براورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی با رهیافت ARDL و الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

  نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاستگذاریها و تصمیمات مربوط به تولید، توزیع و عرضه این حامل انرژی و همچنین با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی به‌عنوان یک عامل مؤثر در تولیدات کشاورزی، مطالعه و بررسی بازار انرژی برق و به‌خصوص تقاضای آن، ضرورت دارد. در مطالعه حاضر نیز تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی استان اصفهان با دو رهیافت الگوی خود توضیح با وقفه‏های گسترده ( ARDL ) [1] و الگوریتم ژنتیک براورد شد و عوامل مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‏دهد که الگوریتم ژنتیک ابزار قدرتمندتری برای براورد تقاضای برق است. همچنین نتایج در هر دو رهیافت نشان می‌دهد که اعمال سیاستهای قیمتی اثر چندانی بر مصرف ندارد و مهمترین عامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش کشاورزی، تعداد مشترکان است.     طبقه‌بندی JEL : 13 C ، 52 C ، 23 L ، 7 L     کلیدواژه‌ها:   تقاضای برق کشاورزی، الگوریتم ژنتیک، ARDL ، استان اصفهان   [1] . Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)

عنوان مقاله [English]

Estimating Electricity Demand in the Agriculture Sector Using Auto-Regressive Distributed Lag Appraoch and Genetic Algorithm (Case Study: Isfahan Province)

چکیده [English]

M.R. Zare Mehrjerdi(Ph.D.), R. Faramarzi Filabadi, F. Darageh

Abstract
Electricity is an important factor in development of human societies. Regarding that and due to the role of electricity demand in making policies and decisions about production, distribution and supply of this energy carrier and also the importance of such energy as an effective input in agricultural production, it is necessary to investigate the electrical energy market and especially the demand for it. In this paper, we have used two methods, Auto-Regressive distributed lag (ARDL) and Genetic algorithms, first to estimate the electricity demand function in the agriculture sector of Isfahan province and second to analyze the main factors which affect this function. The results show that Genetic algorithms method is more accurate in estimating the electricity demand function. The results of both methods suggest that price policies has no important effects on consumption level, also the most important factor affecting electricity demand in the agriculture sector is the number of subscribers.

JEL Classification: C13, C52, L23, L7

Keywords:
Agriculture Electricity Demand, Genetic Algorithm, ARDL, Isfahan