آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، آثار تغییر در سیاست پولی و نرخ مبادله بر عرضه، قیمت و صادرات کشاورزی با استفاده از روش تحلیل همجمعی چندمتغیره[1] با استفاده از اطلاعات دوره 1340-13٨7 بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از مطالعه نشان می‌دهد که تغییر در متغیرهای عرضه واقعی پول در کوتاه­مدت اثر مثبت و معنی­دار بر صادرات و قیمت محصولات کشاورزی دارد اما دارای اثر منفی بر قیمت نهاده­های کشاورزی و عرضه است. همچنین نرخ مبادله در کوتاه­مدت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی­دار و بر سایر متغیرها اثر منفی دارد. همچنین تأثیرگذاری عرضه واقعی پول بر متغیرهای بخش کشاورزی به ویژه قیمت نهاده‌های کشاورزی و محصولات کشاورزی، بسیار مشهود است؛ بنابراین به‌منظور کنترل تورم باید سیاستهای پولی و ارزی در نظر گرفته شوند.  طبقه‌بندی JEL: B22، C32، E52، Q1 کلیدواژه‌ها: بخش کشاورزی، عرضه واقعی پول، نرخ مبادله، تحلیل همجمعی، ایران، صادرات، قیمت  [1]. Multivariate Cointegration

عنوان مقاله [English]

The Effects of Change in Real Money Supply and Exchange Rate on Agricultural Supply, Price and Export

چکیده [English]

S.K. Sarvarzadeh, H. Mohammadi(Ph.D.) ,V. Dehbashi,
M. Rahimi, H. Dehghanpour

Abstract
In this study, the impacts of changes in macroeconomic variables agricultural supply, price and export are investigated using multivariate co-integration approach. during 1961-2008. The results show that changes in macroeconomic variables have significant effects on agricultural sector, and the impacts of monetary policy (real money supply) are visible on agricultural variables, especially on input and outputs prices.

JEL Classification: B22, C32, E52, Q1
Keywords:
Agriculture Sector, Real Money Supply, Exchange Rate, Multivariate Co-Integration Analysis, Iran, Export, price