امکان سنجی بکارگیری سیستم قبض انبار توسط کشاورزان به عنوان ابزار تامین مالی کوتاه‌مدت (مطالعه موردی ذرت‌کاران ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساری، ایران

2 نویسنده مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساری، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساری، ایران

چکیده

تولیدکنندگان بخش کشاورزی، با بهره‌گیری از سیستم قبض (رسید) انبار، می‌توانند فروش محصولات خود را به تعویق انداخته، محصول را در زمان مناسب شدن قیمت‌ها عرضه کنند. مطالعة حاضر با هدف امکان‌سنجی استفاده از سیستم قبض انبار توسط کشاورزان برای تأمین مالی کوتاه‌‏مدت انجام شد؛ و بدین منظور، از الگوی برنامه‌ریزی پویای گسسته با افق محدود استفاده شد. همچنین، شبیه‌‏سازی این الگو بر اساس رفتار یک کشاورز ذرت‌کار با هدف حداکثرسازی مطلوبیت مصرف حال و آتی صورت گرفت. با کالیبره کردن پارامترها، نتایج نشان داد که مطلوبیت حداکثری کشاورز، در حالت پایه، زمانی است که میزان ذخیره ذرت در انبار تجاری صفر است؛ به دیگر سخن، به‏‌کارگیری سیستم قبض انبار مطلوبیت کشاورز را کاهش می‌دهد؛ و در ادامه، از طریق تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیرگذار درجة مخاطره‏‌گریزی (ریسک‏‌گریزی) قیمتی کشاورز و روند تغییرات قیمت، می‌توان دریافت که کشاورزان مخاطره‏‌پذیر، چنانچه قیمت‏‌های آتی محصول افزایش یابد، ذخیره‏‌سازی در انبار تجاری را آغاز خواهند کرد و می‌توان به به‌‏کارگیری سیستم قبض انبار امیدوار بود. نتایج بررسی سناریوهای مختلف حاکی از آن بود که با افزایش درجه مخاطره‏‌گریزی، میزان فروش ذرت در زمان برداشت بیشتر شده و متناسب با آن، میزان ذخیره ذرت در انبار مزرعه کمتر شده است. در شرایطی که افزایش انتظاری قیمت در محدودة هشتاد درصد است، کشاورز با درجه مخاطره‌‏گریزی 0/4 فروش ذرت به قیمت بازار را متوقف و ذخیره‏‌سازی را در انبار تجاری آغاز خواهد کرد. می‌توان گفت که این نقطه جایی است که در آنجا، سیستم قبض انبار توسط کشاورز به‌‏کار گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Using the Warehouse Receipt System by Farmers as a Short-Term Financing Tool: A Case Study of Corn Farmers in Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Riazi 1
 • Seyed Mojtaba Mojaverian 2
 • Somayeh Shirzadi 3
1 PhD student. Department of Agricultural Economic, Sari Agricultural Science and Natural Resources University. Sari. Iran
2 Corresponding Author and Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

Introduction: Given the shortage of annual income for farmers in villages, rural households do not have significant savings to finance their activities. Thus, they inevitably have to turn to formal or informal sources to provide part of their financial requirements in order to be able to provide their required inputs on time. This study aimed at investigating the problem of providing liquidity to small farmers and selling products immediately after harvest with unsuitable prices, which brings very low profit margins and sometimes losses for farmers. To solve the problem, the proposal of FAO was reviewed using the capacity of the Iranian Agricultural Commodity Exchange, where a warehouse receipt system was proposed for short-term financing of farmers. In order to operationalize the warehouse receipt system in Iran, it was designed and localized according to the type of financial and economic relations governing the country.
