دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 122، مهر 1402 
تخمین تابع عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی حوضه آبریز هیرمند

صفحه 29-55

10.30490/aead.2023.358228.1428

ندا علی احمدی؛ ابراهیم مرادی؛ سید مهدی حسینی؛ علی سردارشهرکی