شبیه‌سازی پیامدهای خشکسالی در زیربخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G

نویسندگان

چکیده

  یکی از راه‌های مدیریت پدیده خشکسالی، شبیه‌سازی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی نظیر تولید و اشتغال است. هدف از این مطالعه نیز شبیه‌سازی کوتاه‌مدت آثار خشکسالی سال 1386-87 در زیربخش زراعت در قالب مدل تعادل عمومی کاربردی چندمنطقه‌ایIran ORANI-G است. به این منظور سه سناریوی کاهش در میزان آب در دسترس در این زیربخش بررسی شد و آثار آنها بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، اشتغال کل، تولید ناخالص منطقه‌ای و اشتغال در هر استان شبیه‌سازی شد. جهت انجام این مطالعه، از جدول داده- ستانده سال 1385 و حسابهای اقتصادی منطقه‌ای کشور استفاده شد.   نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و اشتغال کل در تمام سناریوها کاهش یافته است. نتایج منطقه‌ای حاکی از کاهش تولید ناخالص منطقه‌ای در همه استانهای کشور بوده است. افزون بر این، به غیر از استان همدان و کرمان که در همه سناریوها، دارای رشد اشتغال مثبت بوده‌اند، در سایر استانها میزان اشتغال کاهش یافته است. همچنین اثر سناریوهای فوق بر بخشهای تجمیع شده نشان داد که بیشترین زیان کاهش ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی است. بنابراین، مدیریت این پدیده می‌تواند تبعات زیان بار آن را در اقتصاد کشور و به‌ویژه مناطق روستایی کاهش دهد. به علاوه، نتایج منطقه‌ای می‌تواند اطلاعات زیادی در اختیار سیاستگذاران جهت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مناسبتر خاص آن استان قرار دهد.     طبقه‌بندی JEL : D5 ، R0     کلیدواژه‌ها:   تعادل عمومی، شبیه‌سازی، Iran ORANI-G ، خشکسالی، زراعت

عنوان مقاله [English]

Simulation of Drought Consequences in the Farming Subsector in Whole Country and Different Provinces: Construction and Application of Iran ORANI-G Model

چکیده [English]

One way to manage drought is simulation of the effects of this phenomenon on economic variables such as production and employment. The aim of this paper was short run simulation of the impacts of the 2007-8 drought in the farming subsector in framework of the ORANI-G model, a multi regional computable general equilibrium model. For this purpose, the effects of three scenarios of decreasing available water in this subsector on GDP, GRP, aggregate employment and regional employment were simulated. To do this research, the 2006 input-output table and regional accounts were been used.
The results showed that GDP, GRP and aggregate employment decrease in all scenarios. In addition, regional employments decrease in all provinces except in two provinces, Hamadan and Kerman. Also, the effects of above scenarios on value added variable in aggregated sectors showed that the most loss pertain to agricultural sector. Therefore, management of this phenomenon can lower its pernicious consequences in economy of Iran, especially in rural regions. Moreover, regional results can give noticeable information to policymakers for more suitable specific- region planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Equilibrium
  • Simulation
  • Iran ORANI-G
  • Drought
  • Farming