ارزیابی اقتصادی طرح های توسعه زراعت چوب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 نویسندة مسئول و استادیار مؤسسة پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی، تهران، ایران.

چکیده

در کنار عوامل طبیعی و انسانی، مهم‌ترین عامل تخریب جنگل‌های ایران بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل و تأمین چوب صنعتی برای مصارف گوناگون است. زراعت چوب با گونه‌های تندرشد خارج از توده‌های طبیعی می‌تواند بهترین عامل برای کاهش فشار بر جنگل‌ها، تأمین نیاز صنایع و رونق اقتصادی باشد. برنامه‌ریزی مطلوب در این بخش‌ و شناسایی طرح‌های سرمایه‌گذاری بالقوه مناسب، مستلزم انجام ارزیابی اصولی طرح‌ها می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف پیش‌بینی نتیجه اجرای طرح‌های زراعت چوب و تعیین ملاک و اساس تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه، به ارزیابی اقتصادی طرح‌های زراعت چوب در سه استان کشور با استفاده از معیارهای تنزیلی پرداخته است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال 1400 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش‌های ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی، 6 طرح از 7 طرح بررسی شده، دارای توجیه اقتصادی بوده و در پایان دوره بهره‌برداری، سودآوری به همراه خواهند داشت. طرح کردکوی استان گلستان با ارزش حال خالص 22607260 هزار ریال، بیشترین ارزش حال خالص را در بین طرح‌ها دارا بوده و کلیه طرح‌ها، در دوره دوم بهره‌برداری از هزینه کمتر وسودآوری بیشتری نسبت به دوره اول برخوردار می‌باشند. توسعه زراعت چوب در مناطق مساعد از نظر شرایط اکولوژیک، استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری درختان، ایجاد شرایط کشت قراردادی و تلفیق زراعت چوب با یکی از محصولات زراعی، از پیشنهادات مطالعه حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Wood Farming Development Plans in Iran

نویسندگان [English]

 • zahra vahidi 1
 • Mina Salehnia 2
1 Msc. Graduate in Agricultural Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Corresponding Author and Assistant Professor, Agricultural Planning, Economics and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Forests are the most complete, valuable and diverse vegetation on the earth. In the current situation, compliance with the principle of sustainability in forest exploitation requires giving sufficient opportunity for trees to regenerate and re-grow, which is possible by using alternative sources to meet the growing need for wood. Iran is located in a region where the share of forest lands in its country sides is insignificant. In addition to natural and human factors, the most important factor in the destruction of Iran's forests is the unauthorized exploitation of the forests and the supply of industrial wood for various purposes. Wood farming with hardy species outside of natural stands can be the best factor for reducing the pressure on forests and meeting the needs of industries and economic prosperity. The approach of stopping the exploitation of commercial forests in the north of the country on the one hand and the high costs of importing wood due to exchange rate fluctuations on the other hand has doubled the necessity and importance of wood farming in Iran. Optimum planning in this sector and identification of suitable potential investment plans require a fundamental evaluation of the plans. Therefore, with the aim of predicting the result of the implementation of wood farming projects and determining the criteria and basis for investment decisions in this area, this study was conducted the economic evaluation of wood farming projects in three provinces of the country using discount criteria.
Materials and Methods: Project evaluation methods are classified into two main groups, the first group of which is static methods in evaluating investment plans. Static methods are simple methods in which non-deductive criteria are used. The most important feature of these indicators and criteria is that the time factor is not considered in their calculations. But in the second group, which is called dynamic methods, the factor of time and life span of the plan is considered, and discount criteria and indices are used. In this study, dynamic methods such as the common criteria of Net Present Value (NPV), Benefit-Cost Ratio (BCR) and Internal Rate of Return (IRR) were used for the economic evaluation of wood farming development plans. The required data and information were collected by referring to the Organization of Forests, Pastures and Watershed Management in 2021. Totally, the information on seven plans with different cultivated areas was obtained from three provinces of the country. Incomes and expenses were calculated for each of the years of operation, discounted according to the base year of zero; then, the economic evaluation of the project was done. It is also worth mentioning that five percent of the total cost of inputs and services was added to the total cost of each plan as an unforeseen cost. The discount rate in the calculations was considered equal to 22 percent and the calculations were done using Excel software.
