دوره و شماره: دوره 30، شماره 3 - شماره پیاپی 119، آذر 1401 
بررسی اثرات توزیعی افزایش قیمت آب، غذا و انرژی در نظام اقتصادی

صفحه 207-236

10.30490/aead.2023.353258.1299

محمد کیانی ده کیانی؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب اله موسوی؛ محمدحسن وکیل پور