ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح‌های بهبود و افزایش تولید دام و طیور در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشیار اقتصاد کشاورزی، بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، خراسان رضوی، مشهد، ایران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که سرمایه یکی از محدودکننده ­ترین نهاده­های رشد و توسعه بخش کشاورزی ایران است، در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح‌های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور در خراسان رضوی پرداخته شد. به ­منظور شناسایی معیارهای ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی، از روش دلفی و برای بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح‌های یادشده، از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح‏ های بهبود و افزایش تولیدات دام و طیور تقریباً از سطح متوسط برخوردار بوده و به­ ترتیب، معادل 9/48 و 3/47 درصد است. در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات دامی، به­ ترتیب، «بهبود کیفیت شیر»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید شیر» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش­ افزوده تولید گوشت قرمز» و در میان معیارهای اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح بهبود و افزایش تولیدات طیور، به­ترتیب، «بهبود کیفیت تخم مرغ»، «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید تخم­مرغ» و «افزایش ضریب تبدیل و ارزش افزوده تولید گوشت مرغ» کمترین اثربخشی را داشته و همچنین، تسهیلات اعطایی به بهره­ برداران طرح­های یادشده طی دوره مورد بررسی در خراسان رضوی به­ دلایل مختلف همچون شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر دوره مورد بررسی، تغییر در قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و در نهایت، عدم مساعدت نظام بانکی، از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده است. از این‏رو، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک‌ها با بهره‌برداران خسارت ‏دیده و به ‏ویژه توسعه بیمه محصولات کشاورزی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر به مسئولان این بخش بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of the Banking Facilities Granted to Plans of Improved and Increased Livestock and Poultry Production in Razavi Khorasan Province of Iran

نویسندگان [English]

 • S.A. Mohaddes-Hosseini 1
 • S. M. Fahimfard 2
 • A. Sadeghi 3
1 Corresponding Author and Assistant Professor of Agricultural Economics, Economic, Social and Extension Research Sector of Agricultural and Natural Resources Research and Training Center of Razavi Khorasan Province, Mashhad, Iran
2 Assitance Professor of Agricultural Economics, Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran.
3 Assitance Professor of Agricultural Economics, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the fact that one of the main limitations of growth and development of Iran's agriculture sector is 'capital', this study aimed at evaluating the effectiveness of the facilities granted to projects to improve and increase the livestock and poultry production in Razavi Khorasan province of Iran. For this purpose, the concerned criteria were identified by Delphi technique and using the structural equation technique, the impact of effective factors on the effectiveness of the facilities granted to the projects was measured. The combined index of the effectiveness of the facilities granted to the plans for improving and increasing livestock and poultry productions were almost moderate, estimating 48.9 and 47.3 percent, respectively. Among the effectiveness indicators of the facilities granted to the plan to improve and increase livestock production, the indicators of 'improving milk quality', 'increasing conversion ratio and added value of milk production' and 'increasing conversion ratio and added value of red meat production' and among the effectiveness indicators of the facilities granted to the plan to improve and increase poultry production, the indicators of 'improving egg quality', 'increasing conversion ratio and value added of egg production' and 'increasing conversion ratio and value added of chicken meat production' had the least effectiveness. In general, the facilities granted to the beneficiaries of the above plan during the studied period in Razavi Khorasan province were not effective due to various factors such as unfavorable economic conditions in the period under review, changes in laws and regulations, frost, drought and finally, the lack of support and assistance of the banking system. Therefore, it was suggested to the authoriries of the agriculture sector to create a balance between the return and the interest rate of repayment, the assistance of the banks with the loss-bearing beneficiaries and especially, the development of agricultural insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Granted Facilities
 • Agriculture Sector
 • Delphi Technique
 • Structural Equations
 • Effectiveness
 1. Ahmad, N. (2011). Impact of institutional credit on agricultural output: a case study of Pakistan. Theoretical and Applied Economics, 10(563): 5-16.
 2. CBI (2020). Annual review. Tehran: Central Bank of Iran (CBI). Available at http://www.cbi.ir. (Persian)
 3. Darvishi, A. (1994). Ability and capability of sustainable agricultural development in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development, 11(40): 30-53. (Persian)
 4. Das, A.M.S. and Joice, J. (2009). Impact of agricultural credit on agriculture production: an empirical analysis in India. Reserve Bank of India Occasional Papers, 30(2): 112-145.
 5. Farmanara, V., Komijani, A., Farzinvash, A. and Ghaffari, F. (2119). The role of capital market in financing and economic growth (a case study of Iran and a selection of developing countries). Financial Economics, 13(47): 19-38. (Persian)
 6. Fatthi Aghababa, M., Azizi, K. and Mahmoudzadeh, M. (2020). The impact of bank facilities in different areas of economy on the growth of the added values in industry, services, agriculture, building construction and housing. Quarterly Journal of Economic Modeling, 14(50): 77-102. (Persian)
 7. Hosseini, S.S. and Bakhshayesh, M. (2014). Evaluation of investment development funds loans in agricultural sector of Iran in terms of borrowing transaction cost. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2(5): 30-53. (Persian)
 8. Karimi, F. and Zahedi Keyvan, M. (2011). Optimum Allocation of Credits to Borrowers in Agricultural Different Sections by Fuzzy Logic. Journal of Economic Research and Policies, 18(56): 53-72. (Persian)
 9. KOAJ (2019). Agricultural portrayal of Razavi Khorasan province. Mashhad: Agriculture-Jahad Organization (Khorasan Organization of Agricultural Jihad (KOAJ). Available at https://koaj.ir. (Persian)
 10. Loo, R. (2002). The Delphi method: a powerful tool for strategically management. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 25(4): 762-769.
 11. Maureen, W., Nzomoi, J. and Rutto, N. (2012). Assessing the impact of private sector credit on economic performance: evidence from sectoral panel data for Kenya. International Journal of Economics and Finance, 4(3): 182-190.
 12. Nazari, M.R., Koupahi, M. and Shams-o-din Vandi, R. (2010). An analysis of the factors discriminating "successful" and "less competent" Holstein dairy farms in Shahriar County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2): 335-345. (Persian)  
 13. Rezazadeh, A. and Davari, A. (2014). Structural equation modeling using PLS software. Tehran: Iranian Student Book Agency, 1st (Persian)
 14. Shahnoushi, N. and Shabanzadeh, M. (2012). The effect of credits of early return firms on total factor productivity in agricultural sector, case study: Babol County. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 43(3): 511-521. (Persian)
 15. Zamanian, G.R. and Ohadi, N. (2016). Identification of factors affecting the agricultural credits allocation (cease study: pistachio growers in Sirjan). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 47(2): 303-311. (Persian)