شناسایی مسائل و مشکلات طرح خرید تضمینی گندم: مطالعه موردی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندة مسئول و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار پژوهشی مؤسسة تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران.

چکیده

سیاست خرید تضمینی، به‏‌عنوان یک سیاست‌ حمایتی دولت که از سال 1368 در ایران برای برخی از محصولات به اجرا درآمده، با مسائل و مشکلاتی در اجرای آن طی سالیان متمادی مواجه بوده است، که لزوم بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی به‌عنوان مجری این سیاست را ضروری می‌سازد. از این‏‌رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی مسائل و مشکلات سیاست خرید تضمینی گندم و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت بهره‌برداران از این سیاست در استان فارس در سال 1396 بود که بدین منظور، از روش تکمیل پرسشنامه و مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج به‌‏دست‏‌آمده نشان داد که متغیرهای رضایت از شغل کشاورزی، سرعت پرداخت، برخورد مناسب کارکنان و مسئولان، کیفیت نهاده‌های در دسترس، نحوه سنجش پاکی و درصد افت محصول و در نظر گرفتن کیفیت محصول تولیدشده از ضرایب مثبت و معنی‌دار برخوردارند؛ و بنابراین، افزایش هر کدام از این متغیرها باعث افزایش رضایت از طرح خرید تضمینی خواهد شد. از آنجا که متغیر کیفیت نهاده‌های در دسترس معنی‌دار شده است، پیشنهاد می‌شود که با نظارت سازمان‌های مربوط بر نهاده‌های مورد استفاده برای تولید محصولات مورد نظر، این نهاده‌ها از سطح کیفیت بالا برای تولید محصول مرغوب‏‌تر برخوردار باشند؛ همچنین، دولت به تعیین شرایط و وضع قوانینی بپردازد که طرح خرید تضمینی شامل محصولات با کیفیت بالا شود تا از این رهگذر، با تقویت انگیزه کشاورزان به تولید محصولات با کیفیت بالا، کشاورزان تولیدکنندة محصولات باکیفیت‌تر نیز از سوی دولت تشویق شوند تا الگویی برای سایر کشاورزان باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Issues and Problems of Guaranteed Wheat Purchase Plan: A Case Study of Fars Province of Iran

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Pishbahar 1
 • Roya Ferdowsi 2
1 Corresponding Author and Associate Professor, Department of Agricultural Economics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Rainfed Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran
چکیده [English]

Introduction: Guaranteed purchase policy as a government support policy that has been implemented in Iran since 1989 for some products has faced issues and problems in the implementation for many years, which makes it necessary to review and evaluate the performance of the rural cooperative organization as the executive institution.
Materials and Method: This research aimed at identifying the issues and problems of the guaranteed purchase policy for wheat crop and investigating the factors affecting the beneficiaries’ satisfaction with this policy in Fars province of Iran in 2016. For this purpose, questionnaire completion method and sequential logit model were used.
Results and Discussion: According to the obtained results, the variables of satisfaction with agricultural job, speed of payment, proper treatment of employees and officials, quality of available inputs, method of measuring purity and percentage of product loss and considering the quality of the produced wheat crop had positive and significant coefficients. Therefore, an increase in each of these variables would increase the satisfaction with the guaranteed purchase plan.
Recommendations: Due to the fact that the quality variable of the available inputs tend to be significant, it is suggested that the relevant organizations monitor the inputs used to produce the desired products as well as the inputs have a high-quality level to produce a better product. Also, the government should determine the conditions and rules that the guaranteed purchase plan will include high quality products. This can motivate farmers to produce high quality products. On the other hand, the farmers who have better quality products should be encouraged by the government to be a model for other farmers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural Policy
 • Fars (Province)
 • Ordered Logit
 • Satisfaction
 • Wheat
 • Adams, R.H. (2005). Self-targeted subsidies, the distributional impact of Egyptian food subsidy system.  Policy Research Working Paper Series The World Bank.
 • Aghazadeh, S., Homani Farahani, M.and Aghazadeh Qolki, R. (2018). Investigating the effect of government support policies on the production of agricultural products: a case study of guaranteed price of wheat.The Fourth International Conference on New Researches in Management, Economy and Development.Tehran, May 2018. (Persian)
 • Ben-Akiva, M.E. and Lerman, S.R. (1985). Discrete choice analysis: theory and application to travel demand. MIT Press, Cambridge, MA.
 • Beykzadeh, S.and Mehdipour, A. (2005). Investigating the effect of the government's exclusive (guaranteed) purchase of wheat on the free price of barley.The Fifth Conference of Agricultural Economy of Iran. (Persian)
 • Brant, R. (1990). Assessing proportionality in the proportional odds model for ordered logistic regression. Biometrics, 46: 1171-1178.
 • Frizni, Z. and Moghaddasi, R. (2012). Dynamic analysis of the effects of the guaranteed purchase policy of agricultural products, a case study (potatoes, onions, wheat, rice). The First National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources. (Persian)
 • Greene, W.H. (2010). Econometric analysis. Prentice Hall International Editions. New York University.
 • Jafari Lisar, N., Karamatzadeh, A. and Joulaei, R. (2018). Investigating the impact of government support policies on rice supply in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 11(1): 17-38. (Persian)
 • Khademipour, Gh. and Najafi, B. (2007). The effect of government support policies on the motivation to produce major agricultural products: the application of policy analysis matrix. The Proceedings of the 6th Iranian Agricultural Economics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, pp. 1-18. (Persian)
 • Kiani-Rad, A. (2008). Producer Support Estimates (PSE) in agricultural sector of developing countries: measurement problems and approaches for Iran. The 6th Biennial Conference of the Iranian Agricultural Economics Association, November 8-9, Mashhad, Iran. (Persian)
 • Liao, T.F. (1994). Interpreting probability models: logit, probit, and other generalized linear models. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Najafi, B. and Bakhshoodeh, M. (2002). Effectiveness of government protective policies on rice production in Iran.  2002 International Congress, August 28-31, 2002, Zaragoza, Spain24922, European Association of Agricultural Economists (EAAE).
 • Noori, K. (2004). Study on rice price policy efficiency in Iran. Journal of Pajouhesh-va-Sazandegi (Research and Construction) in Agriculture and Horticulture, 16(61): 74-81. Available at https://Sid.Ir/Paper/545784/En.
 • Pai, C.W. and Saleh, W. (2008). Modeling motorcyclist injury severity by various crash types at t-junctions in the UK. Safety Science, 46: 1234-1247.
 • Roustaei, B., Kazemnejad, M., Rabiei, M. and Hosseini, S.Z. (2020). Studying the impact of guaranteed price and guaranteed purchase policies on cultivation area and production of wheat. Agricultural Economics and Development, 28(3): 229-259. DOI: 10.30490/aead.2020.338263.1179. (Persian)
 • Shabanzadeh, M., Peykani Machiani, G.R., Hosseini, S.S. and Yazdani, S. (2018). Turning from guaranteed purchase to guaranteed price policy and its effects on the crop cultivation pattern of Qazvin Plain. Journal of Agricultural Economics Research, 11(1): 101-130. (Persian)
 • Wooldridge, J.M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data. Second Edition, Cambridge, MA: MIT Press.