بررسی تأثیر ریسک قیمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلایی

نویسنده

چکیده

  هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر ریسک قیمت در واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی در چارچوب انتظارات عقلایی است که به این منظور الگوی واکنش کشاورزان با لحاظ­متغیر انتظارات­ریسک قیمت­با استفاده از اطلاعات­دوره زمانی1360-1389 و با بهره­گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته براورد شد.   نتایج براورد مدل واکنش چغندرکاران استان خراسان رضوی با لحاظ متغیر تغییرات ریسک قیمت نشان داد که متغیرهای درآمدهای انتظاری (با علامت مثبت)، انتظارات ریسک قیمت(با علامت منفی) و سطح زیر کشت دوره قبل(با علامت منفی) بر سطح زیر کشت چغندرقند دارای اثر معنادار به لحاظ آماری هستند. متغیرهای نسبت قیمت چغندرقند به دستمزد و تغییرات تکنولوژیکی و واریته‌ای اثر معنادار و مثبت بر عملکرد چغندرقند دارند. متغیرهای درآمد شخصی سرانه و تولید سرانه چغندرقند نیز با قیمت واقعی این محصول رابطه مستقیم و معنیدار دارند. همچنین براورد الگوی واکنش چغندرکاران بدون متغیر انتظارات ریسک قیمت نشان می‌دهد در شرایطی که انتظار ریسک قیمت وجود نداشته باشد کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت واکنش نشان می‌دهند و بنابراین، کشاورزان چغندرکار رفتاری منطقی در انتخاب تصمیماتشان دارند.     طبقه‌بندی JEL : D81

عنوان مقاله [English]

Survey of Impact of Price Risk on Response of Sugar Beet Farmers Using Rational Expectations in Khorasan – Razavi Province

نویسنده [English]

  • S. Golkaran Moghadam
چکیده [English]

The purpose of this study is to survey of impact of price risk on response of suger beet farmers using rational expections in Khorasan- Razavi province. Hence, model of farmers response during 1981-2010 is estimated with using GMM method.The results indicate  that expected income (wtih sign +), expection of price risk (whit sign -) and last  priod land (with sign -) have a significant effects on land of sugar beet. Variables such as price of sugar beet to wage ratio and technology and variety changes have a postive and significat effect on sugar beet return. Also, personal income and per capita production of sugar beet have a significat and direct relationship with real price of sugar beet. In addition, according to model of response of sugar beet farmers without expected price risk, farmers have a rational behavior in decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Rational Expectation
  • Sugar Beet
  • Khoasan- Razavi