تأثیر ظرفیت‌های مختلف پرورش مرغداری ‏ها، نظام مدیریت و فصول مختلف بر قیمت تمام‏ شدة مرغ زنده در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به سهم قابل توجه گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارها، قیمت تمام‏ شده و تغییرات آن برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارای اهمیت مالی است. در پژوهش حاضر، بر اساس بودجه فعالیت واحدهای مرغداری در استان فارس، قیمت تمام‏ شده مرغ زنده در ظرفیت­های مختلف، فصول و انواع نظام­های مکانیزاسیون محاسبه و تغییرات آن بررسی شد. همچنین، شاخص‌های سهم هزینه نهاده، اندازه بهینه تولید و نیز کشش‌های خودقیمتی و متقاطع با برآورد تابع هزینه محاسبه شدند. داده‌های مورد استفاده از 88 واحد مرغداری گوشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که، قیمت تمام‏ شده مرغ زنده در فصل زمستان نسبت به سایر فصول بالاتر بوده و کاهش میانگین قیمت گوشت مرغ با افزایش ظرفیت­های تولیدی حاکی از آن است که هرچه ظرفیت مزرعه کوچک­تر باشد، تولید غیراقتصادی ­تر می‏شود و به‌کارگیری فناوری پیشرفته ‏تر در واحدهای مرغداری به افزایش هزینه‌های ثابت و قیمت تمام ‏شده محصول می ‏انجامد؛ مقدار کشش هزینه نسبت به تولید به ‏طور میانگین در حدود 876/0 بوده و از این ‏رو، تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس است. همچنین، با محاسبه کشش­های خود قیمتی، مشخص شد که تقاضای نهاده­ ها نسبت به تغییرات قیمت کشش ­ناپذیر بوده و مقادیر به‌دست ‏آمده از کشش جانشینی موریشما حاکی از قدرت انتخاب بسیار محدود صنعت مرغداری استان در جانشین کردن عوامل تولید با یکدیگر است. بنابراین، با توجه به پایین بودن قیمت تمام ‏شده در مرغداری‌های با ظرفیت بالاتر و صعودی بودن بازده نسبت به مقیاس، برنامه‌ریزی در راستای توسعه واحدهایی با مقیاس­های بالاتر تولید ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Different Poultry Farm-Sizes, Management Systems and Different seasons on Full Price of Live Broiler in Fars Province of Iran

نویسنده [English]

 • Dadgar Mohamadi
Instructor, Department of Economic, Social and Extension Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Given the significant share of chicken meat in the food basket of households, the fiull price and its changes are of financial importance for consumers and producers. In this study, based on the budget of poultry farming units in Fars province of Iran, the cost price of live broiler in different capacities, seasons and types of mechanization systems was calculated and its changes were investigated. Also, the indicators of input cost share, optimal production size, as well as self-price and cross elasticities were calculated by estimating the cost function. The data used were collected from 88 broiler units by random sampling method. The study results showed that the full price of live broiler in the winter season is higher than other seasons, and the decrease in the average price of chicken meat with the increase in production capacity indicated that the smaller the capacity of the farm, the more uneconomical the production becomes, and the use of more modern technology in poultry units would lead to an increase in fixed costs and the full price of the product; the value of cost elasticity in relation to production is on average around 0.876 and therefore, the production of live broiler in Fars province has an upward return to scale. In addition, by calculating the price elasticities, it was found that the input demand was inelastic to price changes and also, the values obtained from Morishma elasticity of substitution indicated the very limited power of choice of the province's poultry industry in substituting production factors with each other. Therefore, due to the low price in live broiler farms with higher capacity and the upward efficiency compared to the scale, it is necessary to plan for developing the units with higher production scales.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cost Price
 • Factors
 • Affecting the Price
 • Economies of Scale
 • Broiler
 • Fars (Province)
 • Abdurofi, I., Ismail, M.M., Kamal, H. A. W. and Gabdo, B. H. (2017). Economic analysis of broiler production in Peninsular. International Food Research Journal, 24(2): 761-766(.
 • Agakhani, Z., (2019). The effect of changes in the price of the main inputs of poultry feed on the price of chicken in East Azerbaijan province. Master Thesis. University of Tabriz, Faculty of Agriculture. P.85. (Persian)  
 • Baracho,M., Irenilza A., Nilsa, D. and Daniella J. M. (2019). Factors Affecting Broiler Production: A Meta-Analysis. Brazilian Journal of Poultry Science  21 (03).
 • 4. Biranvand, M. ; Yarahmadi, B. ; Ghorbani, K. ; Azami kordstani, T. and Dalvand, M. (2010). A study of breeding management in broiler farms in Lorestan province, the 4th Iranian Congress of Animal Sciences, University of Tehran, Karaj Campus. (Persian)  
 • 5. Blackorby, C., & Russell, R. B. (1989). Will the real elasticity of substitution please stand up? (A comparison of the Allen/Uzawa and Morishima elasticities). The American Economic Review, 79: 882-888.
