بررسی مزیت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه در سالهای زراعی 81 و 84 و 86

نویسندگان

چکیده

توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی یکی از مهمترین جنبه‌های مهم برنامه‌ریزی اقتصادی است. دراین مطالعه برای تعیین مزیت نسبی محصولات عمده‌کشاورزی (گندم،جو،نخود دیم، ذرت آبی و چغندرقند) طی سالهای 1381، 1384و 1386 استان کرمانشاه از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. براساس نتایج به‌دست آمده، در سال 81 استان کرمانشاه در تولید محصولات نخود دیم،ذرت آبی، جو آبی وگندم آبی و در سال 84 در تولید محصولات گندم آبی، ذرت آبی و جو آبی و در سال 86 تنها در تولید جو آبی و دیم دارای مزیت نسبی بوده است. بررسی شاخص ضریب حمایت مؤثر یا  EPC نشان می‌دهد که در سالهای مذکور از بازار محصولات‌کشاورزی مورد مطالعه حمایت شده است.همچنین شاخص ضریب حمایت اسمی نهاده‌ها (NPIC) مبین حمایت از بازار نهاده‌های تمام محصولات به غیر از ذرت آبی در سال 84 و جو دیم در سال 86 به نفع تولیدکننده و صادرکننده بوده است.  طبقه‌بندی JEL: Q1،Q17،Q18 کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی، ماتریس تحلیل سیاستی، محصولات عمده‌کشاورزی استان کرمانشاه

عنوان مقاله [English]

Survey of Comparative Advantage of Major Agricultural Prouduct of Kermanshah Province in 2002, 2005 and 2007

چکیده [English]

A. Falahati(Ph.D.), Y. Ahmadian
Abstract
Comparative advantage is one of important aspect in economic programming. The purpose of this study is determining comparative advantage of main agricultural products in Kermanshah province in 2002, 2005 and 2007.
The result show that Kermanshah province has comparative advantage in dry chickpea, water corn, water barley and water wheat in 2002, and in water wheat, water corn and water barley in 2005 and in 2007 just in water and dry barley. Survey of EPC index indicated that market of agricultural production was supported in recent years. Also, NPIC index show that market of agricultral inputs was supported except inputs of water corn production in 2005 and inputs of dry corn in 2007.

JEL Classification: Q1,Q17,Q18
Keywords:
Comparative Advantage, PAM, Major Agricultural Products, Kermanshah