اندازه‌گیری انواع کارایی در واحدهای پرورش جوجه گوشتی استان فارس

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، تعیین کارایی واحدهای جوجه گوشتی استان فارس با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) است. به این منظور بعد از تکمیل پرسشنامه در سال 1388 برای واحدهای منتخب جوجه­گوشتی، انواع کارایی شامل کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و کارایی مقیاس اندازه­گیری شد. میانگین کارایی فنی کل تولیدکنندگان 88 درصد محاسبه شد که نشاندهنده این است که واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان فارس بدون افزایش­ظرفیت­خود و با استفاده از امکانات­موجود و در دسترس و در صورت­اعمال برنامه­ریزی بهتر می­توانند خروجی خود را تا 12/0 افزایش دهند. همچنین نزدیک به 57 درصد واحدهای نمونه­دارای ­کارایی­فنی­کل­بالاتر از رقم­میانگین­بوده‌اند. متوسط­کارایی مقیاس و کارایی­مدیریتی واحدهای منتخب به ترتیب 91/0 و 80/0 به دست آمد که نشان می‌دهد واحدهای مرغداری گوشتی استان فارس هم به لحاظ مقیاس و هم به لحاظ مدیریت، دارای فضای خالی (با فرض ثابت بودن سایر شرایط) هستند. با مقایسه کارایی فنی کل و مقیاس این نتیجه حاصل شد که بهره‌برداران به اندازه فعالیت بهینه دسترسی دارند ولی از نظر تولید دارای اختلاف بسیار با هم هستند. همچنین میانگین کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی برای مرغداران به ترتیب حدود 74 و 65 درصد به دست آمد. به‌علاوه، نتایج حاصل از مقایسه میانگین مصرف واقعی و مطلوب نهاده­ها در گروه مورد بررسی نشان می­دهد که در اکثر واحدهای منتخب، مصرف نهاده دان در حد قابل قبولی (بهینه) قرار ندارد و بنابراین، لزوم توجه به این مسئله در جهت افزایش کارایی واحدهای پروش جوجه گوشتی آشکار می­شود. طبقه‌بندی JEL: E23، Q12

عنوان مقاله [English]

Determining the Efficiency in Briolers Units in Fars Province

نویسنده [English]

  • A.A. Sabetan Shirazi
Faculty Member of Islamic Azad University, Marvdasht Branch
چکیده [English]

 The purpose of this study was to determine the efficiency based on data envelopment analysis (DEA) for modern chicken farms in Fars province. For this purpose, after completing the questionnaire in 2009, technical, economic and scale efficiency were measured. Results of this study showed that average of technical efficiency (CRS) for producers is 88 percent that revealed that chicken units in Fars provice can without incearising their capacity and with available possibilities and impose better planning, incearese their output about 0.12. Also, approximately for 57 percent of units, technical efficiency was above average. In addition, average of scale efficiency and management efficiency of selected farmers were obtained 91 and 80 percent, respectively. This means that chicken units of Fars provice have free space (assuming the other conditions being constant) in scale and management. With comparing technical (CRS) and scale efficiency this result revealed that farmers have access to optimal activity but in terms of production are very different. Also, average of allocation and economic efficiency for farmers were 74 and 65 percent, respectively. In addition, comparing actual and optimal consumption of inputs showed that in the most of the units food input is not optimal. So attention to this issue has to regard for increasing efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Broilers Units
  • Fars Province