Materials and Methods: In this study, the dynamic programming or Bellman Equation was used. According to Bellman equation, a crop year is divided into two seasons, the first season is called Marketing Season and the second one is called Without Product Season. Marketing season begins with harvesting of corn and would be finished with the beginning of without product season. Without product season starts at the end of selling Corn and would be finished at the beginning of next harvesting. The smallholder farmer begins the marketing season by storing freshly harvested corn. He must decide how much of his corn he wants to sell at the initial market prices and how much he wants to store (the amounts of the product stored are divided into two parts including the amount stored in the farmer's farm and the amount stored in the commercial warehouses; and the storage in the commercial warehouse is costly for him. In this study, it was assumed that the corns were not transferred to the next year. To optimize the farmer's current and future consumption utility, the dynamic planning method with the aim of maximizing the consumption utility function of the small-scale farmer in season i (here, it included two seasons of marketing and without product and had two values) with definition limits was used to finance the warehouse receipt system.
Results and Discussion: Optimizing the utility of the farmer's current and future consumption according to the amount of corn sales and storage was done using MATLAB 2021Rb software. By values in tables the results of the feasibility of using the warehouse receipt system method by the farmer as a short-term financing tool was studied. In this study, three scenarios were examined. In the first scenario, which is the same as the basic state, the farmer's degree of risk aversion to corn price changes during the marketing season was considered to be 0.4; thus, at the optimal point, the farmer would sell 25 percent of the corn at the time of harvest and store the remaining 75 percent of the corn in the farm warehouse. In the second scenario, the farmer's degree of risk aversion to corn price changes during the marketing season was considered to be 0.5; thus, at the optimal point, the farmer would sell 43 percent of the corn at harvest time and store the remaining 57 percent of the corn in the farm warehouse (the amount of corn stored in the commercial warehouse would be zero). There were also consumed 48 percent of the income from the sale of corn products in the marketing season and stores and the remaining 52 percent in cash during the marketing season for use in the off-season. Finally, in the third scenario, the farmer's degree of risk aversion to corn price changes during the marketing season was considered to be 0.6; thus, at the optimal point, the farmer would sell 53 percent of the corn at the time of harvest and store the remaining 47 percent of the corn in the farm warehouse. The amount of corn stored in the commercial warehouse by the farmer would be zero. Also, there were consumes 47 percent of the income from the sale of corn products in the marketing season and stored the remaining 53 percent in cash during the marketing season for use in the off-season.
Conclusion: According to the study results, the use of the warehouse receipt system by Iranian corn growers has failed under the studied conditions and it will be applicable only in certain conditions for risk-taking people. Therefore, considering many benefits of this method application for farmers, for its implementation, the following are suggested:
 1. Knowledge and awareness of farmers through training and education will reduce the risk of adopting new methods. Therefore, by introducing and informing about the advantages and disadvantages of the proposed plan, it will be easier for farmers to make their decisions.
2. The government can provide the conditions for farmers to use this method by applying price policies. The government can optimize the possibility of storing corn in commercial warehouses by creating a price difference for different qualities of corn.
3. The government can support the implementation of this method by granting facilities with a low interest rate through which in addition to benefiting the farmers, the commodity exchange will be developed.
4. Securitization of warehouse receipts for supply in the commodity exchange can optimize the farmers' use of the warehouse receipt financing system. Farmers or intermediaries in the agricultural sector can use this method to market their products and sell them at the right price.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financing
 • Dynamic Planning
 • Bellman Equation
 • Warehouse Receipt
 • Forage Corn
 • Abbasian, A. and Khatami, T. (2012). Determining the optimal path of taxes in order to reduce the dependence of government budget on oil revenues. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 9(1): 87-111. (Persian)
 • Baradaran Kazemian, A. (2002). A study of economic factors affecting corn production in Iran during 1979-1999. MSc. Thesis, Azad University, Central Branch of Tehran. (Persian)
 • Chizari, A.H. (2003). Introducing the agricultural products exchange in Iran. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 11(43): 50-70. (Persian)
 • Coulter, J., de Sousa, E.L. and Martines, J. (1998). Brazilian experience with grain warehousing services and associated marketing tools. Report Commissioned by the DFID Crop Post-Harvest Research Programme. Available at https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08d8ded915d622c001a71/R7013b.pdf.
