دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 120، اسفند 1401 
بررسی نقش تحریم‌های اقتصادی در تراز تجاری دوجانبة بخش کشاورزی ایران

صفحه 1-20

10.30490/aead.2023.297992.1078

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ زینب رستم زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی


عوامل مؤثر بر نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران

صفحه 107-141

10.30490/aead.2023.359955.1465

فاطمه سخی؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب اله سلامی؛ سعید یزدانی