تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی: مطالعة موردی آب انتقالی سد کرخه در آبخوان دشت عباس استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 عضو گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به روند فزاینده نگرانی­ های عمومی در ارتباط با افزایش ناپایداری زیست ‎‏محیطی طرح­ های توسعه کشاورزی در مناطق مختلف روستایی، در حال حاضر، ارزیابی امنیت بوم ‏شناختی و خدمات زیست‏ بومی یک موضوع اصلی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست به‏ شمار می ‏رود. دشت عباس یکی از مناطقی است که با ورود آب انتقالی دچار مشکلات زیست ‎‏محیطی همانند شوری خاک و افزایش سطح نیزار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزش­گذاری اقتصادی آب از طریق تابع تولید و آزمون انتخاب بود و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مصاحبة حضوری جداگانه با 108 بهره­ بردار از هر دو بخش زه­دار و عادی دشت عباس در سال 1400 به ‏دست آمد. نتایج بازاری بخش زه­دار نشان داد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای محصول گندم 964- ریال بوده و به دیگر سخن، ارزش اقتصادی از دست ‏رفته نهاده آب در این بخش حدود دویست میلیارد ریال است؛ در بخش عادی آبخوان نیز ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این محصول 8584 ریال است. بدین ترتیب، ارزش بازاری آب در بخش عادی آبخوان حدود 370 میلیارد ریال به ‏دست آمد. در ادامة پژوهش، برای محاسبه ارزش غیربازاری آب، از رهیافت آزمون انتخاب و مدل­ های «لاجیت مختلط» و «لاجیت مختلط با اثرات متقابل» استفاده شد؛ نتایج نشان داد که کشاورزان حاضرند برای بهبود محیط زیست سالانه 5/7 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت کنند. بنابراین، کشاورزان بخش زه­دار حاضرند حدود 42 میلیارد ریال یعنی، 25 درصد درآمد از دست‏رفته را در ازای ارزش استفاده­ ای غیرمستقیم و ارزش غیراستفاده ­ای آب پرداخت کنند. از این مبلغ پرداختی می ­توان به‏ عنوان تأمین مالی مشترک در ارتباط با ارتقای وضعیت آبیاری، زهکشی همراه با مشارکت دولت و ارتقای آموزش استفاده پایدار از زمین­ه ای کشاورزی و شیوه ­های جلوگیری از شور شدن خاک بر اساس مشکلات مربوط به آبیاری با توجه به نیازهای کشاورزان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Economic Value of Agricultural Water: A Case Study of Karkheh Dam Transfer Water in the Dasht-e-Abbas Plain Aquifer of Ilam Province in Iran

نویسندگان [English]

  • Dariush Rahmati 1
  • Seyed Abolghasem Mortazavi 2
  • Hamed Najafi Alamdarloo 2
  • Mohammad Hasan Vakilpoor 3
1 Corresponding Author and PhD Graduated in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Member of Department of Agricultural Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the growing trend of public concerns related to the increase in environmental instability of agricultural development plans in different rural areas, the evaluation of ecological security and ecosystem services is currently a major issue in the field of natural resources and environment. Dasht-e-Abbas plain of Iran is one of the areas suffered from environmental problems such as soil salinity and increase in the level of reeds due to the entry of transfer water. This study mainly aimed at determining the economic value of water through the production function and choice experiment. The required information was obtained through a questionnaire and face-to-face interviews with 108 farmers separately from both swampy and normal parts of Dasht-e-Abbas plain aquifer in 2021. The market results of swampy part showed that the final production value of water input for wheat crop was -964 IRI rials, indicating that the lost economic value of water input in this part would be about 200 billion IRI rials; in addition, in the normal part of the aquifer, the final production value of the water input for this product was 8584 IRI rials. In this way, the market value of water in the normal part of the aquifer was about 370 billion IRI rials. Then, the models of "mixed logit" and "mixed logit with interaction effects" were used to calculate the non-market value of water. The results showed that the farmers were willing to pay 7.5 million IRI rials per hectare annually to improve the