شبیه‌سازی پیامدهای خشکسالی در زیربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G

نویسندگان

چکیده

  یکی از راه‌های مدیریت پدیده خشکسالی، شبیه‌سازی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید و اشتغال است. هدف از این مطالعه نیز شبیه‌سازی کوتاه‌مدت آثار خشکسالی سال 1386-87 در زیربخش زراعت در قالب مدل تعادل عمومی کاربردی چندمنطقه‌ایIran ORANI-G است. به این منظور سه سناریوی کاهش در میزان آب در دسترس در این زیربخش بررسی شد و آثار آنها بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال کل، تولید ناخالص منطقه‌ای و اشتغال در هر استان شبیه‌سازی شد. جهت انجام این مطالعه، از جدول داده- ستانده سال 1385 و حسابهای اقتصادی منطقه‌ای کشور استفاده شد.   نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل در تمام سناریوها کاهش یافته است. نتایج منطقه‌ای حاکی از کاهش تولید ناخالص منطقه‌ای در همه استانهای کشور بوده است. افزون بر این، به غیر از استان همدان و کرمان که در همه سناریوها، دارای رشد اشتغال مثبت بوده‌اند، در سایر استانها میزان اشتغال کاهش یافته است. همچنین اثر سناریوهای فوق بر بخشهای تجمیع شده نشان داد که بیشترین زیان کاهش ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی است. بنابراین، مدیریت این پدیده می‌تواند تبعات زیان بار آن را در اقتصاد کشور و به‌ویژه مناطق روستایی کاهش دهد. به علاوه، نتایج منطقه‌ای می‌تواند اطلاعات زیادی در اختیار سیاستگذاران جهت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مناسبتر خاص آن استان قرار دهد.     طبقه‌بندی JEL : D5 ، R0     کلیدواژه‌ها:   تعادل عمومی، شبیه‌سازی، Iran ORANI-G ، خشکسالی، زراعت