بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی در شهرستان بویراحمد

نویسنده

چکیده

  موضوع اعتبارات کشاورزی یکی از مسائل مهم کشاورزی است که باید در نحوه توزیع و به‌کارگیری آن دقت و ظرافت کامل خرج شود تا در شکوفایی اقتصاد و توسعه کشاورزی و افزایش سطح درآمد کشاورزان و بهبود وضع زندگی آنها هر چه بیشتر مفید و مؤثر واقع شود. در این مطالعه با استفاده از روش تابع سود واحد محصول- قیمت، تابع تقاضای اعتبارات کشاورزی در شهرستان بویراحمد تخمین زده شد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل 121 پرسشنامه از کشاورزان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده در روستاهای شهرستان بویراحمد در سال 1387 جمع­آوری شد.   نتایج نشاندهنده رابطه معکوس تقاضا با قیمت نهاده و سود دوره قبل و رابطه مستقیم آن با قیمت محصول است که برای هر دو متغیر قیمت نهاده و قیمت محصول کشش تقاضا بالاست به‌طوری‌که تغییرات 1 درصدی در هر یک از این متغیرها با افزایش بیش از 1 درصدی تقاضا همراه بوده است. همچنین متغیرهای سطح زیرکشت، نیروی کار خانوار زارع و ماشین‌آلات تأثیر مثبت بر تقاضا دارند ولی کشش این متغیرها کوچکتر از یک است. براساس یافته‌ها، پیشنهاد می­شود دولت و به‌طور خاص بانک کشاورزی، با اعطای اعتبارات ارزان‌قیمت ، زمینه افزایش تولید و بهبود الگوی کشت را فراهم نماید که این امر در نهایت منجر به افزایش سود و کاهش تقاضای وام خواهد شد.     طبقه‌بندی JEL : C21,D22, G21     کلیدواژه‌ها:   اعتبارات، تقاضا، بویراحمد، کشاورزی

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Agricultural Credit in the Boyerahmad County

چکیده [English]

A. Karami(Ph.D.)
Abstract
Agriculture credit is an important problem in agricultural sector. Therefore to be effective in increasing farmers income level and economic progress, its distribution and application should be attention. In this study, agricultural credit demand in Boyerahmad County was estimated by profit function of output- price relationship. Data was collected in the year of 2008, by a sample of 121 farmers in villages of Boyerahmad selected based on stratified random sampling procedure.
Results indicated the negative relationship between demand and input prices and a positive relationship between demand and output price. Both mentioned variables have high elasticity, this meaning that one percent increase in both of them, increase demand more than one percent. Also variable include acreage, farm family labor and machinery have positive effect on demand whit the elasticity less than one. According to results, it is suggested that government and especially agricultural bank payment of subsidy credit, will lead to increased profits and reduced demand for loans.
JEL Classification: C21, D22, G21

Keywords:
Agriculture, Boyerahmad, Credit, Demand