Results and Discussion: Examining the amount of cost and income indicated that the Agh-ghala plan had the largest cost of planting among the plans; and in terms of harvesting cost, the same plan was also among the most expensive plans. On the other hand, it had the lowest amount of income per hectare in both exploitation periods. The highest income earned in the first period of exploitation belongs to the Yampi plan with 13655400 thousand IRI rials per hectare, and in the second period of exploitation belongs to the Kordkouy plan with 2394929 thousand IRI rials per hectare. Qasr Shirin with 86,310 and 49,266 thousand IRI rials had the lowest cost of planting and harvesting in the first period, respectively, and the Ravand plan had the lowest cost of harvesting in the first period with 17,358.8 thousand IRI rials per hectare. The calculation of the net present value of the plans indicated that this criterion was positive in six plans and negative in the Agh-ghala plan. This means that for the assumed discount rate, the present value of the benefit flow in the Agh-ghala plan is smaller than the present value of the cost flow and the benefit will not be enough to compensate the costs. In this case, it is better to save the desired capital in the bank with the assumed interest rate or invest in a more useful plan. Kordkouy project with 2,260,726 thousand IRI rials had the highest net present value among the projects, and Gonbad Kavus, Ravand and Qasr Shirin projects were in the next ranks, respectively. Regarding the criterion of internal rate of return, all plans (with the exception of the Agh-ghala plan) had a rate of return equal to or greater than the opportunity cost of capital (22 percent) and hence investing in these plans will be profitable. The results showed that the implementation of six plans out of the seven reviewed projects had economic justification and would bring profitability at the end of the exploitation period. 
Conclusions: Considering the possibility of regrowth of trees after cutting in the second period of exploitation, it is recommended to plant trees in areas such as the northern regions of the country where due to the favorable environmental conditions, the growth rate of the trees is very high. In this case, many of the costs of the first period, which are done by direct planting of seedlings, will no longer exist. Also, the rapid growth of trees in the second period will lead to early income for the project. Irrigation costs were one of the major costs of wood farming, especially in the Ravand plan. Basically, it is not recommended to use treated wastewater for the irrigation of agricultural crops. But due to the non-edible use of wood in wood farming projects, the use of wastewater in this type of agriculture is unimpeded and will save water consumption and irrigation costs. The establishment and development of contract farming in wood farming projects can provide the required liquidity and inputs, the necessary support to the operators during the long period of farming and the necessary guarantee for purchasing of products by industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wood Farming
 • Net Present Value
 • Benefit-Cost Ratio
 • Internal Rate of Return
 • Alavi, S.Z. and Saeedi Goraghani, H.R. (2011) Investigation and economic evaluation of rangeland management plan in Haft-Cheshmeh area of ​​Noor city. Journal of Natural Ecosystems of Iran, 2(1): 31-39. (Persian)
 • Amirnezhad, H. and Rafiei, H. (2007). Financial analysis and evaluation of Siah Telo rangeland management projects in Behshahr city. Journal of Rangeland, 1(4): 412-422. (Persian)
 • Buncle, A., Daigneault, A., Holland, P., Fink, A., Hook, S. and Manley, M. (2013). Cost-benefit analysis for natural resource management in the pacific. A Guide. Published by SPREP/SPC/PIFS/Landcare Research and GIZ.
 • Danekar, A. and Mahmoodi, B. (2012). Principles of afforestation. Tehran: Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Agricultural Education and Extension Institute. (Persian)
 • FRWMO (2021). Wood farming development plans. Tehran: Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ), The Forests, Rangelands, and Watershed Management Organization (FRWMO). Available at http://www.maj.ir. (Persian)
 • Gabriel Filho, L.A, Cremasco, C.P, Puttl, F.F, Goes, B.C. and Magalhaes, M.M. (2016). Geometric analysis of net present value and internal rate of return. Journal of Applied Mathematics and Informatics, 1(2): 75-84.