 • Dashti Gh. and,Shorafa S. (2010). Analysis Of economic benefits resulting from scale and optimal size In Tehran Province's poultry firms. Economics of Agriculture and Development, Volume 17, Number 4(68); 17 -36. (Persian)
 • Ghahramanzadeh, M. and Salami, H. (2008). Prediction model of chicken meat prices in Iran, a case study of Tehran province. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 1: 1-17. (Persian)  
 • 8. Gharabash, A. M., Moslmipour, F. and Maghsoudloo, SH. (2011). The effect of season on broiler breeding performance in Gonbad Kavous. The first conference on new topics in agriculture. Saveh Islamic Azad University. Save. (Persian)
 • Gilanupour, A., Kohansal, M., Permeh, Z. And Ismailipour, A. (2012). The effect of government interventions in the chicken meat market. Iraniian Journal of Trade Stuies (IJTC) Quarterly, 63: 1. (Persian).
 • Greene, W.H. (2000). Econometric Analysis. Prentice Hall International. Inc., Upper Saddle River, New Jerse.
 • 11. Henderson, J.M. and Quandt, R.E. (2007). Microeconomic theory: A mathematical approach. Third edition.
 • Hosseini, M., Permeh, Z. (2010). Evaluation of monopoly, competition and concentration in chicken meat and egg market in Iran. Knowledge and development magazine. 30: 214-188. (Persian)
 • Hosseini, p. and Nikookar, A. (2006). Asymmetric price transfer and its effect on market margins in Iranian poultry industry. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37 (1):1-9. (Persian)  
 • Judge, G. G. Hill, R. C. Griffiths, W. Lütkepohl, H & Lee, T. C. (1988). Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. 2nd Edition, Newyork, Welly
 • Mashayekhi, S. and Hajizadeh Fallah, M. (2011). The study on the effective factors in Chicken meat market in Iran: An application of Vector Autoregression model. Economic Research Journal, 1: 131-154. (Persian)
 • Ministry of Agriculture Jahad (2019) Agricultural statistics volum 2, Deputy of planning and economy, technology and information and communication center. 442, p. (Persian)
 • Morishima, M. (1967). A Few Suggestions on the Theory of Elasticity. (in Japanese). Keizai Hyoron (Economic Review), 16: 144 -150.
 • Nafisi, M., Mashayekhi, S., Afshar, M. And Sohrabi, Sh. (2010). Study of the effect of environmental and managerial factors on production in broiler farms in Tehran province, 4th Iranian Congress of Animal Sciences, University of Tehran, Karaj. (Persian)  
 • Pishbahar, E., Asadolahpoor, F. and Ferdowsi, R. (2015). The effects of input price shocks on the chicken price: Nonlinear approach of Markov- Switching. Animal Science Researchs (Faculty of Agriculture, University of Tabriz),25 (1); 79 - 94. (Persian)
 • Pourmokhtar, E., Moghaddasi, R., Mohammadi nejad A. & Seyed Safdar Hosseini (2021). The application of quantile regression to examine chicken price fluctuations in Iran. Journal of Agricultural Economics Research; 13(4):175-191. (Persian)
 • Ollinger M., Mac Donald J., Madison M. (2005). Technological change and economics of scale in U.S. poultry processing, American Journal of Agricultural Economics, 87(1): 116-129.
 • Ommar, M. A. E. (2014). Technical and economic efficiency for broiler farms in Egypt: application of data envelopment analysis (DEA). Global Veterinaria, 12: 588-593.
 • Ranjbar, F. And Dashti, q. (2007). Production Structure Analysis Using Cost Function in Broiler Poultry: A Case Study of Zanjan Province, 7th Iranian Conference on Agricultural Economics, University of Tehran. (Persian)
 • Sarai Shad, Z. and Salami, H. (2015). Potential of reducing the price of wheat and corn products by using economies of scale: A case study of Fars province. Agricultural Economics, 1: 94-77. (Persian)  
 • Sarmad, Z., Bazargan, A. and Hejazi, E. (2012). Research methods in behavioral Sciences. Twenty-fourth edition, Agah Publications. (Persian)
 • Shahbazi, A. and Javanbakhet, A. (2018). Investigating the production structure of broiler breeding units in Masjid Suleiman city. Journal of Animal Science Research, 29(2): 15-29. (Persian)
 • Sharzeii, GH., Ghetmiri, A. and Rastifar, M. (2009). Investigation of production structure and cost of rice crop A case study in Guilan province. Journal of Agricultural Science and Technology and Natural Resources, 1: 45-57. (Persian)  
 • Shokri, A. (2004). The structure of production in the country's poultry industry and determining the optimal economic size of production units. Master Thesis in Agricultural Economics, Agriculture College of Tehran University. (Persian)  
 • Taybi, S. K., Azerbaijani, K. and Byari, L. (2009). Comparison of artificial neural network models and time series to predict chicken meat prices in Iran. Journal of Macroeconomics, Journal of Economic Sciences, 9 (1) (consecutive 32): 59-78. (Persian)  
 • Vahed javan, F, Ghahramanzadeh, M. And Dashti, G. (2016). Investigating the effect of poultry meat price risk on its supply: A case study of East Azerbaijan province. 10th National Conference of Agricultural Economics, University of Kerman. (Persian)
 • Varinder, P. l., Sharma, V. K., Sidhu, M. S. and Kingra, H. S. (2010). Broiler Production in Punjab- An economic analysis, Agricultural Economic Research Review, 23: 315-324.
 • Varmaghani, S., Lotfallahian, H., Yaghoubfar, A., Jafari, H. And Abbaspour, Y. (2008). A Survey of Breeding, Nutrition and Water Management of Broiler Farms in Ilam Province, 3rd Iranian Congress of Animal Sciences, Agriculture College, of Mashhad University. (Persian)  
 • Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias, Journal of the American Statistical Association, No.58, pp.977-992.