 • Coulter, J. and Onumah, G. (2002). The role of warehouse receipt systems in enhanced commodity marketing and rural livelihoods in Africa. Food Policy, 27(4): 319-337. DOI: 1016/S0306-9192(02)00018-0.
 • Gun, N. and Tahsin, E. (2019). Role of electronic warehouse receipt system in development of commodity exchanges: an assessment for Turkey. Journal of Agricultural Economics Research. 5(1): 9-f24.
 • Hollinger, F., Rutten, L. and Kiriakov, K. (2009). The use of warehouse receipt finance in agriculture in transition countries. Working Paper Presented at the World Grain Conference. Available at http://Forum.fao.org.
 • Jalilpiran, H. (2011). Considerations regarding the financing of the agricultural sector. Economic Journal (Monthly Review of Economic Issues and Policies), 11: 151-156. (Persian)
 • Jovičić, D., Jeremić, L., Milićević, L. and Zeremski, A. (2014). Warehouse receipts functioning to reduce market risk. Economics of Agriculture, 61(2): 347-365. DOI: 10.22004/ag.econ.175287.
 • Kiriakov, D. (2007). The necessary conditions for an effective warehouse receipts activity. Concept Papers for the United States Agency for International Development, October 2007.
 • Lohano H.D. and King, R.P. (2006). Accuracy of numerical solution to dynamic programming models. Department of Applied Economics, College of Agriculture. Food and Environmental Sciences University of Minnesota.
 • Mahanta, D. (2012). Review of warehouse receipt as an instrument for financing in India. International Journal of Scientific and Technology Research, 1(9): 42-45.
 • Miranda, M.J., Mulangu, F.M. and Kemeze, F.H. (2019). Warehouse receipt financing for small houlders in developing countries: short on logic, long on imagination. 2019 Annual Meeting, July 21-23, Atlanta, Georgia291012, Agricultural and Applied Economics Association.
 • Najafi, B. and Yaghoubi, V. (2005). Microfinance: new strategies for poverty reduction. Journal of Agricultural Economics and Development, 13(49): 1-26. (Persian)
 • Ranjbar, T., Hosseini-Yekani, S.A. and Mojaverian, S.M. (2016). The degree of absolute risk aversion of farmers and determining the factors affecting it in Sari County. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 29(4): 113-120. (Persian)
 • Reserve Bank of India (2005). Report of the Working Group on Warehouse Receipts and Commodity Futures. Government of India, Mumbai. Available at http://www.rbi.org.in/upload/PublicationReport/Pdfs/62932.pdf.
 • Sam Daliri, K., Hosseini-Yekani, S.A. and Mojaverian, S.M. (2018). Factors affecting the acceptance of futures contracts for agricultural products: the case study of rice farmers in Sari County. Journal of Agricultural Economics and Development, 20(102): 93-117. DOI: 10.30490/aead.2018.73552. (Persian)
 • Soltaninejad, H. and Narouei, M. (2020). Legal framework of warehousing and financing through warehouse receipt. First Edition. Tehran: Negaresh Shargh. (Persian)
 • Su, L. and Wang, H. (2020). Analysis on electronic warehouse receipt of bulk commodity in supply chain finance practice. International Conference on Computer Information and Big Data Applications (CIBDA), Guiyang, China. DOI: 1109/CIBDA50819.2020.00016.
 • Sunarto, H., Marwati, M., Hananto, H. and Yuliawati, Y. (2018). Business perspective in integrating agricultural commodity exchange and warehouse receipt system: a decade of Indonesia experience. Social Economics and Ecology International Journal (SEEIJ), 2(2): 14-25.
 • Thompson, P. (2005). Introduction to dynamic programming. Florida International University.
 • Thunde, J. and Baulch, B. (2020). Who uses and who benefits from warehouse receipt systems? Strategy Support Program/ Working Paper 35.