 • Gittinger, J.P. (1996). Economic analysis of agricultural projects. Translated by M. Koupahi. Tehran: Printing and Publishing Institute of Tehran University.
 • Hamidian, M. and Tahmasebian, S. (2014). Evaluating the economic efficiency of rangeland management plans (case study: Karapo rangeland management plan of Ilam County). Renewable Natural Resources Research, 5(16): 37-43. (Persian)
 • Jakubowski, M. (2022). Cultivation potential and uses of Paulownia wood: a review. Forests, 13: 668. DOI: 10.3390/f13050668.
 • Jangjou Barzalabad, M. and Ghorbani, M. (2007). A new approach to economic evaluation of rangeland projects in Iran. Rangeland Scientific Research Journal, 1(3): 292-307. (Persian)
 • Juhasz, L. (2011) Net present value versus internal rate of return. Economics Sociology, 4(1): 46-53.
 • Kalageri, M. (2016) Investigation of performance of some eucalyptus species in short-term exploitation periods. Research Project Report, Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), (Persian)
 • Khayatinezhad, S., Hosseinzadeh,, Hajjarian, M. and Abdi, M.R. (2018). Strategic planning for wood farming development (case study: Urmia). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 8(4): 533-548. (Persian)
 • Lusambo, L.P., Nyanda, S.S. and Mhando, D.G. (2021). Profitability analysis of tree growing in the southern highlands of Tanzania. International Journal of Forestry Research, 2021: 8772211. DOI: 10.1155/2021/8872211.
 • Macleod, N.D. and Johnston, B.G. (1990). An economic framework for the evaluation of rangeland restoration projects. The Australian Rangeland Journal, 12(1): 40-53.
 • MAJ (2020). Agricultural statistics of Ministry of Agriculture-Jahad (Vol. 2). Tehran: Information and Communication Technology Center, Deputy of Planning and Economy, Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ). (Persian)
 • Modir Rahmati, A. (2016). Development of wood cultivation, an inevitable and vital necessity for Iran. Nature of Iran, 1(1): 14-21. (Persian)
 • Nakhaei, M.H., Khalilian, S. and Peikani, Gh. (2006). Financial analysis of rangeland management projects in Khorasan province - Birjand, Iran. Agricultural Economics and Development, 14(55): 1-14. DOI: 10.30490/aead.2006.58905. (Persian)
 • Riahifar, N., Fallah, A., Mohammadi Samani, K. and Gorji Mehlabani, Y. (1999). Comparison of growth of two species of Poplar and Paulownia at different planting intervals in northern Iran. Iranian Forest and Poplar Research, 16(3): 444-454. (Persian)
 • RIFR (2020). Possibility of supplying 80% of the wood required by Iran's industry by implementing the national plan for the development of wood cultivation. Tehran: Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR). Available at https://rifr-ac.ir. (Persian)
 • Saleh Shoushtari, M.H. (2011). Eucalyptus camaldolenis, a valuable tree for wood cultivation. Educational Brochure of Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Agricultural Education and Extension Institute, (Persian)
 • Shadmani, A. and Saleh, A. (2007). Investigation of methods used in financial and economic evaluation of investment projects in the agricultural sector of Iran. Sixth Iranian Agricultural Economics Conference, Ferdowsi University, Mashhad. (Persian)
 • Tavakoli Nekoo, H. and Poormeidani, A. (2021). Cultivation of eucalyptus wood in the central regions of Iran. Qom: Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR). (Persian)
 • Zarra Nezhad, M. and Zohoori, E. (2010). Cost-benefit analysis of greenhouse summer crops and vegetables production: a case study of Lenjan, Iran. Green Farming, 1(1): 20-23.