دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 81، فروردین 1392 
بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

صفحه 23-50

10.30490/aead.2013.58677

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ مجتبی مجاوریان؛ محمد قربانی


شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

صفحه 71-100

10.30490/aead.2013.58679

سارا یزدان بخش؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین کارشکی؛ آرش دوراندیش


انتخاب الگوی پیش‌بینی قیمت فراورده‌های دامی

صفحه 101-129

10.30490/aead.2013.58680

حمید محمدی؛ زکریا فرجزاده؛ وحید دهباشی؛ ابراهیم شهرکی؛ حسین انصاری نیک