دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 80، زمستان 1391 
3. بررسی کشش متقاطع و کشش جانشینی تقاضای نهاده انرژی دربخش کشاورزی

صفحه 47-62

مهدی اعظم‌زاده شورکی؛ صادق خلیلیان؛ سیدابوالقاسم مرتضوی


8. آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

صفحه 151-177

سیدکوروش سرورزاده؛ حمید محمدی؛ وحید دهباشی؛ مجید رحیمی؛ حامد دهقانپور