflation uncertainty and economic growth in Iran: Markov-switching nonlinear approach. A Study of Iranian Economic Issues, 6(2): 37-66. (Persian)
 23. SCI (2020). Employment and unemployment indicators 1997-2012. Tehran: Statistical Center of Iran (SCI). Available at https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1391/shakhes-eshteghal-bikari-76-91.pdf. (Persian)
 24. Self, S. and Grabowski, R. (2007). Economic development and the role of agricultural technology. Agricultural Economics, 36(3): 395-404.
 25. Shabanzadeh, M., Taheri Rikandeh, O. and Riahi Darche, F. (2016). Investigating the relationship between economic development, diversity of activities and trade liberalization with energy intensity in the agricultural sector. Journal of Economic Growth and Development Research, 7(27): 143-156. (Persian)
 26. Shirazi, N. (2014). Ability of rural women microcredit funds in the development of entrepreneurship and small businesses. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(3): 65-82. (Persian)
 27. World Bank (2018). World development report: Agriculture for development, international bank for reconstruction and development. Washington, DC: World Bank.
 28. Zhao, S. (2017). Does financial development necessarily lead to economic growth? Evidence from China’s cities, 2007-2014. MATEC Web of Conferences, EDP Sciences.
 29. Zobeiri, H. and Motameni, M. (2021). Human capital and the complexity of the economy in Iran. Research on Sustainable Growth (Economic Research), 20(3): 145-166. (Persian)