بررسی عوامل مؤثر بر نوع و میزان روغن خوراکی مصرفی در بین خانوارهای شهرستان مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دانه‏ های روغنی از اقلام عمده وارداتی ایران در بخش کشاورزی بوده و همچنین، سرانه مصرف روغن خوراکی در کشور حدود دو برابر سرانه مصرف جهانی است. از این ‏رو، با توجه به افزایش شیوع بیماری­ های قلبی عروقی و چاقی در جامعه و از سوی دیگر، نیاز بدن به اسیدهای چرب و ضرورت استفاده از روغن­ ها در پخت انواع غذا و شیرینی، لازم است عوامل مؤثر بر میزان و نوع روغن مصرفی خانوارها به‏ طور دقیق بررسی شود. در این راستا، مطالعه حاضر در سال 1398 روی 245 خانوار ساکن در شهرستان مشهد صورت گرفت. نمونه­ گیری جامعه آماری پژوهش به ‏شیوه تصادفی ساده و گردآوری داده‏ ها و آمار از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شد. پردازش داده ‏ها نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی و همچنین، مدل‏ سازی لاجیت چندگانه و ترتیبی انجام پذیرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای اهمیت به سلامتی، تحصیلات، آگاهی از وجود پالم و تعداد اعضای خانوار بر نوع روغن مصرفی اثرگذار است. با توجه به نتایج تحقیق، سهم روغن مایع از کل روغن مصرفی خانوار 41 درصد بوده و سهم مصرف روغن­ های محلی در رژیم غذایی خانوار به‏ دلیل قیمت بالای آن حدود 2/4 درصد برآورد شده است. روغن ­های طبیعی نیز علی­رغم مفید بودن، تنها حدود 24 درصد از کل مصرف روغن خانوارها را تشکیل می‏دهند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که با اجرای برنامه ‏های آموزشی و ترویجی مناسب و با آگاهی ­رسانی بیشتر به مصرف­ کنندگان، مزایای مصرف روغن ­های طبیعی و محلی در مقایسه با سایر روغن­ ها بیش‏از پیش برای جامعه تبیین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Type and amount of Edible Oil Consumed by Households in Mashhad County of Iran

نویسندگان [English]

