بررسی تأثیر ریسک قیمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلایی

نویسنده

چکیده

  هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر ریسک قیمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلایی است که به این منظور الگوی واکنش کشاورزان با لحاظ­متغیر انتظارات­ریسک قیمت­با استفاده از اطلاعات­دوره زمانی1360-1389 و با بهره­گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته براورد شد.   نتایج براورد مدل واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی با لحاظ متغیر تغییرات ریسک قیمت نشان داد که متغیرهای درآمدهای انتظاری (با علامت مثبت)، انتظارات ریسک قیمت(با علامت منفی) و سطح زیر کشت دوره قبل(با علامت منفی) بر سطح زیر کشت چغندرقند دارای اثر معنادار به لحاظ آماری هستند. متغیرهای نسبت قیمت چغندرقند به دستمزد و تغییرات تکنولوژیکی و واریته‌ای اثر معنادار و مثبت بر عملکرد چغندرقند دارند. متغیرهای درآمد شخصی سرانه و تولید سرانه چغندرقند نیز با قیمت واقعی این محصول رابطه مستقیم و معنیدار دارند. همچنین براورد الگوی واکنش چغندرکاران بدون متغیر انتظارات ریسک قیمت نشان می‌دهد در شرایطی که انتظار ریسک قیمت وجود نداشته باشد کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت واکنش نشان می‌دهند و بنابراین، کشاورزان چغندرکار رفتاری منطقی در انتخاب تصمیماتشان دارند.     طبقه‌بندی JEL : D81