ارزیابی اثربخشی سیاستهای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان، مطالعه موردی استان زنجان

نویسندگان

چکیده

  یکی از مهمترین خط‌مشی­ها و سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی، خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی (در این پژوهش شامل: گندم، جو، کلزا، سیب‌زمینی و پیاز) است؛ لذا بررسی نقاط ضعف و قوت و مقایسه آنها از ابعاد مختلف، با هدف اصلاح سیستم حمایتی، از اهمیت ویژه­ای برخوردار خواهد بود. به این منظور در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.جامعه آماری 700 نفر از کارشناسان روستایی و کشاورزی شاغل در سال 1389 در سطح استان زنجان را در بر می‌گیرد که از بین آنها 105 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه اثربخشی دو روش از ابعاد مختلف، از آزمون ویلکاکسون و آزمون علامت [1] استفاده شد.   نتایج حاصل از بررسی نشان داد که روش توافقی در مقایسه با روش تضمینی تأثیر بیشتری در کیفیت محصولات کشاورزی و همچنین کاهش زیانهای دولتی و ثبات نسبی قیمتها دارد، ولی در سایر موارد، تفاوت معنی‌داری بین دو روش مشاهده نشد. در هر صورت در برخی مؤلفه‌های فرعی مورد بررسی نیز روش تضمینی خرید نسبت به روش توافقی از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده است.     طبقه‌بندی JEL : E13-Q17     کلیدواژه‌ها:   محصولات کشاورزی، حمایت قیمتی، خرید تضمینی، خرید توافقی، زنجان   [1] . Sign Test

عنوان مقاله [English]

Evaluating Bought Support Mechanism of Agricultural Products Based on Guarantied and Approval Methods (Case Study: Zanjan Province)

چکیده [English]

A. Mansouri (Ph.D. ) , A. Jafari 

Abstract
One of the most important protection policies in agricultural part of Iran is fee support of agricultural products including guarantied and approval methods of bought. Guarantied and approval bought of agricultural products mechanism in recent years have had major deficiencies that removing these deficiencies will be beneficial. Removing theses deficiency will need to assess the two bought way from comprisal effectiveness aspects. In this paper we tried to compare the two method to find out the deficiencies to remove. For this purpose we used field research . Based on historical study and expert ideas we designed research questionnaire and distributed in population sample. Population sample includes 700 expert people at 2010 who works in village cooperation organization in Zanjan Province Which 105 people were selected as sample by random sampling based on Cochran’s formula. After gathering questionnaire we used non parametric wilcoxon test to compare effectiveness of two method.
The result revealed that approval method preferred by experts to guarantee methods in increasing quality of agricultural products and decreasing governmental damage resulted from fee support mechanism. In other hypothesis we didn’t observed significantly differences.

JEL Classification: E13,Q17

Keywords:
Price Support, Agricultural Products, Guarantied Bought, Approval Bought, Zanjan