 • M. Mohammadi 1
 • H. Mohammadi 2
 • S. Javid 3
1 Corresponding Author and Assistant Professor, Department of Economics, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 MSc. in Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Oilseeds are one of Iran's major imported items in the agricultural sector, and the per capita consumption of edible oil in the country is about twice the global per capita consumption. Therefore, considering the increase in the prevalence of cardiovascular diseases and obesity in the society, and on the other hand, the body's need for fatty acids and the necessity of using oils in cooking all kinds of food and sweets, it is necessary to determine the factors affecting the amount and type of oil used by households. In this regard, the present study was conducted in 2018 on 245 households living in Mashhad city. Sampling of the statistical population of the research was done by a simple random method and data and statistics were collected by completing the questionnaire. Data processing was also done using descriptive statistics methods as well as ordered logit and multinomial logit regression models. The results of the study showed that the variables of importance to health, education, awareness of the presence of palm and the number of family members had an effect on the type of oil consumed. According to the results of the research, the share of liquid oil in the total household oil consumption is 41 percent, and the share of local oil consumption in the household diet is estimated to be around 2.4 percent due to its high price. Despite being useful, natural oils make up only about 24 percent of the total household oil consumption. Therefore, it is suggested that the benefits of using natural and local oils compared to other oils should be explained to the society through appropriate educational and promotion programs as well as by informing consumers more.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vegetable Oil
 • Consumption
 • Ordered Logit
 • Multinomial Logit
 • Food Industry
 1. Aghapour Sabbaghi, M. (2007). Estimation of hedonic pricing function for cheese: a case study of Tehran province. Agricultural Economics and Development, 15(57): 179-197. (Persian)
 2. Charkazi, A., Orouji, M.A. and Hazaveie, S.M. (2011). Investigating the hydrogenated vegetable oils consumption based on precede model among families in Khomein and Mahallat. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery (J. Res. Dev. Nurs. Midw), 8(1): 67-73.
  Available at http://nmj.goums.ac.ir/article-1-117. (Persian)
 3. Haji Rahimi, M., Emamifar, A. and Bayzidnejad, A. (2018). Analysis of the factors affecting the consumption pattern of edible oils: a study of households in Sanandaj County. Proceedings of the 11th Biennial Conference on Iranian Agricultural Economics (11th BCIAE). Available at https://piaec.areeo.ac.ir/article_49650.pdf. (Persian)
 4. Hassanpour, M. (2020). A social critique of social photographs based on styles of taste sense. Tahqiqāt-e Tārikh-e Ejtemā’i (Social History Studies), 9(2): 1-23. DOI: 10.30465/shc.2020.28138.2005. (Persian)
 5. Heidarzadeh, S., Mohammadi, H., Shahnoushi, N. and Karbasi, A. (2015). Evaluation of factors affecting the marketability of medicinal plants (case study: menthe). Quarterly Journal of Agricultural Economics, 9(3): 125-139. (Persian)
 6. Heidarzadeh, S., Mohammadi, H., Shahnoushi, N. and Karbasi, A. (2016).
  Factors affecting level of consumption of herbal medicinal products. Journal of Agricultural Economics, 10(2): 49-68. (Persian)
 7. Helali, A. (2019).Investigating challenges and strategies for developing the value chain of oilseed production. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad. Agricultural Planning, Economics and Rural development Research Institute (APERDRI). (Persian)
 8. IOEIA (2020). Production of edible oil, animal and vegetable fat. Tehtan: Iranian Oilseed Extraction Industry Association (IOEIA). Available at http://www.oilepa.com. (Persian)
 9. Jafari, F., Kholdi, N., Davati, A. and Nezamdust, Z. (2013). The study of oils consumption pattern and its related factors in east Tehran. Journal of Advanced Biomedical Sciences, 3(3): 202-208. (Persian)
 10. Karbasi, A., Mohtashami, T. and Anis-Ahangar, A. (2017). Factors affecting olive oil consumption: the case of urban and rural areas of Iran. Journal of Health System Research, 13(4): 485-490. (Persian)
 11. Karimi, B., Ghorbani, R., Haghighi, S., Irajian, G., Habibian, H., Sayyadjoo, S., Qazavi, S., Kamal, Sh. and Kolahdooz, M. (2011). Effects of educational intervention on women's behaviors in utilization of oils and fats. Koomesh, 11(36): 255-262. (Persian)
 12. Long, J.S. and Long, J.S. (1997). Regression models for categorical and limited dependent variables. Sage Pub.
 13. MIMT (2017). Periodic report of selected products: Vegetable oil. Report No. 6. Tehran: Ministry of Industry, Mine and Trade (MIMT), Planning, Statistics and Data Processing Department, Office of Food, Drug and Sanitary. Available at https://www.energyinformation.ir/2016-06-21-07-55-39/item/4554-6/4554-6. (Persian)
 14. Mohammadi, H., Mohammadi, M. (2022). Econometrics of Cross Sectional and Categorical Data using Stata. Ferdowsi University Pub.
 15. Nosrati, Sh., Hayati, B., Pishbahar, E. and Mohammadrezaei, R. (2013). Analyzing the factors affecting fish consumption among the households of Tabriz County. Journal of Agricultural Economics and Development, 27(20): 230-241. (Persian)
 16. Rezaei, M., Darbandi, M., Niyazi, P. and Safari, R. (2014). The effect of different types of oils and effective factors on their selection in households in Kermanshah. Monthly Journal of Kermanshah University of Medical Sciences, 1: 44-53. (Persian)
 17. Sarwade W.K. (2011). Brand preferences and consumption pattern of edible oils in Maharashtra State. The Proceedings of International Conference on Economics and Finance Research IPEDR vol. 4.
 18. Shahnoushi, N., Firouz Zare, A., Rajabi, M., Daneshvar, M. and Dehghanian, S. (2011). Application of ordered logit model in investigating factors effect on bread waste (case study: Mashhad city). Economic Research, 46(3): 111-132. (Persian)
 19. TCCIMA (2020). Statistics of Iranian exports and imports. Tehran: Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (TCCIMA). Available at

 https://tccim.ir/stats?sYear=1399&slcImpExp=Import&mode=doit. (Persian)

 1. Zaryab, A., Manan, A. and Shafqat. R. (2013). Factors affecting consumption of edible oil in Pakistan. International Journal of Business and Management, 15(1): 87-92. Available at https://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol15-issue1/K01518792.pdf.