موقعیت ایران در بازارهای جهانی پسته و بررسی ارتباط تولید پسته با این موقعیت

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت صادرات پسته ایران و سهم تقریباً 45 درصدی آن در صادرات کشاورزی، در این مطالعه مزیت نسبی صادرات پسته ایران در مقابل رقبای بزرگ جهانی و ارتباط بلندمدت مزیت صادراتی ایران در بازارهای جهانی و میزان تولید پسته در ایران و سایر کشورهای رقیب بررسی می­شود. این ارتباط بلندمدت با استفاده از آزمون یوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش مربوط به سالهای 1961-2008 بوده که از پایگاه اینترنتی فائو استخراج شده است. نتایج این الگو نشان می‌دهد که اثر شوکهای ناگهانی بر میزان شاخص مزیت صادراتی در طی 82/1 دوره تعدیل خواهد شد که نسبت به سایر کشورها فاصله زمان کو­تاه­تری خواهد بود. نتایج هرچند مبین وجود مزیت صادراتی کشور در صادرات پسته ایران بوده اما نشان داد که موقعیت ایران در بازارهای جهانی پسته در حال تضعیف شدن است. همچین با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت صادراتی ایران کاهش داشته که این امر نشاندهنده عدم انطباق ساختار تولید با اهداف صادراتی است. در نتیجه، به‌منظور حفظ مزیت صادراتی این محصول در بازارهای جهانی پیشنهاد می­شود تا سیاستگذاریها در راستای انطباق محصول تولیدی در داخل کشور با استانداردهای صادراتی به طور جدی مورد نظر قرار گیرد. طبقه‌بندی JEL: Q17 و N50 کلیدواژه‌ها: مزیت صادراتی، تولید داخلی، رابطه بلندمدت، پسته، ایران

عنوان مقاله [English]

Iran\'s Position in World Markets of Pistachio and Pistachio Production Relationship with this Position

چکیده [English]

H. Rafee, E. Barikani (Ph.D.) 

Abstract
Considering the importance and contribution of Iranian pistachio exports about 45 percent of its agricultural exports, in this study, pistachio export advantage against large global rivals and relation between export comparative advantages and production is investigated. This relation is estimated by using Johansen Test and Vector Error Correction Estimated (VECM). Data and information has been gathered from Food and Agriculture Organization (FAO) for 1961-2008. Results show that shock effects on export comparative advantage is adjusted for 1.82 periods that is shorter time than other countries. Although the results suggest advantages in export of Iranian pistachio exports, but it shows that Iran's position in pistachio world markets is being undermined. Take such results in the long run by increasing domestic production, the rate of export advantage has declined, shows Production structure is not consistent with the purposes of export. Therefore, for supporting export advantage in global market policies are suggested to adjust domestic production with export standards.

JEL Classification: Q17, N50

Keywords:
Export Advantage, Domestic Production, Long Run, Pistachio, Iran