تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

  سرمایه یکی از عوامل مهم در تولید محصولات کشاورزی است و بانک کشاورزی به‌عنوان مهمترین بانک اعطاکننده اعتبار به بخش کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین سرمایه مورد نیاز این بخش دارد. بر همین اساس در تحقیق حاضر نقش سهم اعتبارات تخصیص­یافته بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و همچنین تقاضای بالقوه نظام کشاورزی برای اعتبارات طی سالهای 1363-1385 مطالعه شد. همچنین با ارائه منحنی تقاضای اعتبارات، به تجزیه و تحلیل سهم اعتبارات پرداخته شد. در بخش دیگری از این تحقیق، به منظور تحلیل ارزش­افزوده مورد انتظار، روش سیستم معادلات همزمان به کار رفت. نتایج معادلات همزمان ارزش­افزوده موردانتظار و قیمت مورد انتظار نشاندهنده با کشش بودن ارزش­افزوده سال جاری و همچنین قیمت سال جاری محصولات است. همچنین نتایج بررسی منحنی تقاضای اعتبارات نشان داد که سهم چشمگیری از سرمایه مورد نیاز کشاورز در فرایند تولید توسط سرمایه شخصی کشاورز تأمین می­شود. بنابراین در راستای اهداف توسعه کشور، توجه بیشتر به اعطای تسهیلات­به منظور نیاز سرمایه­ای­کشاورزان می­تواندکمک شایانی­به این­بخش­مهم­اقتصادی کند.     طبقه‌بندی JEL : C02 ، C12 ، C32 ، G21     کلیدواژه‌ها:   اعتبارات، ارزش­افزوده، معادلات همزمان، بانک کشاورزی