بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی

نویسندگان

چکیده

  آمارها در بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می‌دهد حدود 33 درصد از واحدهای کوچک و خوداشتغال در سال اول فعالیت، بیش از 50 درصد در دو سال اول فعالیت و تقریباً 67 درصد در پایان سال پنجم فعالیت ناچار به توقف فعالیت شده‌اند. مهمترین عامل مربوط به ناکامی و توقف این بنگاه‌ها، محدودیتهای مالی جهت تأمین سرمایه در گردش آنها ذکر شده است. با توجه به این موضوع، رویکرد اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در کاهش محدودیت مالی بنگاه‌های کوچک و به تبع آن، رشد سرمایه‌گذاری این بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. برای بررسی این موضوع، بنگاه‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده‌ در صنعت زنبورداری و دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 انتخاب شدند و با گروهی دیگر از بنگاه‌های این دو صنعت که از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده استفاده نکرده بودند، با استفاده از روش جورسازی و مدل شتاب سرمایه‌گذاری، مورد مقایسه قرارگرفتند.   نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد اعطای اعتبارت بنگاه‌های زودبازده سبب کاهش محدودیتهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات در صنعت زنبورداری شده است، ولی اعطای این اعتبارات در صنعت دامپروری نه تنها سبب کاهش محدودیتهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری نشده بلکه محدودیتهای مالی در بنگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات طی دوره مورد بررسی افزایش یافته است.     طبقه‌بندی JEL : M51, H32, O16, C78