environment. Therefore, the farmers of the swampy part would be willing to pay about 42 billion IRI rials, which is 25 percent of the lost income for the indirect use value and non-use value of water. This amount of payment can be used as a joint financing in connection with the improvement of irrigation, drainage with the participation of the government and the enhancement of training on the sustainable use of agricultural land and ways to prevent soil salinization based on problems related to irrigation by the farmers according to their needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Production Function
  • Choice Experiment
  • Mixed Logit Model
  • Dasht-e Abbas Plain Aquifer
Arghami, H. Sanjari, D. and A. Bozorghnia (2001). An introduction to sample reviews, Publications of Ferdowsi University of Mashhad. (Persian)
Asaadi, M.A., Khalilian, S. and Mousavi, S.H. (2019).  Assessment of water economic value in wheat and rapeseed farms (case Study: Qazvin plain irrigation network). Water Resources Engineering, 12(40): 137-148. (Persian)
Aydoğdu, M.H., Sevinç, M.R., Cançelik, M., Doğan, H.P. and Şahin, Z. (2020). Determination of farmers’ willingness to pay for sustainable agricultural land use in the GAP-Harran Plain of Turkey. Land, 9(8): 261, pp.15. DOI: 10.3390/land9080261.
Bauer, S. (2009). The secretariat of the United Nations Environment Programme: Tangled up in blue. In: F. Biermann and B. Siebenhüner (Eds) Managers of global change: the influence of international environmental bureaucracies, pp. 169-201. DOI: 7551/mitpress/9780262012744.003.0007.
Bergmann, A., Hanley. N. and Wright, R. (2006). Valuing the attributes of renewable energy investments. Energy Policy, 34(9): 1004-1014.
Birol, E. and Das, S. (2010). Estimating the value of improved wastewater treatment: the case of River Ganga, India. Journal of Environmental Management, 91(11): 2163-2171.
Birol, E., Karousakis, K. and Koundouri, P. (2006). Using a choice experiment to account for preference heterogeneity in wetland attributes: the case of Cheimaditida wetland in Greece. Ecological Economics, 60(1): 145-156.
Birol, E., Koundouri, P. and Kountouris, Y. (2010). Assessing the economic viability of alternative water resources in water-scarce regions: combining economic valuation, cost-benefit analysis and discounting. Ecological Economics, 69(4): 839-847.
Boxall, P.C. and Adamowicz, W.L. (2002). Understanding heterogeneous preferences in random utility models: a latent class approach. Environmental and Resource Economics, 23(4): 421-446.
Çullu, M.A. (2003). Estimation of the effect of soil salinity on crop yield using remote sensing and geographic information system. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27(1): 23-28.
Fallahi, E., Khalilian, S. and Ahmadian, M. (2015). Deriving demand functions and determining economic value for water in the production of major crops in Seidan-Farough Plain, Marvdasht, Iran. Agricultural Economics and Development, 23(90): 1-28. DOI: 10.30490/aead.2015.58990. (Persian)
Fattahi Ardakani, S., Hosseini, S. and Sadr, S.K. (2010). Recreational evaluation of underground waters of Yazd-Ardakan Plain. Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, 3(42): 153-163. (Persian)
Grammatikopoulou, I., Pouta, E. and Myyrä, S. (2016). Exploring the determinants for adopting water conservation measures: What is the tendency of landowners when the resource is already at risk? Journal of Environmental Planning and Management, 59(6): 993-1014.
Greene, W.H. (1997). Econometric analysis. Fourth Edition. Prentice Hall.
Harou, J.J., Pulido-Velazquez, M., Rosenberg, D.E., Medellín-Azuara, J., Lund, J.R. and Howitt, R.E. (2009). Hydro-economic models: concepts, design, applications, and future prospects. Journal of Hydrology, 375: 627-643.
Holmes, T., Adamowicz, W. and Carlsson, F. (2017). Choice experiments. In: A primer on nonmarket valuation (pp. 133-186), Springer, Dordrecht.
