شناسایی و تحلیل تغییرات فصلی قیمت محصولات خیار و گوجه‌فرنگی مطالعه موردی استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه رفتار فصلی قیمت خیار و گوجه‌فرنگی در استان خوزستان بررسی شده است. در این راستا شناسایی و تحلیل الگوی نوسانات قیمت محصولات مورد مطالعه با استفاده از آزمون هگی طی دوره 1383 تا 1389 صورت پذیرفت. درمیان فصلهای مختلف بسته به نوع کالا، بعضی فصول اثرمثبت و برخی دیگر اثر منفی در تعیین قیمت دارند. نتایج آزمون هگی نشان ‌داد که ویژگی فصلی برای خیار و گوجه‌فرنگی وجود دارد که این امر پراکندگی و تغییرات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهد. در مورد خیار، قیمت آن در سه ماهه اول کمتر است و معمولاً در خرداد ماه به حداقل خود می‌رسد و در سه ماهه آخر بیشتر است و در دی و بهمن به حداکثر خود می‌رسد. درمورد گوجه‌فرنگی، قیمتهای خرده‌فروشی در مرداد و شهریور به پایین‌ترین و در دی و بهمن و گاهی در فروردین به بالاترین مقدار خود می‌رسد. به‌طور کلی نتایج تحقیق حاضر نمایان می­سازد که نظام قیمتها در مورد محصولات خیار و گوجه‌فرنگی به خوبی نسبت به عوامل بازار واکنش نشان می‌دهد و بر این اساس می‌توان گفت که نتایج این مطالعه برای برنامه‌ریزی در زمینه تأمین نیاز بازار این محصولات و کنترل قیمت محصولات مورد بحث قابل استفاده است. همچنین کشاورزان با آگاهی از آثار تغییرات فصلی می‌توانند در راستای انتخاب الگوی کشت مناسب و عرضه محصول در فصل مناسب برنامه‌ریزی کنند.  طبقه‌بندی JEL: L11 Q1,C52, کلیدواژه‌ها: نوسانهای فصلی قیمت، آزمون هگی، خیار، گوجه‌فرنگی، استان خوزستان