دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، اسفند 1391 
آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

صفحه 151-177

10.30490/aead.2013.58673

سیدکوروش سرورزاده؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ مجید رحیمی؛ حامد دهقانپور