Hosseinzad, J. and H. SALAMI (2005). "CHOOSING AN EMPIRICAL PRODUCTION FUNCTION TO ESTIMATE ECONOMIC VALUE OF IRRIGATION WATER: A CASE STUDY OF WHEAT PRODUCTION." (Persian)
IRWC (2020). Water salinity index or electrical conductivity (EC) and total dissolved solids (TDS) of agricultural lands and underground water resources in Dasht-e Abbas aquifer. Ilam: Ilam Regional Water Company (IRWC). (Persian)
Khan, I. and Zhao, M. (2019). Water resource management and public preferences for water ecosystem services: a choice experiment approach for inland river basin management. Science of the Total Environment, 646: 821-831.
Khiabani, N., Bagheri, S. and Bashiripour, A. (2017). Economic requirements of water resources management. Journal of Water and Wastewater, 28(107): 42-56. (Persian)
Lancaster, K. (1966). A new approach to consumer theory. Journal of Political Economy, 74(2): 132-157.
Le Coent, P., Préget, R. and Thoyer, S. (2017). Compensating environmental losses versus creating environmental gains: implications for biodiversity offsets. Ecological Economics 142: 120-129.
Louviere, J.J., Hensher, D.A. and Swait, J.D. (2000). Stated choice methods: analysis and applications. Cambridge University Press.
Luce, R.D. (1959). Individual choice behavior: a theoretical analysis. New York, NY: John Willey and Sons, Inc.
Mahmoudi, H. (2018). The survey of heterogeneity on organic products consumers’ preferences using mixed logit and latent class models: (case study organic tea consumers in Tehran). PhD Thesis. (Persian)
McFadden, D. (1973). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. in: P. Zarembka (Ed.) Frontiers of econometrics. Academic Press, New York, 1973, pp. 105-142.
Nalbandi Aghdam, L., G. Dashti and J. Ajalli (2013). "Comparative assessment of factors using economy of wheat production in small and large farms of Ahar County." Journal of Agricultural Science and Sustainable Production 23(2): 85-96.
Onofri, L., G. M. Lange, R. Portela and P. A. Nunes (2017). "Valuing ecosystem services for improved national accounting: A pilot study from Madagascar." Ecosystem services 23: 116-126.
Pan, D., G. Zhou, N. Zhang and L. Zhang (2016). "Farmers' preferences for livestock pollution control policy in China: a choice experiment method." Journal of Cleaner Production 131: 572-582.
Piri, H. and Heidari, M. (2021). Determination of economic value and water productivity in major products of Iranshahr. Agricultural Economics Research, 13(2): 217-234. (Persian)
Revelt, D. and K. Train (1998). "Mixed logit with repeated choices: households' choices of appliance efficiency level." Review of economics and statistics 80(4): 647-657.
Saysel, A.K., Barlas, Y. and Yenigün, O. (2002). Environmental sustainability in an agricultural development project: a system dynamics approach. Journal of Environmental Management, 64(3): 247-260.
Temperini, V., Limbu, Y. and Jayachandran, C. (2017). Consumers’ trust in food quality and willingness to pay more for national parks’ brands: preliminary evidence from Italy. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 29(2): 120-138.
Train, K.E. (2009). Discrete choice methods with simulation. Cambridge University Press.
Wang, H. and S. Lall (2002). "Valuing water for Chinese industries: a marginal productivity analysis." Applied Economics 34(6): 759-765.
World Bank (2005). Islamic Republic of Iran: Cost assessment of environmental degradation. Washington, DC: World Bank. Available at http://localhost:4000//entities/publication/f8fadf36-e460-581f-ad4e-8be53064b1e0.
Yao, S. (1996). "The determinants of cereal crop productivity of the peasant farm sector in Ethiopia, 1981–87." Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association 8(1): 69-82.
Zhou, Q., F. Wu and Q. Zhang (2015). "Is irrigation water price an effective leverage for water management? An empirical study in the middle reaches of the Heihe River basin." Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 89: 25-32.